Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem – w ocenie sądu

Swego czasu, na łamach naszego bloga analizowaliśmy skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/skutecznosc-zawiadomienia-zaw-rd-zlozonego-przed-terminem/ Z konkluzją, że nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje przyjęcie postawy ostrożnościowej i składanie w organie podatkowym zawiadomień ZAW-RD nie później niż w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana estońskim CIT, ale zarazem…

Zdarzenie determinujące wysokość stawki estońskiego CIT od dywidendy – zdaniem WSA w Lublinie  

Wedle poglądu przedstawianego przez organy interpretacyjne wysokość stawki estońskiego CIT (10% albo 20%) przypadającego od wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) powinna być ustalana w odniesieniu do stawki ryczałtu obowiązującej w roku podatkowym, w którym podejmowana jest uchwała o podziale wyniku finansowego. Natomiast termin faktycznej wypłaty tego zysku (dywidendy) lub rok, za który jest on wypłacany pozostają…

CIT estoński a spółka z o.o. w organizacji

Jeżeli podpisałeś umowę spółki z o.o. u notariusza albo w rządowym portalu S24 z intencją, że spółka ta ma od początku swojego istnienia być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek to pamiętaj, że: Po pierwsze, Spółka musi złożyć zawiadomienie wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku…

Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przypada do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany estońskim CIT. Załóżmy, że ten pierwszy miesiąc pierwszego roku podatkowego to po prostu styczeń  2024 r., a naszą intencją jest wybór estońskiego CIT począwszy właśnie od tego stycznia 2024 r.…

CIT estoński a obowiązek publikowania strategii podatkowej

Podatnicy CIT tacy jak: 1. podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, a także 2. pozostali podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego…

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w rozumieniu CIT estońskiego przy spółce wcześniej opodatkowanej CIT klasycznym

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poddało analizie stan faktyczny jak niżej: Spółka z o.o. została założona poprzez zawarcie umowy z początkiem roku 20xx. W okresie od stycznia do czerwca roku 20xx spółka ta była opodatkowana CIT klasycznym wedle stawki 9% podstawy opodatkowania. W lipcu roku 202xx spółka ta spełniając wszelkie ku temu przesłanki wybrała opodatkowanie…

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Jeżeli Twoja spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to pamiętaj, że przez cały okres tego opodatkowania nie możesz wykonać opisanych poniżej czynności pod rygorem utraty prawa do tej formy opodatkowania, przy czym utrata ta może wywołać skutek albo następczy albo wsteczny. I. Przyczyny utraty opodatkowania estońskim CIT ze skutkiem następczym: 1. Rezygnacja…

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce a ukryte zyski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł (nieprawomocnym w dacie publikacji tego wpisu) wyrokiem z dnia 19 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 282/23, że ukryte zyski nie obejmują wypłaty wynagrodzenia udziałowcowi z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, ale takiego które nie przekracza wartości środków wniesionych przez tego udziałowca tytułem wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego…

Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-RD

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zapytało Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy prokurent może skutecznie podpisać zawiadomienie ZAW-RD: Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera zwrot: „Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika”. Czy zwrot ten oznacza, że zawiadomienie ZAW-RD może podpisać nie tylko członek zarządu spółki, a także…

Podmiot powstały z przekształcenia SC / SJ w spółkę z o.o. a rozpoczęcie działalności  

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zwraca uwagę na zmianę linii orzeczniczej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która zmierza w kierunku stanowiska wedle którego każde przekształcenie podmiotowe przedsiębiorcy powoduje, że objętej estońskim CIT spółki powstałej w następstwie tego przekształcenia nie można uznać za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności w rozumieniu art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, co z…

Dwuosobowa spółka z o.o., czyli jaka w roku 2024 w świetle praktyki ZUS  

Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) podjął uchwałą z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23, zgodnie z której tezą: Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4…

Nie tylko samochody osobowe – wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a inne składniki majątku

Pamiętajmy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. art. 28m ustawy o CIT został uzupełniony o ust. 4a, zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą) nie zalicza się wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków…

Wynagrodzenie prokurenta stanowi wedle NSA ukryte zyski, lecz nie zawsze

W tym wpisie wracamy do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23, którego istota sprowadza się do tego, że wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki wynagrodzenie prokurenta, będącego zarazem odpowiednio udziałowcem, wspólnikiem, akcjonariuszem tej spółki objętej estońskim CIT stanowi dla niej ukryte zyski podlegające opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek…

Zdaniem KIS także pełnomocnik (lecz nie każdy) może podpisać ZAW-RD  

Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera: Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika. Oczywistym jest zatem, że zgodnie ze swoją reprezentacją ZAW-RD mogą podpisać osoby zarządzające spółką. Mniej oczywistym natomiast jest to, czy zawiadomienie ZAW-RD mogą podpisać pełnomocnicy spółki, a jeżeli tak to którzy spośród nich.  …

Prezentowanie ukrytych zysków w sprawozdaniu finansowym  

W deklaracji CIT-8E(4) dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a także należny i zapłacony od nich ryczałt prezentowane są łącznie za poszczególne miesiące, ponieważ podstawa opodatkowania, stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego są tożsame w obydwu powyższych przypadkach. Niemniej, w konsekwencji z deklaracji CIT-8E(4) nie będzie…

Spółka cywilna i JDG jako podmioty w oświadczeniu OSW-RD   

Spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza nie podlegają zgłoszeniu jako podmioty w oświadczeniu OSW-RD.     Dla przypomnienia osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem składa temu podatnikowi oświadczenie OSW-RD o podmiotach, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym…

Świadczenia w ramach przychodni lekarskiej a ukryte zyski

1. Zagadnienie Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT zapłata wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach przychodni lekarskiej wypłacane przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem świadczonych usług będą…

Czynsz najmu budynku przychodni lekarskiej a ukryte zyski

1. Zagadnienie Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT czynsz najmu wypłacany przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców za stałe świadczenie usługi w postaci najmu budynku przychodni lekarskiej będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem…

Jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2)

Swego czasu na łamach naszego bloga pisaliśmy o tym, jaki jest termin na złożenie oświadczenia OSW-RD: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/termin-oswiadczenia-osw-rd-na-rok-2024/ Poza tym, za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym, o czym pisaliśmy tutaj: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/cit-estonski/penalizacja-oswiadczenia-osw-rd-w-kodeksie-karnym-skarbowym/ A teraz czas na wpis jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2), która ma zastosowanie do oświadczeń składanych od dnia…