W fundacji rodzinnej CIT w stawce 25% jest obliczany od dochodu

1. Zagadnienie Jeżeli fundacja rodzinna prowadząc działalność gospodarczą wykroczy poza zakres z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej i będzie zobowiązana zapłacić podatek CIT w stawce 25% zgodnie z art. 24r ust. 1 ustawy o CIT to czy ten podatek będzie zryczałtowany (tak jak podatek CIT w stawce 15% z art. 24q ust. 1 ustawy…

CIT w fundacji rodzinnej – ale jaki?

Ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Poza tym, przepisy ustawy mają również zastosowanie do fundacji rodzinnych w organizacji. Zatem, tak fundacja rodzinna, jak…

Fundacja rodzinna – nowy rozdział w polskim prawie fundacyjnym

Nazwa fundacja rodzinna nawiązuje do głęboko zakorzenionych tradycji prawnych, a w kontekście praktycznym umożliwia identyfikację tej instytucji w polskim prawie przez osoby korzystające lub rozważające skorzystanie z fundacji zagranicznych. Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia rodzinna zapewnia jej wyraźne odróżnienie na tle innych podmiotów fundacyjnych. Fundacja rodzinna to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na długofalowe zarządzanie majątkiem rodzin, wspieranie…

Reprezentacja fundacji rodzinnej w sporze z członkiem jej zarządu

Fundacje rodzinne to instytucje, które odgrywają kluczową rolę w rodzinie gwarantując jej stabilność finansową i spełniając misję zgodne z wolą fundatora. Jednakże, jak każda organizacja, fundacja rodzinna także może napotkać sytuacje konfliktowe, w tym spory z członkami jej zarządu. W tych okolicznościach, reprezentowanie fundacji rodzinnej staje się kwestią o kluczowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą o…

Interpretacja indywidualna fundacji rodzinnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), na wniosek zainteresowanego (wnioskodawcy), wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), przy czym wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć tak zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Oczywistym jest, że sama Fundacja Rodzinna może wystąpić o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej. Ale co wtedy, jeżeli…

Jednoosobowa fundacja rodzinna

Czy w praktyce może wystąpić jednoosobowa fundacja rodzinna, czyli taka w której ta sama osoba fizyczna łączy przymiot fundatora, jedynego beneficjenta i jedynego członka zarządu? 1. Fundator Tak, ponieważ fundacja rodzinna ustanawiana czy to w akcie założycielskim, czy to w testamencie może mieć tylko jednego fundatora, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność…

Odpowiedzialność solidarna Fundacji Rodzinnej

Założeniem jest, że fundator w ogóle nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania fundacji rodzinnej. Natomiast, fundacja rodzinna (F.R.) odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania cywilnoprawne powstałe przed jej ustanowieniem, w tym także z tytułu obowiązku alimentacyjnego, jak również fundacja rodzinna odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z fundatorem za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed…

Fundacja Rodzinna jako płatnik podatku PIT

Jednym z podstawowych zadań fundacji rodzinnej jest spełnianie świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Świadczenia te to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, zgodnie z jej statutem i listą beneficjentów (art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej). Świadczenia wypłacane przez fundację…

Nieodpłatne użyczenie lokalu fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jako osoba prawna powinna posiadać tytuł prawny do lokalu, będącego adresem jej siedziby. Nie zawsze jednak fundacja rodzinna jest właścicielem takiego lokalu albo też chce zawrzeć umowę najmu lokalu. A jeżeli tytułem prawnym do lokalu, w którym fundacja rodzinna ustanowi swoją siedzibę byłaby umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta z jej fundatorem na podstawie art.…

Księgowanie Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która nie musi, ale w pewnym stopniu może wykonywać działalność gospodarczą. Co więcej, firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczone przez zgromadzenie beneficjentów dokonują audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej. Audyt ten…

Jak założyć Fundację Rodzinną

Jak założyć fundację rodzinną – krok po kroku. Jeżeli myślisz o założeniu fundacji rodzinnej to musisz wiedzieć, że aktualnie (stan prawny czerwiec 2023 r.) jest to możliwe jedynie poprzez złożenie dokumentacji na piśmie w sądzie rejestrowym: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski Procedura rejestracji wniosków online nie jest jeszcze dostępna. …

Fundacja Rodzinna a CRBR

Założyłeś fundację rodzinną? Pamiętaj o utworzeniu zgłoszenia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).     W dniu 22 maja 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 326 z późn. zm.), która na mocy swojego art. 139 wprowadziła dwie zmiany w ustawie z…

Fundacja rodzinna a ukryte zyski

1. Wstęp Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej jeszcze w tym miesiącu, z dniem 22 maja 2023 r. w polskim porządku prawnym pojawi się nowa osoba prawna – fundacja rodzinna, o której na łamach tego bloga już wspomniano: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/alert/fundacja-rodzinna/ Tymczasem przedmiotowa ustawa jeszcze przed jej wejściem w życie została…

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym i jej opodatkowanie Fundacja rodzinna W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje organizację i funkcjonowanie nowego podmiotu w polskim porządku prawnym, to jest fundacji rodzinnej, a także prawa i obowiązki jej…