Wybór formy opodatkowania dla JDG w latach 2022 i 2023

Like Don't move Unlike
 
5

Wybór formy opodatkowania przez podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą za lata 2022-2023

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Z PODATKU LINIOWEGO NA SKALĘ PODATKOWĄ

Podatnicy, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, mogą zmienić wybraną przez siebie formę i opodatkować swoje dochody za 2022 rok skalą podatkową.

Jak należy postąpić i o czym należy pamiętać:

1. Nie składamy PIT-36L-wcześniejsze złożenie zeznania PIT-36L odbiera prawo do zmiany formy opodatkowania.

2. Wyboru zmiany formy opodatkowania należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. 

Termin złożenia to 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę, stąd wydłużenie terminu). 

W zeznaniu tym wykazujemy zaliczki i wpłaty, które były obliczane i wpłacane na dotychczasowych zasadach (podatek liniowy). Zaliczki te zostaną zaliczone na poczet opodatkowania wg skali podatkowej. 

Wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów, które przez cały 2022 r. podatnik opodatkowywał wg jednolitej stawki podatku 19%, dokonany w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 jest ostateczny. Decyzji tej podatnik nie może zmienić poprzez złożenie zeznania PIT-36L.

Istnieje konieczność ponownego wyliczenia składki zdrowotnej oraz ewentualna dopłata, która powinna zostać wykazana w deklaracji rocznej (w deklaracji DRA będzie wydzielona do tego specjalna część, która umożliwi wykazanie zmiany formy opodatkowania). Następuje zmiana wysokości składki zdrowotnej z 4,9% dochodu na 9%.

W przypadku niedopłaty składki zdrowotnej nie istnieje możliwość przeksięgowania ewentualnej nadpłaty w podatku dochodowym.

Uwaga. 

Zgodnie z art. 9a ust.2 i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby w 2023  zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym, należy dokonać zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnie pierwszy przychód. Zmiana formy opodatkowania odbywa się poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożenie stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Oświadczenie te mogą zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Z RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH NA SKALĘ PODATKOWĄ

Przedsiębiorca, który w 2022 roku zdecydowałam się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych również może zmienić formę opodatkowana na skalę podatkową. Zmiana ta jest możliwa była możliwa w dwóch opcjach:

Opcja pierwsza

Przedsiębiorca mógł w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. złożyć zawiadomienie o rezygnacji od lipca z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zdecydować się na opodatkowanie skalą podatkową. Rezygnacja ta oznaczała,  że pierwsze półrocze było opodatkowane ryczałtem, a drugie półrocze skalą podatkową. 

Uwaga.

W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał w 2023 powrócić do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to należy dokonać ponownego wyboru tej formy. 

W tej sytuacji konieczne będzie złożenie oświadczenia (dopuszczalne jest oświadczenie w formie zmiany w CEIDG) o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy przychód. 

W tej sytuacji należy pamiętać o tym, że rok 2022 zostanie podzielony na dwie części:

1. Okres od stycznia do czerwca (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych):

a) konieczność posiadania ewidencji przychodów;

b) składki zdrowotne opłacane za ten okres zgodnie z zasadami właściwymi dla tej formy opodatkowania (widełki uzależnione od przychodów);

c) obowiązek złożenia zeznania PIT-28;

2. Okres od lipca do grudnia (opodatkowanie skalą podatkową): 

a) konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

b) składki zdrowotne opłacane w wysokości 9% od dochodu;

c) obowiązek złożenia zeznania PIT-36.

Zgodnie z powyższym za 2022 konieczne jest złożenie zeznań. Istotne jest, że został wydłużony termin na składanie zeznania PIT-28 i jest on tożsamy z pozostałymi zeznaniami rocznymi. Zatem oba zeznania należy złożyć do 2 maja 2023 roku (termin to 30 kwietnia, ale to niedziela zatem w przyszłym roku mamy możliwość składania zeznań do 2 maja).

Opcja druga

Możliwość wyboru opodatkowania za cały 2022 r. według skali podatkowej.

Zmiana formy opodatkowania została umożliwiona między innymi ze względu na obniżenie stawki PIT z 17% na 12% w trakcie roku. 

1. Nie składamy PIT-28-wcześniejsze złożenie zeznania PIT-28 odbiera prawo do zmiany formy opodatkowania.

2. Wyboru zmiany formy opodatkowania należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za  2022 r. 

Termin złożenia to 2 maja 2023 r. (30 kwietnia wypada w niedzielę, stąd wydłużenie terminu). 

W zeznaniu tym wykazujemy zaliczki i wpłaty, które były obliczane i wpłacane na dotychczasowych zasadach (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Zaliczki te zostaną zaliczone na poczet opodatkowania wg skali podatkowej. 

3. Istnieje konieczność ponownego wyliczenia składki zdrowotnej oraz ewentualna dopłata, która powinna zostać wykazana w deklaracji rocznej (w deklaracji DRA będzie wydzielona do tego specjalna część, która umożliwi wykazanie zmiany formy opodatkowania). Następuje zmiana wysokości składki zdrowotnej. W przypadku skali podatkowej jest to 9% dochodu.

W przypadku niedopłaty składki zdrowotnej nie istnieje możliwość przeksięgowania ewentualnej nadpłaty w podatku dochodowym.

4. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych była prowadzona ewidencja przychodów. W przypadku wyboru zasad ogólnych jesteśmy zobowiązani do:

a) sporządzenia remanentów;

b) sporządzenia za cały rok 2022 księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga. 

Decyzja o wyborze skali podatkowej ma zastosowanie wyłącznie do opodatkowania roku 2022. Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.”.

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie chciał w roku 2023 korzystać z tej formy opodatkowania (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to musi:

1. złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo

2. oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Termin: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

FORMA TABELARYCZNA

JDG na ryczałcie za 2022

Jakiej zmiany chcesz dokonać:Terminy:Deklaracje:Oświadczenia:
a. Jak zmienić w 2023 ryczałt na skalę za 2022 Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela)Nie składamy PIT-28-wcześniejsze złożenie zeznania PIT-28 odbiera prawo do zmiany formy opodatkowania.
Wyboru zmiany formy opodatkowania należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r.
b. Jak wybrać ponownie ryczałt na 2023Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy
c. Jak wybrać podatek liniowy na 2023 Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.Oświadczenie, na piśmie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
d. Jak wybrać skalę na 2023Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.Oświadczenie, na piśmie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

JDG na podatku liniowym za 2022

Jakiej zmiany chcesz dokonać:Terminy:Deklaracje:Oświadczenia:
a. Jak zmienić w 2023 podatek liniowy na skalę za 2022Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela)1.Nie składamy PIT-36L-wcześniejsze złożenie zeznania PIT-36L odbiera prawo do zmiany formy opodatkowania.
2.Wyboru zmiany formy opodatkowania należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r.
b. Jak wybrać ryczałt na 2023Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
c. Jak wybrać ponownie podatek liniowy na 2023Dokonany wybór sposobu opodatkowania, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik we właściwym terminie zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
d. Jak wybrać skalę na 2023Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.Podatnik może zawiadomić na piśmie o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

JDG na skali za 2022

Jakiej zmiany chcesz dokonać:Terminy:Deklaracje:Oświadczenia:
a. Nie można zmienić skali w 2023 na ryczałt albo podatek liniowy za 2022
b. Jak wybrać ryczałt na 2023Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
c. Jak wybrać podatek liniowy na 2023Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Może zostać złożone na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.
d. Jak wybrać skalę na 2023

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *