Czynności sprawdzające przy wyborze estońskiego CIT

Like Don't move Unlike
 
3

Jeżeli podjąłeś decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek to z formalnego punktu widzenia wystarczy jak złożysz we właściwym urzędzie skarbowym i we właściwym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ZAW-RD, to jest zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.  

Niemniej, organ podatkowy może (aczkolwiek nie musi) podjąć czynności sprawdzające prawidłowość Twojego wyboru estońskiego CIT na podstawie art. 272 pkt 7 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organy podatkowe pierwszej instancji (…) dokonują czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz rzetelności i terminowości składania oświadczenia podatnikowi przez jej udziałowca albo akcjonariusza, o których mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT.

W tym celu organ podatkowy może zażądać od Ciebie przedłożenia oprócz złożonego zawiadomienia ZAW-RD także dokumentów źródłowych, takich jak na przykład:

1. polityka rachunkowości jednostki;

2. oświadczenie OSW-RD, czyli oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek;

3. oświadczenie w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek dla podatnika rozpoczynającego działalność albo też dla podatnika przechodzącego na CIT estoński z CIT klasycznego. 

Oświadczenia z punktu 3 w przeciwieństwie do oświadczenia OSW-RD nie mają oficjalnego formularza, a co za tym idzie mogą różnić się w szczegółach, ale będą zasadniczo dotyczyły dochowania warunków brzegowych wejścia i utrzymania się przez spółkę w reżimie estońskiego CIT.

Należało będzie zatem przykładowo oświadczyć, że:

Wspólnicy spółki nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Spółka nie osiąga dochodów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu.

Poza tym, pamiętaj że podatnicy wcześniej opodatkowani klasycznym podatkiem CIT, którzy wybrali następnie opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek będą musieli sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek na formularzu CIT/KW (w którym wykażą wyniki z obliczenia tzw. korekty wstępnej) wraz z zeznaniem rocznym CIT-8 sporządzanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT

– co również może być przedmiotem czynności sprawdzających.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w toku czynności organu podatkowego sprawdzających prawidłowość Twojego wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek skontaktuj się z naszym Stowarzyszeniem Podatników Estońskiego CIT.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *