Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT za 2022r.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MF: Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF zdecydował się również na przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r.…

CIT estoński a ustawa o VAT

Zasada  Ustawa o VAT z jednym wyjątkiem, o którym poniżej nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.  Oznacza to, że spółka objęta estońskim CIT na gruncie podatku VAT może mieć status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny bądź albo zwolniony albo status podmiotu niezarejestrowanego i w każdym z tych…

CIT estoński a licencjonowanie znaku towarowego

1. Zagadnienie Czy w przypadku gdy Spółka objęta CIT estońskim w czasie korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie wypłacała do podmiotu powiązanego należności z tytułu licencjonowania znaku towarowego, to wypłata tych należności zostanie uznana za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z…

CIT estoński a zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego

1. Zagadnienie Czy za wydatek podlegający opodatkowaniu z tytułu ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, należy uznać koszty poniesione przez spółkę objętą CIT estońskim dotyczące zakupu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC)? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w…

CIT estoński a świadczenie usług przez udziałowca 

. Zagadnienie Czy w związku ze świadczeniem usług przez udziałowca jako zleceniobiorcy na rzecz spółki objętej CIT estońskim wartość usług tego udziałowca – zleceniobiorcy będzie stanowić ukryte zyski i czy w związku z tym po stronie spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu CIT estońskim?   Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji…

CIT estoński a świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH

1. Zagadnienie Czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikom spółki objętej CIT estońskim z tytułu wykonywania przez nich powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki będzie stanowić ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek po stronie spółki na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?…

CIT Estoński – okiem SPEC

Zdaniem Ministra Finansów: “Estoński CIT to niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie Twojego Biznesu”. Jeśli poddajesz pod wątpliwość to stwierdzenie to zapraszamy Cię do przejrzenia krótkiej charakterystyki tej formy opodatkowania opatrzonej komentarzem członków Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – SPEC. Pomysł SPEC: “CIT Estoński” jest oczywiście kolokwializmem, który szybko przyjął się w wiadomościach i komunikatach medialnych.…

CIT Estoński – utrata prawa do ryczałtu

Deklaracja złożona w ZAW-RD objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek na cztery następujące po sobie lata podatkowe nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego, zadeklarowanie spełnienia ustawowych warunków ustawowych jest bowiem wadliwe, podatnik nie wiem co go czeka w przyszłości. Ustawodawca uwzględnił możliwość wyjścia podmiotu z ryczałtu w trakcie jego trwania. Podstawową formą rezygnacji…

CIT Estoński – rachunkowe wyodrębnienie zysku

Kolejnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z treści art. 7aa ust. 1 pkt 2 CIT jest wyodrębnienie w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: a)            kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, oraz…

CIT Estoński – dochód z przekształcenia

Zasadą ogólną jest, że spółka, która ulegnie przekształceniu, ma prawo, od razu po jego dokonaniu, korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W takim jednak wypadku będzie konieczność ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Wartość podatkową składnika majątku, zgodnie ze zdaniem Ministra Finansów, dla celów określenia dochodu…

CIT Estoński – korekta wstępna

Korekta przychodów i kosztów o której jest mowa w art. 7aa ust. 1 CIT ma na celu techniczne wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy różnicami w podejściu podatkowym i bilansowym mogącym tworzyć efekt podwójnego opodatkowania przychodu, ewentualnie jego całkowitego pominięcia lub przeciwstawnie podwójnego ujęcia tych samych kosztów lub ich pominięcia.  Tak więc w myśl przywołanego przepisu podatnik, który…

CIT Estoński – struktura kapitałowa

Wymóg dotyczące struktury kapitałowej został w roku 2022 dopasowany do oczekiwań rynku. Pierwotnie, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obejmował spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne. Obecnie katalog podmiotowy został rozszerzony o: proste spółki akcyjne spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne, a sama forma opodatkowania zmieniła nazwę na ryczałt od dochodów spółek. Zgodnie więc obecnym brzmieniem  art.…

CIT Estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza składu właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na…

Estoński CIT a niższy niż rynkowy czynsz za korzystanie z nieruchomości

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest traktować zapłacony przez nią czynsz za korzystanie z nieruchomości, w sytuacji w której byłby on ustalony poniżej wartości rynkowej, jako opodatkowany CIT estońskim – dochód z ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Brak takiego obowiązku – zgodnie z…

Estoński CIT a wpłaty na PFRON

1. Zagadnienie Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest od comiesięcznie należnej wpłaty na PFRON obliczać i wpłacać podatek jako od dochodu z tytułu wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą podatnika? Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16…

NEWS: Czy można złożyć ZAW-RD za wcześnie?

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-RD,…

Planowane zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

Wstęp Projektowana ustawa z dnia 25 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw jak wskazuje sam ustawodawca ma na celu, przede wszystkim, udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku…

NEWS: Deklaracja CIT-8E – działa ale nie działa.

Na początku należy zaznaczyć, że Minister Finansów przedłużył termin dla złożenia deklaracji CIT-8E do 30 września 2022 r. Deklaracja CIT-8E składana jest  przez podatników ryczałtu od dochodów spółek ( CIT Estoński ). Termin i tryb ogłoszenia zmiany terminu granicznego na złożenie deklaracji, jest właściwy dla ostatnich tego typu rozporządzeń, mianowicie: rozporządzenie z dnia 28 czerwca…

Opłacalność opodatkowania ryczałtem

Poniżej została zaprezentowana różnica w całkowitym ekonomicznym koszcie redystrybucji zysku wypracowanego przez podatnika, który wybrał ryczałt od dochodów spółek względem podatnika na zasadach klasycznych. Zestawienie zawiera obciążenia na gruncie CIT oraz PIT z rozróżnieniem na małego i dużego podatnika. Estoński CIT (mały podatnik)Klasyczny CIT (mały podatnik)Opodatkowanie spółkizysk do opodatkowania – 1 000 000 estoński CIT…

Wyłączenia podmiotowe

Prawodawca konstruując przepisy o podatku dochodowym od spółek od początku prac w sposób konsekwentny uniemożliwia określonym podmiotom stosowanie tej formy opodatkowania poprzez ich ustawowe wyłączenie. Zgodnie z art. 28k ust. 1 CIT wykluczone zostały w pierwszej kolejności podmioty z uwagi na zakres działalności: przedsiębiorstwa finansowe w myśl art. 15c ust. 16 CIT czyli między innymi:banki…