Przedłużenie zwrotu podatku VAT na rachunek VAT

Like Don't move Unlike
 
2

1. Zagadnienie

W praktyce obrotu gospodarczego spotkać się można z coraz liczniejszymi przypadkami, w których przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) rozliczając w JPK VAT nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazuje podatek VAT do zwrotu, jednakże nie bezpośrednio na swój rachunek podstawowy (czyli rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą), lecz na rachunek VAT (czyli rachunek techniczny do rachunku bankowego podstawowego).

Rozwiązanie to jest o tyle atrakcyjne, że bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów termin zwrotu podatku VAT przez organ podatkowy w takiej sytuacji wynosi w każdym przypadku maksymalnie 25 dni licząc od złożenia JPK VAT.

Pytaniem podstawowym jest zatem czy organ podatkowy może jednak przedłużyć termin zwrotu podatku VAT na rachunek VAT, chociażby z uwagi na powzięte wątpliwości co do zasadności tego zwrotu.  

2. Podstawa prawna

Spójrzmy zatem na regulujący tę materię art. 87 ustawy o VAT:

ust. 1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego (…) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

ust. 2. Zwrot różnicy podatku (co do zasady) następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, sporządzonego na piśmie, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu (zdanie pierwsze).  

Ale kluczowe jest zdanie drugie:  

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego (zdanie drugie).  

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (zdanie trzecie).

ust. 2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

ust. 6. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa powyżej, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są liczne warunki – przy czym (co ważne) przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z kolei zwrot podatku VAT na rachunek VAT reguluje:

ust. 6a. Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

W tym miejscu brak odesłania do art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy o VAT. 

3. Wniosek

Przedłużenie przez organ podatkowy zwrotu podatku VAT wykazanego przez podatnika w JPK VAT na rachunek VAT nie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa.   

4. Uzasadnienie

A dlaczego?  

Dlatego, że organ podatkowy zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej związany jest zasadą legalizmu, czyli obowiązkiem działania na podstawie przepisów prawa, tymczasem żaden przepis prawa nie upoważnia organu podatkowego do przedłużenia zwrotu podatku VAT na rachunek VAT. Zauważmy, że art. 87 ust. 6 ustawy o VAT regulujący zwrot podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni na rachunek podstawowy zawiera odesłanie do przepisów o przedłużeniu 60-dniowego terminu zwrotu: „przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio”.

Tymczasem art. 87 ust. 6a ustawy o VAT regulujący zwrotu podatku VAT na rachunek VAT, nie zawiera tożsamego odesłania.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *