Istotny wyrok NSA w zakresie podatku od nieruchomości naliczanego od najmu na cele mieszkaniowe

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 r., sygn. akt III FSK 250/23 Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł że: „Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane natomiast te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich…

Przywrócenie uchybionego terminu a Poczta Polska 

Polecam uwadze prawomocne postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt III OZ 235/23 w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.  Naczelny Sąd Administracyjny podjął rozstrzygnięcie, które może wpłynąć na przyszłe postępowania sądowe. Postanowienie dotyczy sprawy, w której spornym był brak złożenia przez skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w…

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – (CSR)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obydwu ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga CSR, która jest zachętą do stosowania przez przedsiębiorców reguł społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) poprzez wsparcie działalności w zakresie sportu, kultury i edukacji.  Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku…

Prekarium – co to jest i czy jest opodatkowane

Co to jest prekarium? Prekarium nie jest nowym zjawiskiem, gdyż znajduje swoje źródło jeszcze w prawie rzymskim. W prawie polskim obecnie nie istnieje definicja prekarium, a nawet nie jest ono ustawowo uregulowane. Niemniej, jego istnienie potwierdza orzecznictwo sądowe. Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r., sygn. akt IV CKN 425/00…

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków powraca po przerwie spowodowanej stanem epidemii Uwaga, bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą czy też nie, bez względu na to czy jesteś opodatkowany podatkiem PIT czy też podatkiem CIT – jeżeli spełniasz łącznie poniższe przesłanki: 1. jesteś właścicielem albo współwłaścicielem środka trwałego będącego budynkiem, 2. oddałeś ten budynek w…

Danina nałożona na twórców publikujących treści na platformie YouTube

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii nakłada obowiązek wpisu  do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na między innymi na youtuberów. Ponadto ustawa ta w art. 19 reguluje obowiązek wkładu finansowego różnego rodzaju podmiotów zajmujących się dystrybucją twórczości audiowizualnej w…

Czynności kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej

Wstęp Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Celem kontroli…

Opłata cukrowa

Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna lub hurtowa napojów objętych opłatą cukrową jest zawsze zobowiązany do jej rozliczania?   1. Przedmiot opłaty cukrowej   Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym opłacie od środków spożywczych (kolokwialnie tzw. opłata cukrowa) podlega wprowadzanie na…

Samochód osobowy w firmie na gruncie ustaw PIT i CIT

Zasadniczo kwestię kwalifikacji wydatków na samochody osobowe jako koszty uzyskania przychodów regulują poniższe artykuły. Art. 23. ust. 1  PIT Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: a) 225 000 zł – w…

Jedno postępowanie i jedna decyzja w sprawie należności celnych i podatkowych

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 802) do Prawa celnego został dodany, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021 r. przepis art. 73d o treści: Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od…

Prezentacja udziałów w innej spółce kapitałowej w bilansie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 UoR, udziały zalicza się do instrumentów kapitałowych. Natomiast myśląc o instrumentach kapitałowych – powinniśmy je rozumieć jako kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności…

PIT – 39 a umowa najmu

Zasadniczo najem nieruchomości uniemożliwiał zakwalifikowanie wydatków na tą nieruchomość jako wydatki na własne cele mieszkaniowe. Pogląd ten, błędny z resztą, niestety mocno się zakorzenił w głowach urzędników organów podatkowych. Poniżej przedstawione zostały poglądy sądów administracyjnych oraz organów interpretacyjnych przełamujące betonowe przekonanie, że każdy najem wyklucza możliwość skorzystania z instytucji ulgi mieszkaniowej. Wyrok NSA z 29…

PIT – 39 a umowa dożywocia

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości, ich części lub udziałów, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej a także  prawa wieczystego użytkowania gruntów została opisana na stronach naszego bloga. Poniżej zostanie przedstawiony szczególny aspekt tego pojęcia jakim jest opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości nabytej w…

PIT – 39 Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

Podstawa prawna Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. To…

Akcyza od samochodu osobowego

Przedmiot opodatkowania “Akcyza od samochodu osobowego” – na wstępie należy zauważyć, że temat niniejszego artykułu zawiera błąd i to fundamentalny. Stwierdzenie to bowiem jest sporym uproszczeniem i w mojej opinii powinniśmy go unikać, ponieważ wprowadza osoby zainteresowane w błąd co do przedmiotu opodatkowania. Rozważmy więc na początku co stanowi przedmiot opodatkowania zgodnie z ustawą z…

e-commerce: istota zmian

Od 1 lipca 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzony został tzw. pakiet e-commerce, tj. szereg rozwiązań unijnych dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem różnego rodzaju platform sprzedaży. Nowelizacja dotyczy implementacji do polskiego ustawodawstwa rozwiązań unijnych w sprawie sprzedaży towarów na odległość i obejmuje istotne zmiany w zasadach rozliczeń podatkowych firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową, sklepów…