Powrót krajowych schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wywołuje kilka konsekwencji, w tym powrót obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Z dniem 1 sierpnia 2023 r. powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Przedsiębiorstwa mają 30 dni na zgłoszenie schematów wykorzystywanych od marca 2020 r. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym…

Zmiana numeru rachunkowego bankowego za PPS-1 przy ORD-IN

Pełnomocnik umocowany przez klienta (formularz PPS-1) do złożenia w Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (formularz ORD-IN) powinien pamiętać, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej właściwy do uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa. Aktualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku…

Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca

Czym jest numer PESEL Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Kto nadaje numer PESEL Numer PESEL nadaje Minister właściwy do spraw informatyzacji. Kto może dostać numer PESEL Numer PESEL dla obywateli polskich wydawany jest z…

Faktura wewnętrzna a prawidłowy kurs przy samofakturowaniu

1. Zagadnienie Zasadność stosowania faktury wewnętrznej w sytuacji stosowania procedury samofakturowania w celu przeliczenia każdej usługi po prawidłowym kursie, aby spełnić poniższy warunek: „bez względu na terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi”. 2. Analiza podstaw prawnych    Zgodnie z zasadą wyrażoną w…

CIT estoński a rozliczanie samochodów osobowych przed rokiem 2023  

Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23 przed 2023 r. brak było podstaw do opodatkowywania ryczałtem od dochodów spółek wydatków na używanie samochodów osobowych (także odpisów: amortyzacyjnych i z tytułu utraty ich wartości) w sposób mieszany przez osoby niebędące wspólnikami spółek. Dopiero bowiem od…

Złożenie ZAW-RD do niewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego

Z treści art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wynika, że warunkiem koniecznym do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek jest dopełnienie obowiązku informacyjnego, to jest podatnicy zamierzający korzystać z tej formy opodatkowania muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania w tej formie na formularzy ZAW-RD. Nieprzekraczalny termin…

Ukryte zyski na gruncie estońskiego CIT – kształtująca się linia interpretacyjna

Problematyka ukrytych zysków na gruncie ryczałtu od dochodów spółek od początku budziła wątpliwości. Pojęcie to nie było jedynym, które organy podatkowe błędnie definiowały. W pierwszej kolejności organy podatkowe próbowały zrównać znaczenie wydatków niezwiązanych z działalnością z pojęciem wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czyli popularnych NKUP. Podejście to dość szybko zostało zweryfikowane przez sądy administracyjne -…

W fundacji rodzinnej CIT w stawce 25% jest obliczany od dochodu

1. Zagadnienie Jeżeli fundacja rodzinna prowadząc działalność gospodarczą wykroczy poza zakres z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej i będzie zobowiązana zapłacić podatek CIT w stawce 25% zgodnie z art. 24r ust. 1 ustawy o CIT to czy ten podatek będzie zryczałtowany (tak jak podatek CIT w stawce 15% z art. 24q ust. 1 ustawy…

Nowe stawki amortyzacyjne dla budynków niemieszkalnych w roku 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wysokości indywidualnych stawek amortyzacyjnych stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku budynków (lokali) niemieszkalnych…

Agent celny bez wyższego wykształcenia

1. Zagadnienie Czy można uzyskać wpis na listę agentów celnych bez wykształcenia wyższego? 2. Analiza Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. Listę prowadzi: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2B01-513 Warszawae-mail: ict.440000@mf.gov.pltel: 22 510 46 77fax: 22 510 49 89 Z kolei, na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli…

WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Decyzja ta określa: – właściwą stawkę VAT dla zadeklarowanego towaru lub usługi, – prawidłową klasyfikację, jeżeli wniosek został złożony o sklasyfikowanie towaru lub usługi, na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku. Wiążąca…

Rozliczenie straty w daninie solidarnościowej

Rozliczenie straty w daninie solidarnościowej jest jednak możliwe, wbrew stanowisku organów podatkowych, a zgodnie z podglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyroku z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. II FSK 452/22, wedle którego gdyby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie podatnikom odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to…

CIT w fundacji rodzinnej – ale jaki?

Ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Poza tym, przepisy ustawy mają również zastosowanie do fundacji rodzinnych w organizacji. Zatem, tak fundacja rodzinna, jak…

Kasa fiskalna – czy zapłata kartą płatniczą to zapłata gotówką 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorca świadczący usługę na rzecz konsumenta może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli tenże świadczący usługę…

Istotny wyrok NSA w zakresie podatku od nieruchomości naliczanego od najmu na cele mieszkaniowe

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 r., sygn. akt III FSK 250/23 Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł że: „Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane natomiast te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich…

Opodatkowanie rozliczeń z własną spółką z o.o.

W praktyce obrotu występują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) jest także udziałowcem spółki z o.o. Takie sytuacje umożliwiają podjęcie pomiędzy osobą fizyczną a spółką z o.o. współpracy na wielu płaszczyznach o odmiennych skutkach podatkowych zobrazowanych w punktach poniżej:   1. Odpłatne świadczenie usług przez JDG na rzecz spółki z o.o., stanowiące…

CIT estoński a podatek od przychodów z budynków

Jednym z przepisów ustawy o CIT, który nie obowiązuje podatnika po wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek to art. 24b ustawy o CIT dotyczący podatku od przychodów z budynków. Podatek ten nalicza się od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który: po pierwsze, stanowi własność albo współwłasność podatnika, po drugie, został oddany w całości albo…

CIT estoński a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podatnika korzystającego z zalet estońskiego CIT wynika wprost z art. 28d ustawy o CIT. Przepis ten określa, że zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych jak i sporządzanie sprawozdań finansowych powinno być oparte na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie prawidłowo określonej wysokości zysku lub…

CIT estoński a wartość dodana pod względem ekonomicznym

Zgodnie z art.  28j ust. 1 pkt 2 lit. g) opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik spełniający między innymi następujący warunek: mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4…