Czy dochód z przekształcenia wymaga powstania przysporzenia majątkowego?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (nieprawomocnym) wyrokiem z dnia 12 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Op 311/23 uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 września 2023 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.310.2023.2.ASK rozpatrującą zagadnienie czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstał dochód z przekształcenia, o którym…

Czy najem nieruchomości spółce przez jej udziałowców jest ukrytym zyskiem? 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (nieprawomocnym) wyrokiem z dnia 7 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Go 276/23 uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozpatrującą zagadnienie czy najem nieruchomości spółce objętej estońskim CIT przez jej udziałowców jest ukrytym zyskiem. Zdaniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim najem nieruchomości spółce przez jej udziałowców nie jest ukrytym…

Kto może wybrać opodatkowanie estońskim CIT?

Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem dla swojej spółki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to poniżej przedstawione punkty pomogą Wam ocenić czy w ogóle spełniacie ku temu warunki. Wystarczy odpowiedzieć na dziesięć poniższych pytań. 1. Czy mniej niż 50% przychodów Waszej spółki z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (liczonych wraz z podatkiem VAT)…

Poradnik do deklaracji CIT-8E za rok 2023

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT udostępnia do nieodpłatnego pobrania każdej zainteresowanej osobie drugie już wydanie poradnika „Deklaracja CIT-8E”, tym razem za rok 2023 wydanego w ramach cyklu „Zrozumieć CIT Estoński”. Dla oglądu spis treści: Wstęp Jak nie wpaść w sidła informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów? Właściwa ścieżka Termin do złożenia Deklaracja…

Wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności pracownika za podatek VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie C‑442/22 w odpowiedzi na poniższe pytania prejudycjalne zadane przez polski Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 1212/18: 1. Czy art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie…

e-Korespondencja w ramach e-Urzędu Skarbowego

e-Korespondencja w ramach e-Urzędu Skarbowego stwarza możliwość elektronicznego wysyłania i odbierania dokumentów, w tym zaświadczeń. Ułatwia to komunikację z urzędem, oszczędza czas i umożliwia załatwianie wielu spraw bez konieczności fizycznego odwiedzania urzędu. Dzięki systemowi e-Korespondencji, użytkownicy mogą bezpiecznie i wygodnie zarządzać swoimi sprawami podatkowymi oraz innymi sprawami urzędowymi, mając dostęp do swojego konta w e-Urzędzie…

Ważne regulacje w umowie spółki z o.o.  

Jeżeli jesteś udziałowcem spółki z o.o., bądź też myślisz o jej założeniu – pamiętaj o zawarciu w umowie spółki ważnych regulacji dotyczących: 1. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy 2. kwestii reprezentacji 3. roku obrotowego (w tym przedłużonego) 4. zgody na zbycie udziałów spółki 5. zgody na zaciąganie zobowiązań przewyższających dwukrotność wysokości kapitału zakładowego 6. wypłaty…

CIT estoński a (nie)opodatkowanie kar umownych – ciąg dalszy

Swego czasu poruszyliśmy zagadnienie – czy koszty kar umownych, które ponosi spółka opodatkowana estońskim CIT stanowią dla niej podlegające opodatkowaniu wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/cit-estonski-a-nieopodatkowanie-kar-umownych/ Powołany w powyższym wpisie wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 252/23 jest nadal nieprawomocny, ale pojawił się kolejny wyrok, tym razem…

Penalizacja oświadczenia OSW-RD w Kodeksie karnym skarbowym  

Zgodnie z art. 56e Kodeksu karnego skarbowego podlega karze osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o CIT, która wbrew obowiązkowi: a) nie składa temu podatnikowi, czyli spółce objętej estońskim CIT (a nie organowi podatkowemu) oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz…

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w estońskim CIT

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 70 § 1a  zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Niemniej, przepis art. 70 § 1a Ordynacji podatkowej wprowadza szczególne regulacje dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego w estońskim CIT zależne od sposobu powstania tego zobowiązania, czyli przedmiotu…

Czy fundacja rodzinna może świadczyć usługę podnajmu ze zwolnieniem od podatku CIT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców między innymi w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie, a działalność taka jest zwolniona od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25…

Minimalny podatek dochodowy a podatnik estońskiego CIT

Z dniem 1 stycznia 2024 r. przestało obowiązywać zwolnienie od minimalnego podatku dochodowego na gruncie ustawy o CIT. Pod pojęciem minimalnego podatku dochodowego należy rozumieć ustanowiony przez art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT dziesięcioprocentowy podatek od spółek będących podatnikami CIT, które w roku podatkowym: 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków…

Czynności sprawdzające przy wyborze estońskiego CIT

Jeżeli podjąłeś decyzję o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek to z formalnego punktu widzenia wystarczy jak złożysz we właściwym urzędzie skarbowym i we właściwym terminie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ZAW-RD, to jest zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.   Niemniej, organ podatkowy może (aczkolwiek nie musi) podjąć czynności sprawdzające prawidłowość Twojego…

NEWSLETTER

NEWS: Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT prześle wszystkim osobom zapisanych do newslettera: – dedykowaną dla podatników estońskiego CIT politykę rachunkowości, zaktualizowaną o: a) definicję wartości dodanej pod względem ekonomicznym oraz wyznaczenia dla niej progu „znikomego”, o którym mowa w art. 28j pkt 1 ust 2 lit g) ustawy CIT, b) określenie zakresu działalności oraz rozumieniu terminu…

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ZAW-RD

W dniu 30 stycznia 2024 r. Minister Finansów ogłosił interpretację ogólną numer DD8.8203.1.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Interpretacja ogólna dotyczy prawidłowych zasad składania organom podatkowym zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (czyli…

Spółka na ryczałcie zakłada spółkę cywilną

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (czyli estońskim CIT) może podlegać podatnik (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jeżeli między innymi: nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji…

Definicja małego podatnika dla estońskiego CIT

Ustawa o CIT nie czyni rozróżnienia w definiowaniu małego podatnika w zależności od tego czy podmiot ten jest opodatkowany CIT klasycznym, czy też CIT estońskim. Zatem w roku 2024 zgodnie z ustawą o CIT mały podatnik oznacza takiego podatnika CIT (tak klasycznego, jak i estońskiego), u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego…

Spółka na ryczałcie zawiera umowę o wspólne przedsięwzięcie

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (czyli estońskim CIT) może podlegać podatnik (czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jeżeli między innymi: nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji…

Termin oświadczenia OSW-RD na rok 2024

Jeżeli jesteś udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej – które w roku 2024 będą opodatkowane estońskim CIT to pamiętaj, aby złożyć tej spółce oświadczenia OSW-RD. Wzór formularza OSW-RD znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/osw-rd Oświadczenie dotyczy tego w jakich podmiotach Ty jako udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik spółki…

Przekąski jako ukryty zysk

Jak orzekł WSA w Warszawie w (nieprawomocnym w dacie publikacji artykułu) wyroku z dnia 6 września 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 787/23 – Poniesiony przez spółkę objętą estońskim CIT wydatek na zakup przekąsek podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek w kwocie brutto, czyli cenie netto powiększonej o podatek VAT. Stan faktyczny: „Wspólnicy, dysponują kartami…