Implementacja Dyrektywy DAC-7 w Polsce:

Data wejścia w życie przepisów: Polska ustawa implementująca Dyrektywę Rady UE 2021/514 (DAC-7) weszła w życie 1 lipca 2024 r. Dyrektywa ta wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych, które mają na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej i uszczelnienie systemu podatkowego w Unii Europejskiej. Analizując przepisy wskazać należy, że jej skuteczność względem “wychwytywania” niewielkich, niesformalizowanych…

Problematyka cesji leasingu na gruncie podatkowym

Wstęp Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną Nr DD6.8202.4.2020, wydaną w dniu 15 lutego 2021 r. Interpretacja ta odnosi się do kwestii związanych z dopuszczalnym zakresem modyfikacji postanowień umów leasingowych oraz określeniem wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej w trakcie trwania umowy.…

Mikrorachunek Podatkowy – szczegółowy poradnik

Co to jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek bankowy stworzony do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wprowadzony od 1 stycznia 2020 roku, ma na celu uproszczenie procesu płatności podatkowych poprzez wyeliminowanie konieczności korzystania z różnych rachunków urzędów skarbowych. Jak sprawdzić numer mikrorachunku? Aby sprawdzić numer swojego mikrorachunku, można skorzystać z dostępnego na…

Działalność nierejestrowana – podstawy

Wprowadzenie Działalność nierejestrowa, zwana także nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną, to wyjątkowa forma prowadzenia działalności zarobkowej w Polsce. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, które chcą prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowe zasady funkcjonowania działalności nierejestrowej, korzyści, obowiązki oraz ograniczenia związane z…

Zerowy PIT dla Młodych

Wprowadzenie programu “Zerowy PIT dla młodych” przez Ministerstwo Finansów stanowi istotną zmianę w polskim systemie podatkowym, mającą na celu wsparcie młodych ludzi na rynku pracy. Dzięki tej inicjatywie osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe, co w praktyce oznacza większe oszczędności i zwiększenie dostępnych środków na start w dorosłe życie. Co…

Szkolenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów

Współczesny rynek pracy i biznesowy krajobraz wymagają od firm ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności swoich pracowników. Szkolenia, kursy i warsztaty są kluczowymi narzędziami w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak nie wszystkie wydatki na edukację pracowników mogą być automatycznie uznane za koszty uzyskania przychodu, co potwierdzają działania organów Krajowej Administracji Skarbowej i interpretacje prawa podatkowego. Zasady ogólne…

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych w roku 2024

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w Polsce wywołują mieszane reakcje wśród ekspertów finansowych i inwestorów. Mimo że wprowadzenie kwot wolnych od opodatkowania dla oszczędności gromadzonych w specjalnych pakietach oraz dla dochodów z inwestycji kapitałowych wydaje się być pozytywnym krokiem, istnieją obawy co do ich rzeczywistej skuteczności jako zachęty do oszczędzania…

Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Rozliczenie prywatnej sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-39

Jak co roku w kwietniu przypada nie tylko termin na rozliczenie podatku PIT z tytułu umów o pracę (PIT-37), czy też działalności gospodarczej (PIT-36 / PIT-36L). Nie zapominajmy bowiem, że każdy kto dokonał prywatnej sprzedaży nieruchomości, w tym: a) mieszkania, b) domu, c) lokalu użytkowego, d) budynku, oraz, co najczęściej jest pomijane: e) gruntu, -…

Wybór liniowej formy opodatkowania poprzez odpowiednio opisany przelew

Czy podatnik może skutecznie złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – podatku liniowego 19% li tylko poprzez wskazanie w podatkowych poleceniach przelewu, że kwoty płacone są tytułem zaliczki na podatek PIT-36L? Tak, zdaniem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21, w którego uzasadnieniu wskazano, że: „W rozpoznawanej…

Raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy zawiera nową funkcjonalność – raport podatnika, który z kolei zawiera między innymi informację o wybranej przez podatnika formie opodatkowania na dany rok. Jeżeli chcesz zweryfikować jaką formę opodatkowania Twojej działalności gospodarczej na dany rok podatkowy mają odnotowane organy podatkowe sprawdź raport podatnika w e-Urzędzie Skarbowym wykonując czynności jak niżej: 1. Wejdź na stronę…

Nowe stawki amortyzacyjne dla budynków niemieszkalnych w roku 2024

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wysokości indywidualnych stawek amortyzacyjnych stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku budynków (lokali) niemieszkalnych…

Rozliczenie straty w daninie solidarnościowej

Rozliczenie straty w daninie solidarnościowej jest jednak możliwe, wbrew stanowisku organów podatkowych, a zgodnie z podglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyroku z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. II FSK 452/22, wedle którego gdyby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie podatnikom odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to…

Opodatkowanie rozliczeń z własną spółką z o.o.

W praktyce obrotu występują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) jest także udziałowcem spółki z o.o. Takie sytuacje umożliwiają podjęcie pomiędzy osobą fizyczną a spółką z o.o. współpracy na wielu płaszczyznach o odmiennych skutkach podatkowych zobrazowanych w punktach poniżej:   1. Odpłatne świadczenie usług przez JDG na rzecz spółki z o.o., stanowiące…

Zaległe rozliczenie najmu za rok 2022 a wybór formy opodatkowania

Jeśli przychody z tytułu najmu są osiągane poza działalnością gospodarczą należy je zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest najem prywatny. Ze względu na zmiany w przepisach pojawiło się jednak pytanie w jaki sposób opodatkować taki najem, jeśli podatnik nie dokonał uprzednio wyboru formy opodatkowania. Od dnia 1 stycznia 2022 r. przychody osiągane przez podatników ze…

Podstawa opodatkowania najmu w ryczałcie

W roku 2023 najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym w stawce podstawowej 8,5% i stawce podwyższonej 12,5%. Tym bardziej istotnym jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania najmu. W tej materii polecam uwadze interesującą interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r. znak 0113-KDIPT2-1.4011.215.2023.2.MZ. Wnioskodawca zadał w niej pytanie: Czy rozliczając…

Fundacja Rodzinna jako płatnik podatku PIT

Jednym z podstawowych zadań fundacji rodzinnej jest spełnianie świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Świadczenia te to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, zgodnie z jej statutem i listą beneficjentów (art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej). Świadczenia wypłacane przez fundację…

Zmiana najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej na najem prywatny

1. Zagadnienie Czy jest prawnie dopuszczalne wycofanie lokali mieszkalnych wynajmowanych uprzednio w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej i niezwłoczne rozpoczęcie wynajmowania tych samych lokali mieszkalnych, ale tym razem w ramach najmu prywatnego? Tak. Możliwość taką potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2023 r. znak 0115-KDIT1.4011.839.2022.1.MK. 2. Z uzasadnienia interpretacji…

Zmiana stanowiska MF w przedmiocie ujmowania w KPiR pośrednich kosztów uzyskania przychodów

W dniu 2 marca 2023 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów Nr DD2.8202.3.2022 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ujmowania w KPiR pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Istota zagadnienia W przedmiotowej interpretacji ogólnej Minister Finansów rozstrzygnął kwestię ujęcia pośrednich kosztów uzyskania przychodów w KPiR, w sytuacji gdy dokumenty dotyczące tychże kosztów zostały dostarczone…

Lokatorskie prawo do mieszkania a zwolnienie od podatku PIT  

Sprzedaż mieszkania po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Opodatkowanie Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prywatnej sprzedaży nieruchomości podlega odpłatne zbycie nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli nie następuje…