Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Termin oświadczenia OSW-RD na rok 2024

Jeżeli jesteś udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej – które w roku 2024 będą opodatkowane estońskim CIT to pamiętaj, aby złożyć tej spółce oświadczenia OSW-RD. Wzór formularza OSW-RD znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/osw-rd Oświadczenie dotyczy tego w jakich podmiotach Ty jako udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik spółki…

Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy zawiera nową funkcjonalność – raport podatnika, który z kolei zawiera między innymi informację o wybranej przez podatnika formie opodatkowania na dany rok. Jeżeli chcesz zweryfikować jaką formę opodatkowania Twojej działalności gospodarczej na dany rok podatkowy mają odnotowane organy podatkowe sprawdź raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym wykonując czynności jak niżej: 1. Wejdź na stronę…

Termin zapłaty ryczałtu za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r.

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień 2023 r. albo za czwarty kwartał 2023 r. przypada do dnia 22 stycznia 2024 r. (ponieważ 20 stycznia 2024 r. to sobota), tak jak w przypadku zaliczek opłacanych według skali podatkowej i podatku liniowego. W poprzednim roku termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz…

Kreator KAS wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Pamiętaj, że obecnie Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia kreator wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w ramach którego interaktywny formularz ułatwia wnioskodawcy sporządzenie formularza urzędowego ORD-IN. Kreator wniosku ORD-IN dostępny jest tutaj: https://ord-in.podatki.gov.pl/ Wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacje indywidualne, a także decyzje w zakresie wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji stawkowych (WIS) można przeglądać…

Co zrobić w przypadku problemów technicznych e-Urzędu Skarbowego podczas wysyłania pism?

W przypadkach, gdy wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające doręczenie pisma na konto w e-Urzędzie Skarbowym, możliwe będzie doręczenie pism na zasadach ogólnych. Warunki wyjątku: Wyjątek dotyczy sytuacji, w których problemy techniczne uniemożliwiają właściwe i skuteczne doręczenie pisma przez e-Urząd Skarbowy. Może to obejmować awarie systemów informatycznych, problemy z dostępem do Internetu, lub inne przeszkody technologiczne uniemożliwiające…

Powrót krajowych schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wywołuje kilka konsekwencji, w tym powrót obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Z dniem 1 sierpnia 2023 r. powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Przedsiębiorstwa mają 30 dni na zgłoszenie schematów wykorzystywanych od marca 2020 r. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym…

Zmiana numeru rachunkowego bankowego za PPS-1 przy ORD-IN

Pełnomocnik umocowany przez klienta (formularz PPS-1) do złożenia w Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (formularz ORD-IN) powinien pamiętać, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej właściwy do uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa. Aktualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku…

NSA – przepisy związane z COVID-19 nie wstrzymują biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w biuletynie informacji publicznej RPO: NSA – rozpatrując skargę kasacyjną obywatela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 2545/21)  – przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia  prawne:   1.    Czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r. dotyczy również…

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT za 2022r.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MF: Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF zdecydował się również na przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r.…

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym i jej opodatkowanie Fundacja rodzinna W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje organizację i funkcjonowanie nowego podmiotu w polskim porządku prawnym, to jest fundacji rodzinnej, a także prawa i obowiązki jej…

Czynny żal karny skarbowy – zmiany od dnia 1 stycznia 2023 r.

Czym jest czynny żal? Czynny żal jest instytucją uregulowaną w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego umożliwiającą odstąpienie od ukarania tych sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Aby to było możliwe, sprawca czynu zabronionego musi łącznie spełnić dwie poniższe przesłanki: 1. złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o…

DAC7: Co nowa dyrektywa Unii Europejskiej oznacza dla rynku e-commerce?

Głównym założeniem Dyrektywy 2021/514 z 22 marca 2021 roku, zwanej Dyrektywą DAC7 jest rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej. Jest to szósta poprawka unijnej dyrektywy „Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej” w obszarze opodatkowania.   Zasadniczo prawodawstwo z powodu sformalizowanego proces legislacyjnego nie nadąża za błyskawicznym tempem rozwoju rynków w tym rynku e-commerce. Pewnym rozwiązaniem, choć posiadającym sporo…

Wybór formy opodatkowania dla JDG w latach 2022 i 2023

Wybór formy opodatkowania przez podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą za lata 2022-2023 ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Z PODATKU LINIOWEGO NA SKALĘ PODATKOWĄ Podatnicy, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, mogą zmienić wybraną przez siebie formę i opodatkować swoje dochody za 2022 rok skalą podatkową. Jak należy postąpić i…

Pełnomocnik w Polskim Ładzie a składki ZUS i NFZ

1. Istota zagadnienia W publikacji autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w spółce kapitałowej zgodnie z wprowadzoną z dniem 1 lipca 2022 r. nowelizacją przepisów Polski Ład 2.0 podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego? 2. Analiza ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ważnym jest art. 66 ust. 1 pkt…

Zakaz świadczenia usług księgowych i usług doradztwa podatkowego na rzecz Rosji.

Jeżeli świadczysz usługi księgowe lub usługi doradztwa podatkowego pamiętaj, że rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zakazano na terenie Unii Europejskiej świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego lub usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania lub usług…

Zmiany w Polskim Ładzie 2022-2023

Wstęp W dniu 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), wprowadzającą szereg zmian stanowiących uzupełnienie lub modyfikację zasad wprowadzonych przez Polski Ład. 1. Zmiany w zakresie PIT Wprowadzono nową skalą…

Dyrektywa DAC7 a świadczenie usług kwaterunkowych w roku 2023

Świadczysz w Polsce usługi kwaterunkowe zwane popularnie usługami najmu krótkoterminowego? Pamiętaj, świadczenie takich usług jest w Polsce uznawane przez organy władzy publicznej za prowadzenie działalności gospodarczej. Pytasz, a kto o tym się dowie? Jeżeli świadczysz te usługi poprzez platformy cyfrowe (Airbnb, booking.com) to dowie się o tym niebawem polski aparat skarbowy, ponieważ platformy te zostaną…

BLACK FRIDAY i nie tylko – na co uważać by nie mieć problemów ze skarbówką

W środkach społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, tj.:  prasie, radiu, telewizji, Internecie, a w szerszym znaczeniu także filmie, plakacie, kinie czy książce przekazywane są liczne informacje związane z okazjami, reklamami czy obniżkami cen. Nasilenie tego zjawiska ma miejsce w szczególności w czasie przypadającym na Black Week, Black Friday czy też Cyber Monday. Najprościej rzecz ujmując…