Czynsz najmu budynku przychodni lekarskiej a ukryte zyski

Like Don't move Unlike
 
2

1. Zagadnienie

Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT czynsz najmu wypłacany przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców za stałe świadczenie usługi w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem najmu będą ekonomicznie uzasadnione i racjonalne, a ich wysokość ustalana będzie na warunkach, które przyjęłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

2. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2022 r. znak 0111-KDIB1-1.4010.168.2022.2.BS.

Ukryte zyski stanowić będą dla spółki objętej estońskim CIT wszelkie świadczenia wypłacane przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców:

a) wykonane w związku z prawem do udziału w zysku;

b) inne niż podzielony zysk o charakterze pieniężnym, niepieniężnym, odpłatnym, nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym;

c) wykonane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego;

d) wykonane bezpośrednio lub pośrednio ze spółką lub z tym udziałowcem.

Wypłata przez spółkę objętą estońskim CIT wynagrodzenia na rzecz jej udziałowców za comiesięczne świadczenia w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków, jeżeli wynagrodzenie na rzecz tych udziałowców, względnie podmiotów powiązanych zostanie ustalone na poziomie rynkowym, a charakter ponoszonych wydatków związany będzie z przedmiotem działalności gospodarczej spółki w zakresie związanym z jej funkcjonowaniem, ponadto zakres usług w prowadzonej przez tę spółkę działalności nie będzie taki sam, jak ten u udziałowców w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

Jednocześnie w ocenie organu interpretacyjnego należy mieć na uwadze, że zdanie wstępne art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje na otwarty (a nie zamknięty) katalog świadczeń mogących prowadzić do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Dlatego też ocena czy dochód z tytułu wskazanych we wniosku a dokonywanych przez spółkę z podmiotami powiązanymi powyższej transakcji spełnia warunki do uznania go za dochód z tytułu ukrytego zysku powinna zostać dodatkowo przeprowadzona w oparciu o przesłanki wynikające ze zdania wstępnego przepisu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jak z niego wynika dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie ocenianego świadczenia.

W związku z powyższym – w ocenie organu interpretacyjnego – stanowisko spółki, zgodnie z którym w przypadku wyboru przez nią opodatkowania w formie estońskiego CIT powyższe wynagrodzenie na rzecz udziałowców za comiesięczne świadczenia w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek jako ukryte zyski, przy założeniu, że będą one ekonomicznie uzasadnione i racjonalne, a ich wysokość będzie ustalana na warunkach, które przyjęłyby między sobą podmioty niepowiązane z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych w istocie będzie odpowiadać wartości rynkowej, wypłacone na rzecz podmiotów powiązanych wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez nich usług nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu tych podmiotów, do zawarcia transakcji z podmiotami powiązanymi doszłoby niezależnie od istniejących powiązań pomiędzy stronami transakcji a zawarcie wskazanych transakcji wynika z faktycznych potrzeb biznesowych spółki.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *