Faktura wewnętrzna a prawidłowy kurs przy samofakturowaniu

Like Don't move Unlike
 
3

1. Zagadnienie

Zasadność stosowania faktury wewnętrznej w sytuacji stosowania procedury samofakturowania w celu przeliczenia każdej usługi po prawidłowym kursie, aby spełnić poniższy warunek:

„bez względu na terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi”.

2. Analiza podstaw prawnych   

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W myśl natomiast art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W przypadku faktury zbiorczej (bez względu na terminy wystawiania faktur), obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi, czyli prawidłowe jest wystawianie faktur wewnętrznych do każdej wykonanej usługi i rozpoznawanie jej ze stosownym kursie.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Dla celów przeliczenia waluty obcej na złote polskie podatnik powinien ustalać kurs waluty dla każdej odrębnej usługi. Jak jednak wynika z art.  31a ust. 2a ustawy o VAT, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

W takim więc przypadku, polski podatnik może stosować do celów rozliczenia transakcji w VAT, stosowany dla celów rozliczenia podatku dochodowego kurs waluty, wynikający z daty wystawienia faktury.

3. Zastrzeżenie  

Należy pamiętać, że istnieje przepis, który doprecyzował to uproszczenie, zgodnie bowiem z art. 31a ust. 2b ustawy o VAT podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał.

Nie zwalnia to natomiast wystawcy faktury z obowiązku wskazania na fakturze dat wykonania poszczególnych usług, które są tą fakturą objęte, ponieważ zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, data wykonania usługi jest jednym z obowiązkowych elementów faktury.

4. Podsumowanie

Prawidłowe jest stosowanie faktury wewnętrznej w celu przeliczenia każdej usługi po prawidłowym kursie, aby spełnić warunek: „bez względu na terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi”.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Dominika Cukier

Doradczyni podatkowa (numer wpisu 14107), absolwentka finansów i rachunkowości. Swoją ścieżkę zawodową w podatkach zdobywała w jednym z większych biur rachunkowych w województwie dolnośląskim. Od początku pracy zawodowej związana z działem pełnej księgowości, w którym pełniła funkcję liderki działu. Obecnie właścicielka biura rachunkowego, którego głównym obszarem działalności jest obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W zakresie zainteresowań znajduje się podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz zagadnienia związane z rachunkowością.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *