CIT estoński a podatek od przychodów z budynków

Jednym z przepisów ustawy o CIT, który nie obowiązuje podatnika po wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek to art. 24b ustawy o CIT dotyczący podatku od przychodów z budynków. Podatek ten nalicza się od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który: po pierwsze, stanowi własność albo współwłasność podatnika, po drugie, został oddany w całości albo…

CIT estoński a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podatnika korzystającego z zalet estońskiego CIT wynika wprost z art. 28d ustawy o CIT. Przepis ten określa, że zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych jak i sporządzanie sprawozdań finansowych powinno być oparte na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie prawidłowo określonej wysokości zysku lub…

CIT estoński a wartość dodana pod względem ekonomicznym

Zgodnie z art.  28j ust. 1 pkt 2 lit. g) opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik spełniający między innymi następujący warunek: mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4…

CIT estoński a zasady ogólne opodatkowania spółek podatkiem CIT 

W myśl art. 28h ustawy o CIT podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d. Analizując przywołany powyżej przepis zauważyć należy w pierwszej kolejności, że wybór ryczałtu od przychodów spółek powoduje brak podlegania opodatkowaniu stawką 9% oraz 19%, a co za tym idzie brak…

Granica rozumienia pojęcia wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisie definicji ani nawet przykładowego katalogu tego rodzaju wydatków. W związku z powyższym, aby ustalić jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków…

CIT estoński nie dla przychodów z kryptowalut

1. Zagadnienie Zasadniczym przedmiotem sporu, który miał miejsce przed WSA w Gdańsku z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 342/23 było to, czy dochód uzyskany przez spółkę – podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, osiągany z tytułu sprzedaży walut wirtualnych w rozumieniu art. 4a pkt 22a ustawy o CIT (kryptowalut) podlegać będzie…

Przychody z odsetek od lokat bankowych a warunki brzegowe estońskiego CIT

Dochody z odsetek bankowych, lokat bankowych w okresie pomiędzy zbyciem jednej nieruchomości, a zakończeniem inwestycji i uzyskaniem dochodów z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu i dzierżawy nowej wybudowanej inwestycji w okresie opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu nawet jeżeli w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów…

Sprzedaż gier komputerowych a CIT estoński

Kwestię związaną ze sprzedażą produktu w postaci gier komputerowych w wersji cyfrowej poprzez platformę sprzedażową należącą do innego podmiotu rozpatrzył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-3.4010.37.2022.2.MBD. W stanie faktycznym podatnik posiada pełne prawa autorskie do sprzedawanych przez siebie gier komputerowych. Sprzedaż produktu w postaci gry komputerowej…

Wypłata zysku osiągniętego sprzed wejścia do estońskiego CIT

Zgodnie z art.  28m pkt. 1 ust 1) ustawy o CIT dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek stanowi wysokość zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony: a) do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)…

Estoński CIT a korekty

Problematyka związana z korektami dokonanymi przez podatników estońskiego CIT dotyczącymi okresu sprzed wejścia w opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie jest oczywista. W pewnym zakresie Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy o potwierdzenie poprawności stanowiska, zgodnie z którym w przypadku korekt dokonywanych przez podatników opodatkowanych estońskim CIT, w każdym przypadku należy…

Warunki brzegowe estońskiego CIT a dobrowolne umorzenie udziałów

Czy dokonanie dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. objętej estońskim CIT przez jej udziałowców skutkować będzie utratą przez tę spółkę prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28I ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o CIT? Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2023…

Stawka ryczałtu po przekształceniu w pierwszym roku estońskiego CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2023 zamierza od dnia 1 stycznia 2024 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Czy taka spółka w roku 2024, czyli w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie uprawniona do stosowania stawki ryczałtu, zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt…

Utożsamianie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą z NKUP

Ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT) będący alternatywną formą opodatkowania nie posługuje się takimi pojęciami jak koszty uzyskania przychodów czy koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek dokonuje wyliczenia oraz zapłaty podatku li tylko w oparciu o przepisy Rozdziału 6b ustawy o CIT. Zarazem, z przepisów ustawy o CIT nie wynika…

CIT estoński a (nie)opodatkowanie kar umownych  

1. Zagadnienie będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej    Czy koszty kar umownych, które ponosi spółka opodatkowana estońskim CIT na rzecz podmiotów niepowiązanych w związku z wykonywaną działalnością przewozową, które są związane z niezawinionymi przez tę spółkę opóźnieniami w przewozie lub uszkodzeniami przewożonych towarów, stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą spółki i jako takie…

Jak właściwie podpisać ZAW-RD

Wbrew pozorom podpis w zawiadomieniu ZAW-RD jest elementem, w którym pojawiają się często błędy wykazywane podczas przeprowadzonych audytów. Bezsporne jest, że zawiadomienie ZAW-RD jest powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania podmiotu, a do tego uprawniony jest kierownik jednostki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości przez…

Fundacja rodzinna a ukryte zyski

1. Wstęp Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej jeszcze w tym miesiącu, z dniem 22 maja 2023 r. w polskim porządku prawnym pojawi się nowa osoba prawna – fundacja rodzinna, o której na łamach tego bloga już wspomniano: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/alert/fundacja-rodzinna/ Tymczasem przedmiotowa ustawa jeszcze przed jej wejściem w życie została…

CIT estoński – co nie stanowi wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

1. Uwaga wstępna Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) oznacza dla podatnika zmianę zasad między innymi w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających zasadom dotychczasowych przepisów ustawy o CIT. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (por. art.…

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT za 2022r.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MF: Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF zdecydował się również na przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r.…

CIT estoński a ustawa o VAT

Zasada  Ustawa o VAT z jednym wyjątkiem, o którym poniżej nie przewiduje szczególnych rozwiązań dla spółek, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.  Oznacza to, że spółka objęta estońskim CIT na gruncie podatku VAT może mieć status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny bądź albo zwolniony albo status podmiotu niezarejestrowanego i w każdym z tych…