Jedno postępowanie i jedna decyzja w sprawie należności celnych i podatkowych

Like Don't move Unlike
 
6

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 802) do Prawa celnego został dodany, obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021 r. przepis art. 73d o treści: Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, z tytułu importu towarów. A w wyniku powyższego postępowania wydawana jest jedna decyzja.

Zatem, w Prawie celnym obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r. zasada prowadzenia przez organ administracyjny jednego postępowania kończącego się jedną decyzją w sprawie należności celnych przywozowych, podatku VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej.

Celem wprowadzenia powyższej regulacji jest usprawnienie procesu wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Od dnia wejścia w życie UKC (1 maja 2016 r.) ażeby administracyjnie określić należności celne od przywiezionego spoza Unii Europejskiej towaru, organ administracyjny musiał przeprowadzić postępowanie celne i wydać decyzję celną, a następnie ażeby określić podatki należne z tytułu importu od tego samego towaru, konieczne było przeprowadzenie postępowania podatkowego i wydanie decyzji podatkowej. Postępowania te były prowadzone są w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego, to jest w stosunku do tej samej osoby lub osób, tego samego towaru, tego samego zdarzenia powodującego powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego. A co więcej w zdecydowanej większości przypadków decyzje podatkowe wydawane były następczo, czyli dopiero po wydaniu decyzji celnej, gdyż do podstawy opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym (w przypadku samochodów osobowych) wliczane są należności celne określone w decyzji celnej. Pomimo tych okoliczności z uwagi odmienność obydwu postępowań – celnego i podatkowego – nie było możliwe ich połączenie.

Z dniem 1 czerwca 2021 r. nastąpiła zmiana tej niedogodnej nie tylko dla organów administracyjnych sytuacji, poprzez ujednolicenie przepisów w zakresie prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji określającej należności przywozowe z tytułu importu towarów w pierwszej i drugiej instancji oraz tzw. trybach nadzwyczajnych. 

Ustawodawca przyjął, że do postępowań tych stosowane będą odpowiednio wskazane przepisy prawa celnego. Dostosowanie w odwrotnym kierunku, to jest dostosowanie przepisów celnych do przepisów Ordynacji podatkowej, nie mogło być brane pod uwagę, gdyż znaczna część proceduralnych przepisów celnych unormowana jest w stosowanych bezpośrednio rozporządzeniach unijnych. Poza tym określenie podatków z tytułu importu towarów to niewielka i następcza część czynności i formalności, które należy podjąć w związku z importem towarów. 

Należy podkreślić, że do spraw dotyczących podatków importowych (VAT, akcyza), jak również do opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, będą miały w dalszym ciągu zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Wprowadzana zmiana wyłącza stosowanie tylko niektórych przepisów z działu IV Ordynacji podatkowej, dotyczących postępowania podatkowego, to jest tych, które nie mają zastosowania również do postępowania celnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących wykonalności decyzji. Organem administracyjnym właściwym do wydania jednolitej decyzji jest naczelnik urzędu celno-skarbowego działający jako organ celny – w zakresie należności celnych i zarazem działający jako organ podatkowy – w zakresie należności podatkowych. Jednolita decyzja jest zatem decyzją celną w zakresie należności celnych i decyzją podatkową w zakresie należności podatkowych. Organem odwoławczym od jednolitej decyzji jest dyrektor izby administracji skarbowej. Zaletą jednolitej decyzji celno-podatkowej jest również możliwość złożenia jednego odwołania od tej decyzji.

Wprowadzenie jednolitej decyzji ma podstawowe znaczenie dla wdrożenia koncepcji tzw. jednego postępowania. O dnia 1 czerwca 2021 r. do postępowań w sprawie określenia podatku należnego z tytułu importu towarów zastosowanie mają przepisy prawa celnego, zarówno unijnego, jak i krajowego, oraz te przepisy Ordynacji podatkowej, które mają zastosowanie do postępowania w sprawach celnych, wskazane w art. 73 ust. 1 Prawa celnego. A contrario, przepisy Ordynacji podatkowej niepowołane w art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania do postępowania dotyczącego określenia podatku z tytułu importu, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykonania decyzji (rozdział 16a działu IV Ordynacji podatkowej).

Należy podkreślić, że art. 34 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie wyłącza stosowania do podatków należnych z tytułu importu towarów całej Ordynacji podatkowej, a tylko niektóre przepisy dotyczące postępowania podatkowego zawarte w dziale IV Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wszystkie inne przepisy Ordynacji podatkowej umiejscowione poza działem IV Ordynacji podatkowej będą do tych podatków stosowane, w szczególności dział III Ordynacji podatkowej dotyczący zobowiązań podatkowych. Oznacza to, że przepisy prawa celnego stosowane są li tylko do postępowań w sprawie określenia kwoty należnych podatków, a zatem tylko do ich wymierzenia w pierwszej i drugiej instancji oraz w tzw. trybach nadzwyczajnych. Przepisy prawa celnego nie znajdują natomiast zastosowania do wykonania decyzji, przedawnienia czy zwrotów.

Podsumowując, art. 73d ust. 2 Prawa celnego w sposób jednoznaczny wskazuje, że intencją ustawodawcy, poza stosowaniem jednolitej procedury do postępowań w sprawach należności celnych i podatkowych, jest również określanie tych należności w jednym akcie administracyjnym (jednolitej decyzji celno-podatkowej).   

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *