Fundacja rodzinna a odliczenie podatku od przychodów z budynków

Like Don't move Unlike
 
3

W ramach naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT interesujemy się także zagadnieniami związanymi z fundacjami rodzinnymi, o czym można poczytać tutaj:

https://porozmawiajmyopodatkach.pl/category/fundacja-rodzinna/

Aktualnie podjęliśmy się wyjaśnienia zagadnienia:  

Czy fundacja rodzinna będzie miała prawo do odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków:

– od 15% podatku dochodowego od świadczeń na rzecz beneficjentów określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (art. 24q ust. 1 ustawy o CIT), oraz

– od 25% podatku dochodowego od działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (art. 24r ust. 1 ustawy o CIT).

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.3.2024.1.MK odliczenie zapłaconego podatku od przychodów z budynków:

– nie jest możliwe w przypadku 15% podatku dochodowego od świadczeń na rzecz beneficjentów określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (art. 24q ust. 1 ustawy o CIT);

ale

– jest możliwe w przypadku 25% podatku dochodowego od działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (art. 24r ust. 1 ustawy o CIT).

Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej:  

„(…) powyżej przepisy art. 24b oraz 24r ustawy o CIT wskazują, że w przypadku fundacji rodzinnej możliwe jest odliczenie podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT, od podatku obliczanego na podstawie art. 24r ust. 1 ustawy o CIT. W tym przypadku wobec fundacji, w miejsce podstawowych stawek podatku 19% lub 9%, zastosowanie znajduje stawka 25%. Niemniej jednak podatek jest obliczany od podstawy opodatkowania ustalanej wg „ogólnych zasad” określonych w ustawie o CIT, z uwzględnieniem zastrzeżeń określonych w art. 24r ust. 2-3 ustawy CIT.

Potwierdzeniem powyższego może być również konstrukcja zeznania rocznego CIT-8 (wersja 33). W poz. 148 ww. formularza, w kwocie podatku należnego uwzględnia się również 25% podatek wykazany w załączniku CIT/F. Z kolei poz. 148 zeznania CIT-8 jest następnie uwzględniana w dalszej części zeznania rocznego CIT-8, w tym do rozliczeń z należnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT.

Z odmienną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku podatku, o którym mowa w art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, podatek dochodowy od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, wynosi 15% podstawy opodatkowania.

Na podstawie art. 24q ust. 6 ustawy o CIT podatek, o którym mowa w ust. 1, podlega wpłacie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie lub mienie, o których mowa w ust. 1, zostały przekazane lub postawione do dyspozycji. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia, o których mowa w art. 24q ust. 1 ustawy CIT (art. 24q ust. 2).

Odzwierciedlenie powyższego znajdziemy również w deklaracji CIT-8FR, która służy do zadeklarowania miesięcznych podstaw opodatkowania, podatkiem wg stawki 15%.

Powyższe regulacje (w tym konstrukcja deklaracji CIT-8FR) wskazują, że obliczenie 15% podatku, określenie podstawy opodatkowania oraz terminy wpłaty podatku, o którym mowa w 24q ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, następuje wg odmiennych zasad niż w przypadku zastosowania podstawowych stawek 19% i 9% CIT, określonych w art. 19 ustawy CIT. Co również istotne w ustawie o CIT w powyższym zakresie nie przewidziano możliwości pomniejszenia 15% podatku o podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT.

Jedyną możliwość pomniejszenia 15% podatku, o którym mowa w art. 24q ust. 1 ustawy o CIT, przewidziano w art. 24q ust. 8 ustawy o CIT, w przypadku określonym w art. 6 ust. 8, tj. o kwotę zapłaconego przez fundację rodzinną podatku obliczonego zgodnie z art. 19 w wysokości nie większej niż kwota należnego podatku, o którym mowa w art. 24q ust. 1.

Mając powyższe na uwadze, fundacja rodzinna nie może od podatku obliczanego na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (stawka 15%) odliczać podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT. Ustawa CIT nie przewiduje takiej możliwości.”

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *