Rola komornika sądowego w ustawie o podatku od towarów i usług. Podsumowanie

We wcześniejszych artykułach wykazano, że komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnejtowarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.  Występując w roli płatnika podatku od towarów i usług obarczony zostaje całym szeregiem obowiązków począwszy od prawidłowego ustalenia, czy sprzedaż podlega pod…

Samochód elektryczny z Norwegii

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie koszty należy ponieść przy sprowadzeniu pojazdu z Norwegii, czyli spoza Unii Europejskiej. Z jakimi kosztami należy się liczyć i czy takie przedsięwzięcie jest opłacalne? Skąd takie zainteresowanie samochodami z Norwegii? Wynikać to może z faktu, iż od 2025 r. planowany jest zakaz rejestracji w Norwegii samochodów o napędzie spalinowym.…

CIT estoński a licencjonowanie znaku towarowego

1. Zagadnienie Czy w przypadku gdy Spółka objęta CIT estońskim w czasie korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie wypłacała do podmiotu powiązanego należności z tytułu licencjonowania znaku towarowego, to wypłata tych należności zostanie uznana za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z…

Objaśnienia MF w sprawie ulgi dla młodych na 2023

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące wyjaśnienia na temat stosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT1, zwanego „ulgą dla młodych”. Objaśnienia dotyczą takich kwestii jak:  1. Wiek podatnika  2. Rodzaj przychodów: źródło przychodów, miejsce położenia…

Objaśnienia MF w sprawie zaliczek PIT na 2023

W dniu 30 grudnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku. Objaśnienia dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Objaśnienia…

Rola komornika sądowego w ustawie o podatku od towarów i usług. Część czwarta

Udokumentowane działania w celu ustalenia konieczności opodatkowania transakcji Jak wykazano w poprzednich publikacjach prowadzona przez komornika sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. To jednak na komorniku jako płatniku podatku ciąży obowiązek ustalenia, czy dłużnik występowałby w roli podatnika dla…

DAC7: Co nowa dyrektywa Unii Europejskiej oznacza dla rynku e-commerce?

Głównym założeniem Dyrektywy 2021/514 z 22 marca 2021 roku, zwanej Dyrektywą DAC7 jest rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej. Jest to szósta poprawka unijnej dyrektywy „Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej” w obszarze opodatkowania.   Zasadniczo prawodawstwo z powodu sformalizowanego proces legislacyjnego nie nadąża za błyskawicznym tempem rozwoju rynków w tym rynku e-commerce. Pewnym rozwiązaniem, choć posiadającym sporo…

CIT estoński a zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego

1. Zagadnienie Czy za wydatek podlegający opodatkowaniu z tytułu ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, należy uznać koszty poniesione przez spółkę objętą CIT estońskim dotyczące zakupu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC)? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w…

CIT estoński a świadczenie usług przez udziałowca 

. Zagadnienie Czy w związku ze świadczeniem usług przez udziałowca jako zleceniobiorcy na rzecz spółki objętej CIT estońskim wartość usług tego udziałowca – zleceniobiorcy będzie stanowić ukryte zyski i czy w związku z tym po stronie spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu CIT estońskim?   Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji…

Rola komornika sądowego w ustawie o podatku od towarów i usług. Część trzecia

Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia…

CIT estoński a świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH

1. Zagadnienie Czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki objętej CIT estońskim z tytułu wykonywania przez nich powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki będzie stanowić ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek po stronie spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?…

CIT Estoński – utrata prawa do ryczałtu

Deklaracja złożona w ZAW-RD objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek na cztery następujące po sobie lata podatkowe nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego, zadeklarowanie spełnienia ustawowych warunków ustawowych jest bowiem wadliwe, podatnik nie wiem co go czeka w przyszłości. Ustawodawca uwzględnił możliwość wyjścia podmiotu z ryczałtu w trakcie jego trwania. Podstawową formą rezygnacji…

CIT Estoński – rachunkowe wyodrębnienie zysku

Kolejnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z treści art. 7aa ust. 1 pkt 2 CIT jest wyodrębnienie w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: a)            kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, oraz…

CIT Estoński – dochód z przekształcenia

Zasadą ogólną jest, że spółka, która ulegnie przekształceniu, ma prawo, od razu po jego dokonaniu, korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W takim jednak wypadku będzie konieczność ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Wartość podatkową składnika majątku, zgodnie ze zdaniem Ministra Finansów, dla celów określenia dochodu…

CIT Estoński – korekta wstępna

Korekta przychodów i kosztów o której jest mowa w art. 7aa ust. 1 CIT ma na celu techniczne wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy różnicami w podejściu podatkowym i bilansowym mogącym tworzyć efekt podwójnego opodatkowania przychodu, ewentualnie jego całkowitego pominięcia lub przeciwstawnie podwójnego ujęcia tych samych kosztów lub ich pominięcia.  Tak więc w myśl przywołanego przepisu podatnik, który…

CIT Estoński – struktura kapitałowa

Wymóg dotyczące struktury kapitałowej został w roku 2022 dopasowany do oczekiwań rynku. Pierwotnie, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obejmował spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne. Obecnie katalog podmiotowy został rozszerzony o: proste spółki akcyjne spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne, a sama forma opodatkowania zmieniła nazwę na ryczałt od dochodów spółek. Zgodnie więc obecnym brzmieniem  art.…

CIT Estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza składu właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na…

Estoński CIT a niższy niż rynkowy czynsz za korzystanie z nieruchomości

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest traktować zapłacony przez nią czynsz za korzystanie z nieruchomości, w sytuacji w której byłby on ustalony poniżej wartości rynkowej, jako opodatkowany CIT estońskim – dochód z ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Brak takiego obowiązku – zgodnie z…

Estoński CIT a wpłaty na PFRON

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest od comiesięcznie należnej wpłaty na PFRON obliczać i wpłacać podatek jako od dochodu z tytułu wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą podatnika? Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16…

Wybór formy opodatkowania dla JDG w latach 2022 i 2023

Wybór formy opodatkowania przez podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą za lata 2022-2023 ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA Z PODATKU LINIOWEGO NA SKALĘ PODATKOWĄ Podatnicy, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym, mogą zmienić wybraną przez siebie formę i opodatkować swoje dochody za 2022 rok skalą podatkową. Jak należy postąpić i…