Dwuosobowa spółka z o.o., czyli jaka w roku 2024 w świetle praktyki ZUS  

Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) podjął uchwałą z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23, zgodnie z której tezą: Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4…

Projekt zmiany ustawy o PCC w zakresie obrotu nieruchomościami

W marcu 2024 r. w Sejmie został złożony budzący kontrowersje projekt zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mający na celu wprowadzenie dodatkowego opodatkowania transakcji związanych z flippowaniem mieszkań, czyli zakupem i szybką odsprzedażą nieruchomości z zyskiem. Celem projektu jest ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości poprzez nałożenie wyższych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zarówno…

Wzrost liczby kontroli celno-skarbowych w roku 2023  

Dane z Ministerstwa Finansów i analizy KPMG w Polsce wskazują na znaczącą zmianę w zakresie realizacji kontroli przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Liczba kontroli celno-skarbowych znacząco wzrosła z roku na rok, osiągając rekordowe liczby w roku 2023, gdzie tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przeprowadzono aż 7396 takich kontroli, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do…

Szkolenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów

Współczesny rynek pracy i biznesowy krajobraz wymagają od firm ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności swoich pracowników. Szkolenia, kursy i warsztaty są kluczowymi narzędziami w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak nie wszystkie wydatki na edukację pracowników mogą być automatycznie uznane za koszty uzyskania przychodu, co potwierdzają działania organów Krajowej Administracji Skarbowej i interpretacje prawa podatkowego. Zasady ogólne…

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych w roku 2024

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w Polsce wywołują mieszane reakcje wśród ekspertów finansowych i inwestorów. Mimo że wprowadzenie kwot wolnych od opodatkowania dla oszczędności gromadzonych w specjalnych pakietach oraz dla dochodów z inwestycji kapitałowych wydaje się być pozytywnym krokiem, istnieją obawy co do ich rzeczywistej skuteczności jako zachęty do oszczędzania…

Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Wypłacane fundacji rodzinnej odsetki z lokaty terminowej są zwolnione od podatku CIT  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK potwierdził, że osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych są zwolnione od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ interpretacyjny wskazał, co następuje: „Lokowania na…

Rozliczenie prywatnej sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-39

Jak co roku w kwietniu przypada nie tylko termin na rozliczenie podatku PIT z tytułu umów o pracę (PIT-37), czy też działalności gospodarczej (PIT-36 / PIT-36L). Nie zapominajmy bowiem, że każdy kto dokonał prywatnej sprzedaży nieruchomości, w tym: a) mieszkania, b) domu, c) lokalu użytkowego, d) budynku, oraz, co najczęściej jest pomijane: e) gruntu, -…

Nie tylko samochody osobowe – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a inne składniki majątku

Pamiętajmy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. art. 28m ustawy o CIT został uzupełniony o ust. 4a, zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków…

Fundacja rodzinna a odliczenie podatku od przychodów z budynków

W ramach naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT interesujemy się także zagadnieniami związanymi z fundacjami rodzinnymi, o czym można poczytać tutaj: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/category/fundacja-rodzinna/ Aktualnie podjęliśmy się wyjaśnienia zagadnienia:   Czy fundacja rodzinna będzie miała prawo do odliczenia zapłaconego podatku od przychodów z budynków: – od 15% podatku dochodowego od świadczeń na rzecz beneficjentów określonych w art. 2…

Wybór liniowej formy opodatkowania poprzez odpowiednio opisany przelew

Czy podatnik może skutecznie złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – podatku liniowego 19% li tylko poprzez wskazanie w podatkowych poleceniach przelewu, że kwoty płacone są tytułem zaliczki na podatek PIT-36L? Tak, zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21, w którego uzasadnieniu wskazano, że: „W rozpoznawanej…

Wynagrodzenie prokurenta stanowi wedle NSA ukryte zyski, lecz nie zawsze

W tym wpisie wracamy do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23, którego istota sprowadza się do tego, że wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki wynagrodzenie prokurenta, będącego zarazem odpowiednio udziałowcem, wspólnikiem, akcjonariuszem tej spółki objętej estońskim CIT stanowi dla niej ukryte zyski podlegające opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek…

Zdaniem KIS także pełnomocnik (lecz nie każdy) może podpisać ZAW-RD  

Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera: Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika. Oczywistym jest zatem, że zgodnie ze swoją reprezentacją ZAW-RD mogą podpisać osoby zarządzające spółką. Mniej oczywistym natomiast jest to, czy zawiadomienie ZAW-RD mogą podpisać pełnomocnicy spółki, a jeżeli tak to którzy spośród nich.  …

Prezentowanie ukrytych zysków w sprawozdaniu finansowym  

W deklaracji CIT-8E(4) dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a także należny i zapłacony od nich ryczałt prezentowane są łącznie za poszczególne miesiące, ponieważ podstawa opodatkowania, stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego są tożsame w obydwu powyższych przypadkach. Niemniej, w konsekwencji z deklaracji CIT-8E(4) nie będzie…

Spółka cywilna i JDG jako podmioty w oświadczeniu OSW-RD   

Spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza nie podlegają zgłoszeniu jako podmioty w oświadczeniu OSW-RD.     Dla przypomnienia osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem składa temu podatnikowi oświadczenie OSW-RD o podmiotach, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym…

Świadczenia w ramach przychodni lekarskiej a ukryte zyski

1. Zagadnienie Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT zapłata wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach przychodni lekarskiej wypłacane przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem świadczonych usług będą…

Czynsz najmu budynku przychodni lekarskiej a ukryte zyski

1. Zagadnienie Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT czynsz najmu wypłacany przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców za stałe świadczenie usługi w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem…

Jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2)

Swego czasu na łamach naszego bloga pisaliśmy o tym, jaki jest termin na złożenie oświadczenia OSW-RD: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/termin-oswiadczenia-osw-rd-na-rok-2024/ Poza tym, za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym, o czym pisaliśmy tutaj: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/penalizacja-oswiadczenia-osw-rd-w-kodeksie-karnym-skarbowym/ A teraz czas na wpis jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2), która ma zastosowanie do oświadczeń składanych od dnia…

Moment wypłaty odsetek – jaka to data dla ukrytych zysków

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do podlegających opodatkowaniu estońskim CIT ukrytych zysków nie zalicza się kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat. Tym samym, do podlegających opodatkowaniu estońskim CIT ukrytych zysków zalicza się kwoty odsetek, prowizji,…

Złożenie deklaracji CIT-8E z konta pełnomocnika w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów ogłosiło w dniu 18 marca 2024 r. na platformie X informację skierowaną do pełnomocników, zgodnie z którą nie będą oni już musieli mieć certyfikatu kwalifikowanego, żeby złożyć ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym deklaracje dla podmiotu (spółki), którego są pełnomocnikami, przy czym udostępnione wzory deklaracji CIT dotyczą także deklaracji CIT-8E.