CIT w fundacji rodzinnej – ale jaki?

Ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Poza tym, przepisy ustawy mają również zastosowanie do fundacji rodzinnych w organizacji. Zatem, tak fundacja rodzinna, jak…

Kasa fiskalna – czy zapłata kartą płatniczą to zapłata gotówką 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorca świadczący usługę na rzecz konsumenta może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli tenże świadczący usługę…

Istotny wyrok NSA w zakresie podatku od nieruchomości naliczanego od najmu na cele mieszkaniowe

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 r., sygn. akt III FSK 250/23 Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł że: „Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane natomiast te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich…

Opodatkowanie rozliczeń z własną spółką z o.o.

W praktyce obrotu występują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) jest także udziałowcem spółki z o.o. Takie sytuacje umożliwiają podjęcie pomiędzy osobą fizyczną a spółką z o.o. współpracy na wielu płaszczyznach o odmiennych skutkach podatkowych zobrazowanych w punktach poniżej:   1. Odpłatne świadczenie usług przez JDG na rzecz spółki z o.o., stanowiące…

Świadczenie niepieniężne z art. 176 KSH a podatek VAT

Jeżeli wykonujesz na rzecz spółki z o.o., jako jej udziałowiec świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH to pamiętaj, że zdaniem organów podatkowych co do zasady działasz w charakterze podatnika VAT, a samo wynagrodzenie za świadczenie jest objęte podatkiem VAT we właściwej dla tego świadczenia stawce, chyba że Ty jako udziałowiec korzystasz ze zwolnienia od podatku…

Konsolidacja wiążących informacji – nowe zasady od dnia 1 lipca 2023 r.

W dniu 26 maja 2023 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1059). Wśród zmian, które wprowadza ta nowelizacja zwana powszechnie SLIM VAT 3, znalazła się także konsolidacja wiążących informacji, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 1. Konsolidacja wiążących informacji,…

Przywrócenie uchybionego terminu a Poczta Polska 

Polecam uwadze prawomocne postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt III OZ 235/23 w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  Naczelny Sąd Administracyjny podjął rozstrzygnięcie, które może wpłynąć na przyszłe postępowania sądowe. Postanowienie dotyczy sprawy, w której spornym był brak złożenia przez skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w…

Kasa fiskalna a odbiór płatności poprzez pay-by-link

1. Zagadnienie Czy odbiór płatności poprzez pay-by-link na gruncie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest traktowany jako płatność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,…

Minimalny podatek dochodowy od roku 2024 – kto nie podlega

Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. nie będzie już obowiązywało zwolnienie od minimalnego podatku dochodowy od osób prawnych popularnie nazywanego podatkiem od straty, jakkolwiek nie przypada on li tylko od straty. 1. Podatnicy podatku minimalnego  Minimalny podatek dochodowy będzie przypadał od spółek będących podatnikami CIT (spółki będące osobami prawnymi, jak: spółka akcyjna, prosta spółka…

Warunki brzegowe estońskiego CIT a dobrowolne umorzenie udziałów

Czy dokonanie dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. objętej estońskim CIT przez jej udziałowców skutkować będzie utratą przez tę spółkę prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT? Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2023…

Stawka ryczałtu po przekształceniu w pierwszym roku estońskiego CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2023 zamierza od dnia 1 stycznia 2024 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Czy taka spółka w roku 2024, czyli w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie uprawniona do stosowania stawki ryczałtu, zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt…

Fundacja rodzinna – nowy rozdział w polskim prawie fundacyjnym

Nazwa fundacja rodzinna nawiązuje do głęboko zakorzenionych tradycji prawnych, a w kontekście praktycznym umożliwia identyfikację tej instytucji w polskim prawie przez osoby korzystające lub rozważające skorzystanie z fundacji zagranicznych. Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia rodzinna zapewnia jej wyraźne odróżnienie na tle innych podmiotów fundacyjnych. Fundacja rodzinna to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na długofalowe zarządzanie majątkiem rodzin, wspieranie…

Utożsamianie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą z NKUP

Ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT) będący alternatywną formą opodatkowania nie posługuje się takimi pojęciami jak koszty uzyskania przychodów czy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek dokonuje wyliczenia oraz zapłaty podatku li tylko w oparciu o przepisy Rozdziału 6b ustawy o CIT. Zarazem, z przepisów ustawy o CIT nie wynika…

Reprezentacja fundacji rodzinnej w sporze z członkiem jej zarządu

Fundacje rodzinne to instytucje, które odgrywają kluczową rolę w rodzinie gwarantując jej stabilność finansową i spełniając misję zgodne z wolą fundatora. Jednakże, jak każda organizacja, fundacja rodzinna także może napotkać sytuacje konfliktowe, w tym spory z członkami jej zarządu. W tych okolicznościach, reprezentowanie fundacji rodzinnej staje się kwestią o kluczowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą o…

Podstawa opodatkowania najmu w ryczałcie

W roku 2023 najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym w stawce podstawowej 8,5% i stawce podwyższonej 12,5%. Tym bardziej istotnym jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania najmu. W tej materii polecam uwadze interesującą interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r. znak 0113-KDIPT2-1.4011.215.2023.2.MZ. Wnioskodawca zadał w niej pytanie: Czy rozliczając…

CIT estoński a (nie)opodatkowanie kar umownych  

1. Zagadnienie będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej    Czy koszty kar umownych, które ponosi spółka opodatkowana estońskim CIT na rzecz podmiotów niepowiązanych w związku z wykonywaną działalnością przewozową, które są związane z niezawinionymi przez tę spółkę opóźnieniami w przewozie lub uszkodzeniami przewożonych towarów, stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą spółki i jako takie…

Interpretacja indywidualna fundacji rodzinnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), na wniosek zainteresowanego (wnioskodawcy), wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), przy czym wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć tak zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Oczywistym jest, że sama Fundacja Rodzinna może wystąpić o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej. Ale co wtedy, jeżeli…

Jednoosobowa fundacja rodzinna

Czy w praktyce może wystąpić jednoosobowa fundacja rodzinna, czyli taka w której ta sama osoba fizyczna łączy przymiot fundatora, jedynego beneficjenta i jedynego członka zarządu? 1. Fundator Tak, ponieważ fundacja rodzinna ustanawiana czy to w akcie założycielskim, czy to w testamencie może mieć tylko jednego fundatora, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność…

Odpowiedzialność solidarna Fundacji Rodzinnej

Założeniem jest, że fundator w ogóle nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania fundacji rodzinnej. Natomiast, fundacja rodzinna (F.R.) odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania cywilnoprawne powstałe przed jej ustanowieniem, w tym także z tytułu obowiązku alimentacyjnego, jak również fundacja rodzinna odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z fundatorem za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed…

Fundacja Rodzinna jako płatnik podatku PIT

Jednym z podstawowych zadań fundacji rodzinnej jest spełnianie świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Świadczenia te to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, zgodnie z jej statutem i listą beneficjentów (art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej). Świadczenia wypłacane przez fundację…