Dyrektywa DAC7 a świadczenie usług kwaterunkowych w roku 2023

Świadczysz w Polsce usługi kwaterunkowe zwane popularnie usługami najmu krótkoterminowego? Pamiętaj, świadczenie takich usług jest w Polsce uznawane przez organy władzy publicznej za prowadzenie działalności gospodarczej. Pytasz, a kto o tym się dowie? Jeżeli świadczysz te usługi poprzez platformy cyfrowe (Airbnb, booking.com) to dowie się o tym niebawem polski aparat skarbowy, ponieważ platformy te zostaną…

Sprzedaż nieruchomości przed 5 letnim okresem a ekspektatywa

Sprzedajesz nieruchomość przed 5 letnim okresem? Lepiej zaczekaj na wpis do ksiąg wieczystych! 1. Wstęp Jeżeli kupiłeś mieszkanie od dewelopera, w którym następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu na podstawie umowy sprzedaży, a następnie mieszkanie to zostaje sprzedane, uważaj na rozliczenie takiej transakcji. Umowa taka w związku z brakiem wpisu do ksiąg wieczystych nazywana jest umową…

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – (CSR)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obydwu ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga CSR, która jest zachętą do stosowania przez przedsiębiorców reguł społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) poprzez wsparcie działalności w zakresie sportu, kultury i edukacji.  Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku…

Podatek od przychodów z budynków

Podatek od przychodów z budynków powraca po przerwie spowodowanej stanem epidemii Uwaga, bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą czy też nie, bez względu na to czy jesteś opodatkowany podatkiem PIT czy też podatkiem CIT – jeżeli spełniasz łącznie poniższe przesłanki: 1. jesteś właścicielem albo współwłaścicielem środka trwałego będącego budynkiem, 2. oddałeś ten budynek w…

Samochód osobowy w firmie na gruncie ustaw PIT i CIT

Zasadniczo kwestię kwalifikacji wydatków na samochody osobowe jako koszty uzyskania przychodów regulują poniższe artykuły. Art. 23. ust. 1  PIT Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) 4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: a) 225 000 zł – w…

PIT – 39 a umowa najmu

Zasadniczo najem nieruchomości uniemożliwiał zakwalifikowanie wydatków na tą nieruchomość jako wydatki na własne cele mieszkaniowe. Pogląd ten, błędny z resztą, niestety mocno się zakorzenił w głowach urzędników organów podatkowych. Poniżej przedstawione zostały poglądy sądów administracyjnych oraz organów interpretacyjnych przełamujące betonowe przekonanie, że każdy najem wyklucza możliwość skorzystania z instytucji ulgi mieszkaniowej. Wyrok NSA z 29…

PIT – 39 a umowa dożywocia

Ogólna charakterystyka opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości, ich części lub udziałów, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej a także  prawa wieczystego użytkowania gruntów została opisana na stronach naszego bloga. Poniżej zostanie przedstawiony szczególny aspekt tego pojęcia jakim jest opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości nabytej w…

PIT – 39 Ulga mieszkaniowa

Zasada ogólna stosowania „ulgi mieszkaniowej”: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 PIT, zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego…

PIT – 39 Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

Podstawa prawna Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. To…