Mikrorachunek Podatkowy – szczegółowy poradnik

Co to jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy stworzony do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku, ma na celu uproszczenie procesu płatności podatkowych poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania z różnych rachunków urzędów skarbowych. Jak sprawdzić numer mikrorachunku? Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku, można skorzystać z dostępnego na…

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Kiedy kasa fiskalna nie jest wymagana? Podatnicy prowadzący działalność nierejestrowaną, których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł, nie muszą ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest to istotne ułatwienie dla wielu drobnych przedsiębiorców, pozwalające na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z…

Działalność nierejestrowana a VAT

Wprowadzenie Działalność nierejestrowana to popularna forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne w Polsce, która nie wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednym z kluczowych aspektów, który często budzi wątpliwości wśród osób prowadzących taką działalność, jest kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W tym artykule szczegółowo omówimy, jak…

Działalność nierejestrowana – rozliczenia

Jak rozliczać się z urzędem skarbowym Jeżeli uzyskujesz przychody zarówno z działalności nierejestrowanej, jak i z umowy o pracę czy umów-zleceń lub umów o dzieło, przychody z działalności nierejestrowanej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36. Jest tam rubryka „działalność nierejestrowana”, w której wykażesz przychody, koszty, dochód i należny z tego tytułu podatek. Pamiętaj! W celu opodatkowania…

Działalność nierejestrowana – podstawy

Wprowadzenie Działalność nierejestrowa, zwana także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną, to wyjątkowa forma prowadzenia działalności zarobkowej w Polsce. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które chcą prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe zasady funkcjonowania działalności nierejestrowej, korzyści, obowiązki oraz ograniczenia związane z…

Preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS

Kiedy możesz skorzystać z preferencyjnej podstawy? Po zakończeniu korzystania z ulgi na start przez 6 miesięcy, lub jeśli zrezygnujesz z niej wcześniej, masz prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe. Preferencyjna podstawa wymiaru składek oznacza, że składki będą opłacane od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, ale nie…

Ulga na start – ZUS

Warunki Skorzystania z Ulgi na Start 1. Podjęcie Działalności Gospodarczej po raz Pierwszy lub Ponownie po 60 Miesiącach Aby skorzystać z ulgi na start, musisz spełnić jeden z następujących warunków: Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy. Ponownie rozpoczynasz działalność gospodarczą po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. 2. Nie…

Ulgi ZUS

Wprowadzenie Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS oferuje różne formy ulg i preferencyjnych składek, które mogą znacząco odciążyć nowo powstałe firmy. W artykule omówimy główne opcje dostępne dla przedsiębiorców: ulgę na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, oraz działalność nieewidencjonowaną. Ulga na Start Warunki…

Zerowy PIT dla Młodych

Wprowadzenie programu “Zerowy PIT dla młodych” przez Ministerstwo Finansów stanowi istotną zmianę w polskim systemie podatkowym, mającą na celu wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe, co w praktyce oznacza większe oszczędności i zwiększenie dostępnych środków na start w dorosłe życie. Co…

Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem – w ocenie sądu

Swego czasu, na łamach naszego bloga analizowaliśmy skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/skutecznosc-zawiadomienia-zaw-rd-zlozonego-przed-terminem/ Z konkluzją, że nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje przyjęcie postawy ostrożnościowej i składanie w organie podatkowym zawiadomień ZAW-RD nie później niż w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT, ale zarazem…

Zdarzenie determinujące wysokość stawki estońskiego CIT od dywidendy – zdaniem WSA w Lublinie  

Wedle poglądu przedstawianego przez organy interpretacyjne wysokość stawki estońskiego CIT (10% albo 20%) przypadającego od wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) powinna być ustalana w odniesieniu do stawki ryczałtu obowiązującej w roku podatkowym, w którym podejmowana jest uchwała o podziale wyniku finansowego. Natomiast termin faktycznej wypłaty tego zysku (dywidendy) lub rok, za który jest on wypłacany pozostają…

Wakacje składkowe – jest podpis Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę umożliwiającą przedsiębiorcom tzw. “wakacje składkowe” w 2024 roku. Około 1,7 mln mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody do 2 mln euro rocznie, będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc w roku. Zwolnienie to ma na…

CIT estoński a spółka z o.o. w organizacji

Jeżeli podpisałeś umowę spółki z o.o. u notariusza albo w rządowym portalu S24 z intencją, że spółka ta ma od początku swojego istnienia być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek to pamiętaj, że: Po pierwsze, Spółka musi złożyć zawiadomienie wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku…

Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przypada do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany estońskim CIT. Załóżmy, że ten pierwszy miesiąc pierwszego roku podatkowego to po prostu styczeń  2024 r., a naszą intencją jest wybór estońskiego CIT począwszy właśnie od tego stycznia 2024 r.…

Certyfikat CBAM

Okres przejściowy dla Mechanizmu Dostosowania Cen Granicznych (CBAM) rozpoczął się z dniem 1 października 2023 r. i ma obowiązywać do końca 2025 r. Po zakończeniu okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2026 r. importerzy będą zobowiązani do zakupu certyfikatów CBAM, które będą odpowiadać ilości emisji CO(2) wygenerowanej podczas produkcji importowanych towarów. Zakup tych certyfikatów ma…

Raportowanie CBAM

Raportowanie CBAM dotyczy importu towarów takich jak:  1. wodór (CN 2804 10 000), 2. wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły z żeliwa lub stali (CN 7318), 3. pozostałe artykuły z żeliwa lub stali (CN 7326), 4. konstrukcje z aluminium i części takich…

Co to jest CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), czyli Mechanizm Dostosowania Cen Granicznych to rozwiązanie wprowadzone przez Unię Europejską, mające na celu zniwelowanie różnic w kosztach produkcji towarów związanych z emisją dwutlenku węgla. W wyniku działania tego mechanizmu importowane towary, które zostały wyprodukowane przy wyższej emisji CO(2) niż dopuszczają normy unijne, podlegają dodatkowym opłatom granicznym. CBAM ma celu…

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 12 lutego 2024 r. znak DKP3.8082.8.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 12 lutego 2024 roku dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej i sprzedaży udziałów spółki akcyjnej. Dokument poddaje analizie, czy planowane działania wnioskodawcy, polegające na utworzeniu fundacji, wniesieniu do niej majątku, w tym akcji spółki, oraz jej bieżącym funkcjonowaniu, spełniają kryteria unikania opodatkowania zgodnie z Ordynacją podatkową. Wnioskodawcą jest fundator,…

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DKP3.8082.5.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (DKP3.8082.5.2023) z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację oraz otrzymywania świadczeń przez beneficjentów. Fundatorami fundacji są rodzice pozostający w związku małżeńskim, a beneficjentami są fundatorzy, ich dzieci oraz zstępni tych dzieci. Czynności poddane ocenie obejmują…

CIT estoński a obowiązek publikowania strategii podatkowej

Podatnicy CIT tacy jak: 1. podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, a także 2. pozostali podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego…