Działalność nierejestrowana – podstawy

Like Don't move Unlike
 
0

Wprowadzenie

Działalność nierejestrowa, zwana także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną, to wyjątkowa forma prowadzenia działalności zarobkowej w Polsce. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które chcą prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe zasady funkcjonowania działalności nierejestrowej, korzyści, obowiązki oraz ograniczenia związane z jej prowadzeniem.

Definicja i Warunki

Działalność nierejestrowa to forma działalności, która nie wymaga rejestracji w CEIDG, mimo że posiada cechy typowe dla działalności gospodarczej: jest zorganizowana, prowadzona w celach zarobkowych, w sposób ciągły i we własnym imieniu. Aby móc korzystać z tej formy działalności, należy spełnić określone warunki:

 1. Limit przychodów: Miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W 2024 roku limit ten wynosi:
  • Od stycznia do czerwca: 3181,50 zł
  • Od lipca: 3225 zł
 2. Brak działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach: Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyjątkiem jest zawieszenie działalności gospodarczej, które traktowane jest jako jej niewykonywanie.

Ustalanie Limitów Przychodów

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną, istotne jest monitorowanie przychodów. Do limitu przychodów wliczają się przychody należne, nawet jeśli jeszcze nie zostały faktycznie otrzymane. Ważne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży, która pomoże w kontrolowaniu, czy nie przekroczono miesięcznego limitu przychodów.

Przykłady ustalania przychodów:

 • Przychody otrzymane: Kwoty otrzymane w momencie sprzedaży lub przed sprzedażą (zaliczki).
 • Przychody należne: Kwoty wynikające z wystawionych faktur lub rachunków za towar lub usługi, które jeszcze nie zostały opłacone przez klienta.

Korzyści z Prowadzenia Działalności Nierejestrowej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej niesie za sobą szereg korzyści, które czynią ją atrakcyjną formą działalności zarobkowej dla wielu osób:

 • Brak konieczności rejestracji: Nie ma potrzeby zgłaszania działalności w CEIDG, urzędzie skarbowym ani GUS, co eliminuje formalności związane z uzyskiwaniem numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.
 • Brak obowiązku opłacania składek ZUS: Osoby prowadzące działalność nierejestrową nie płacą składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.
 • Brak zaliczek na podatek: Nie trzeba płacić comiesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Zwolnienie z VAT: Działalność nierejestrowa jest zwolniona z podatku VAT, jeśli roczne przychody nie przekroczą 200 tys. zł, chyba że sprzedawane są towary lub usługi wymagające rejestracji do VAT już od pierwszej sprzedaży.
 • Uproszczona księgowość: Wymagana jest jedynie uproszczona ewidencja sprzedaży, co znacznie upraszcza prowadzenie dokumentacji księgowej.

Obowiązki Prowadzącego Działalność Nierejestrową

Choć działalność nierejestrowa wiąże się z mniejszymi formalnościami, istnieją pewne obowiązki, które muszą być spełnione:

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży: Konieczne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, która zawiera informacje o uzyskanych przychodach.
 • Rozliczanie przychodów w zeznaniu PIT-36: Przychody z działalności nierejestrowanej należy rozliczać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 według skali podatkowej.
 • Przestrzeganie praw konsumentów: Należy wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego oraz przestrzegać prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni.
 • Rejestrowanie działalności po przekroczeniu limitu: Jeśli miesięczny limit przychodów zostanie przekroczony, działalność musi zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza w CEIDG w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu.

Ograniczenia i Wyjątki

Działalność nierejestrowa nie może być prowadzona we wszystkich branżach. Istnieją pewne ograniczenia i wyjątki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Branże wymagające zezwoleń lub koncesji: Niektóre rodzaje działalności wymagają uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przykłady to sprzedaż alkoholu, usługi detektywistyczne, organizacja imprez turystycznych.
 • Umowy cywilnoprawne: Jeśli działalność opiera się na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowy-zlecenie czy umowy o dzieło, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do ZUS i opłacać składki.

Działalność Nierejestrowa w Praktyce

Dla lepszego zrozumienia, jak działa działalność nierejestrowa, warto przeanalizować kilka przykładów:

 1. Pani Mariola haftuje obrusy: Pani Mariola sprzedaje swoje haftowane obrusy na jarmarkach i przez internet. Jej miesięczne przychody wynoszą około 1000 zł, co pozwala jej na prowadzenie działalności nierejestrowanej.
 2. Pan Marek sprzedaje gadżety: Pan Marek prowadzi sprzedaż drobnych gadżetów przez internet. W lipcu 2024 roku jego przychody wyniosły 2200 zł, a w sierpniu 2600 zł, co pozwala mu na korzystanie z działalności nierejestrowanej, o ile nie przekroczy rocznego limitu przychodów.

Specjalne Grupy i Warunki

Niektóre grupy osób mogą napotkać dodatkowe ograniczenia lub wymagania przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej:

 • Cudzoziemcy: Cudzoziemcy mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale muszą pamiętać o konieczności rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni po przekroczeniu limitu przychodów, pod warunkiem posiadania odpowiedniego tytułu pobytowego.
 • Osoby niepełnoletnie: Mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych, muszą uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego na zawieranie umów.
 • Bezrobotni: Osoby bezrobotne nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej na podstawie umów cywilnoprawnych, aby nie stracić statusu bezrobotnego. Mogą jednak prowadzić działalność opartą wyłącznie na umowach sprzedaży.
 • Rolnicy: Rolnicy mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, o ile nie jest to działalność rolnicza regulowana odrębnymi przepisami.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowa to elastyczne i korzystne rozwiązanie dla osób chcących prowadzić drobną działalność zarobkową bez formalności związanych z rejestracją firmy. Umożliwia ona rozpoczęcie działalności w sposób prosty i szybki, z minimalnymi kosztami i obowiązkami administracyjnymi. Jednakże, prowadzący taką działalność muszą ściśle monitorować swoje przychody i przestrzegać określonych limitów oraz obowiązków, aby uniknąć konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *