CIT estoński a licencjonowanie znaku towarowego

1. Zagadnienie Czy w przypadku gdy Spółka objęta CIT estońskim w czasie korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie wypłacała do podmiotu powiązanego należności z tytułu licencjonowania znaku towarowego, to wypłata tych należności zostanie uznana za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z…

Objaśnienia MF w sprawie ulgi dla młodych na 2023

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące wyjaśnienia na temat stosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT1, zwanego „ulgą dla młodych”. Objaśnienia dotyczą takich kwestii jak:  1. Wiek podatnika  2. Rodzaj przychodów: źródło przychodów, miejsce położenia…

Objaśnienia MF w sprawie zaliczek PIT na 2023

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku. Objaśnienia dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Objaśnienia…

CIT estoński a zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego

1. Zagadnienie Czy za wydatek podlegający opodatkowaniu z tytułu ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, należy uznać koszty poniesione przez spółkę objętą CIT estońskim dotyczące zakupu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC)? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w…

CIT estoński a świadczenie usług przez udziałowca 

. Zagadnienie Czy w związku ze świadczeniem usług przez udziałowca jako zleceniobiorcy na rzecz spółki objętej CIT estońskim wartość usług tego udziałowca – zleceniobiorcy będzie stanowić ukryte zyski i czy w związku z tym po stronie spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu CIT estońskim?   Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji…

CIT estoński a świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH

1. Zagadnienie Czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki objętej CIT estońskim z tytułu wykonywania przez nich powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki będzie stanowić ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek po stronie spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?…

Estoński CIT a niższy niż rynkowy czynsz za korzystanie z nieruchomości

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest traktować zapłacony przez nią czynsz za korzystanie z nieruchomości, w sytuacji w której byłby on ustalony poniżej wartości rynkowej, jako opodatkowany CIT estońskim – dochód z ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Brak takiego obowiązku – zgodnie z…

Estoński CIT a wpłaty na PFRON

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest od comiesięcznie należnej wpłaty na PFRON obliczać i wpłacać podatek jako od dochodu z tytułu wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą podatnika? Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16…

Wybór formy opodatkowania dla JDG w latach 2022 i 2023

Wybór formy opodatkowania przez podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą za lata 2022-2023 ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Z PODATKU LINIOWEGO NA SKALĘ PODATKOWĄ Podatnicy, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, mogą zmienić wybraną przez siebie formę i opodatkować swoje dochody za 2022 rok skalą podatkową. Jak należy postąpić i…

Pełnomocnik w Polskim Ładzie a składki ZUS i NFZ

1. Istota zagadnienia W publikacji autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w spółce kapitałowej zgodnie z wprowadzoną z dniem 1 lipca 2022 r. nowelizacją przepisów Polski Ład 2.0 podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego? 2. Analiza ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ważnym jest art. 66 ust. 1 pkt…

Zmiana przepisów o sankcji VAT w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3

Instytucja dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) w VAT obowiązuje w Polsce od roku 2017 (por. art. 112b i art. 112c ustawy o VAT). Budzi wątpliwość, czy stosowanie tej sankcji powinno być zobiektywizowane czy też uzależnione od okoliczności każdego przypadku rozpatrywanego oddzielnie. Powstaje pytanie czy w sytuacji, gdy podatnik popełnił zwyczajny błąd co do rozliczenia w podatku…

Zakaz świadczenia usług księgowych i usług doradztwa podatkowego na rzecz Rosji.

Jeżeli świadczysz usługi księgowe lub usługi doradztwa podatkowego pamiętaj, że rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zakazano na terenie Unii Europejskiej świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego lub usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania lub usług…

Dyrektywa DAC7 a świadczenie usług kwaterunkowych w roku 2023

Świadczysz w Polsce usługi kwaterunkowe zwane popularnie usługami najmu krótkoterminowego? Pamiętaj, świadczenie takich usług jest w Polsce uznawane przez organy władzy publicznej za prowadzenie działalności gospodarczej. Pytasz, a kto o tym się dowie? Jeżeli świadczysz te usługi poprzez platformy cyfrowe (Airbnb, booking.com) to dowie się o tym niebawem polski aparat skarbowy, ponieważ platformy te zostaną…

Planowane zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

Wstęp Projektowana ustawa z dnia 25 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw jak wskazuje sam ustawodawca ma na celu, przede wszystkim, udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku…

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – (CSR)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obydwu ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga CSR, która jest zachętą do stosowania przez przedsiębiorców reguł społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) poprzez wsparcie działalności w zakresie sportu, kultury i edukacji.  Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku…

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków powraca po przerwie spowodowanej stanem epidemii Uwaga, bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą czy też nie, bez względu na to czy jesteś opodatkowany podatkiem PIT czy też podatkiem CIT – jeżeli spełniasz łącznie poniższe przesłanki: 1. jesteś właścicielem albo współwłaścicielem środka trwałego będącego budynkiem, 2. oddałeś ten budynek w…

Danina nałożona na twórców publikujących treści na platformie YouTube

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii nakłada obowiązek wpisu  do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na między innymi na youtuberów. Ponadto ustawa ta w art. 19 reguluje obowiązek wkładu finansowego różnego rodzaju podmiotów zajmujących się dystrybucją twórczości audiowizualnej w…

SLIM VAT 3

Projekt SLIM VAT 3 W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o planowanym projekcie zmian w ustawie o VAT pod roboczą nazwą SLIM VAT 3 (projekt z dnia 4 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). W dniu 8 sierpnia 2022…