Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 12 lutego 2024 r. znak DKP3.8082.8.2023

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 12 lutego 2024 roku dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej i sprzedaży udziałów spółki akcyjnej. Dokument poddaje analizie, czy planowane działania wnioskodawcy, polegające na utworzeniu fundacji, wniesieniu do niej majątku, w tym akcji spółki, oraz jej bieżącym funkcjonowaniu, spełniają kryteria unikania opodatkowania zgodnie z Ordynacją podatkową. Wnioskodawcą jest fundator,…

Sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej za rok 2023 

Uwaga – dotyczy wszystkich fundacji rodzinnych zarejestrowanych w roku 2023 w Rejestrze Fundacji Rodzinnych, a także wszystkich fundacji rodzinnych w organizacji założonych w roku 2023, to jest takich w przypadku których w roku 2023 nie został wprawdzie uzyskany wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych, ale które powstały w roku 2023 wskutek sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia…

Czy fundacja rodzinna może świadczyć usługę podnajmu ze zwolnieniem od podatku CIT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców między innymi w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie, a działalność taka jest zwolniona od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25…

Odpis z rejestru fundacji rodzinnych (RFR)

Każdy kto chciałby uzyskać na potrzeby urzędu, banku czy też własne dokument z Rejestru Fundacji Rodzinnych może bezpośrednio jako wnioskodawca, bądź też za pośrednictwem pełnomocnika otrzymać od Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim stosowny odpis pełny lub aktualny, wyciąg lub zaświadczenie po złożeniu pisemnego wniosku opłaconego opłatą sądową w wysokości 20 złotych w formie znaków sądowych…

Czy fundacja rodzinna może świadczyć usługę kwaterunku ze zwolnieniem od podatku CIT? 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców między innymi w zakresie najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie, a działalność taka jest zwolniona od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25…

Sprzedaż udziałów przez fundację rodzinną może być zwolniona od podatku CIT

Na wniosek jednego z członków naszego Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 21 grudnia 2023 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.319.2023.2.DP interpretację indywidualną, w której udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie: Czy fundacja rodzinna sprzedając udziały w spółce z o.o. nabyte uprzednio nieodpłatnie przez tę fundację rodzinną od jej fundatora na mocy umowy darowizny…

Wzory formularzy podatkowych dla fundacji rodzinnej – CIT-8FR oraz CIT/F

Uwaga – dotyczy wszystkich fundacji rodzinnych zarejestrowanych w roku 2023 w Rejestrze Fundacji Rodzinnych, a także wszystkich fundacji rodzinnych w organizacji założonych w roku 2023, to jest takich w przypadku których w roku 2023 nie został wprawdzie uzyskany wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych, ale które powstały w roku 2023 wskutek sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia…

CIT w fundacji rodzinnej – ale jaki?

Ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Z kolei, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Poza tym, przepisy ustawy mają również zastosowanie do fundacji rodzinnych w organizacji. Zatem, tak fundacja rodzinna, jak…

Fundacja rodzinna – nowy rozdział w polskim prawie fundacyjnym

Nazwa fundacja rodzinna nawiązuje do głęboko zakorzenionych tradycji prawnych, a w kontekście praktycznym umożliwia identyfikację tej instytucji w polskim prawie przez osoby korzystające lub rozważające skorzystanie z fundacji zagranicznych. Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia rodzinna zapewnia jej wyraźne odróżnienie na tle innych podmiotów fundacyjnych. Fundacja rodzinna to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na długofalowe zarządzanie majątkiem rodzin, wspieranie…

Reprezentacja fundacji rodzinnej w sporze z członkiem jej zarządu

Fundacje rodzinne to instytucje, które odgrywają kluczową rolę w rodzinie gwarantując jej stabilność finansową i spełniając misję zgodne z wolą fundatora. Jednakże, jak każda organizacja, fundacja rodzinna także może napotkać sytuacje konfliktowe, w tym spory z członkami jej zarządu. W tych okolicznościach, reprezentowanie fundacji rodzinnej staje się kwestią o kluczowym znaczeniu. Zgodnie z ustawą o…

Interpretacja indywidualna fundacji rodzinnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), na wniosek zainteresowanego (wnioskodawcy), wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), przy czym wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć tak zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Oczywistym jest, że sama Fundacja Rodzinna może wystąpić o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej. Ale co wtedy, jeżeli…

Jednoosobowa fundacja rodzinna

Czy w praktyce może wystąpić jednoosobowa fundacja rodzinna, czyli taka w której ta sama osoba fizyczna łączy przymiot fundatora, jedynego beneficjenta i jedynego członka zarządu? 1. Fundator Tak, ponieważ fundacja rodzinna ustanawiana czy to w akcie założycielskim, czy to w testamencie może mieć tylko jednego fundatora, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność…

Odpowiedzialność solidarna Fundacji Rodzinnej

Założeniem jest, że fundator w ogóle nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania fundacji rodzinnej. Natomiast, fundacja rodzinna (F.R.) odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania cywilnoprawne powstałe przed jej ustanowieniem, w tym także z tytułu obowiązku alimentacyjnego, jak również fundacja rodzinna odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z fundatorem za zaległości podatkowe tego fundatora powstałe przed…

Fundacja Rodzinna jako płatnik podatku PIT

Jednym z podstawowych zadań fundacji rodzinnej jest spełnianie świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Świadczenia te to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, zgodnie z jej statutem i listą beneficjentów (art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej). Świadczenia wypłacane przez fundację…

Nieodpłatne użyczenie lokalu fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna jako osoba prawna powinna posiadać tytuł prawny do lokalu, będącego adresem jej siedziby. Nie zawsze jednak fundacja rodzinna jest właścicielem takiego lokalu albo też chce zawrzeć umowę najmu lokalu. A jeżeli tytułem prawnym do lokalu, w którym fundacja rodzinna ustanowi swoją siedzibę byłaby umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta z jej fundatorem na podstawie art.…

Księgowanie Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która nie musi, ale w pewnym stopniu może wykonywać działalność gospodarczą. Co więcej, firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczone przez zgromadzenie beneficjentów dokonują audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej. Audyt ten…

Jak założyć Fundację Rodzinną 2024

Jak założyć fundację rodzinną – krok po kroku. Jeżeli myślisz o założeniu fundacji rodzinnej to musisz wiedzieć, że aktualnie (stan prawny styczeń 2024 r.) jest to możliwe jedynie poprzez złożenie dokumentacji na piśmie w sądzie rejestrowym: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5 97-300 Piotrków Trybunalski Procedura rejestracji wniosków online nie jest jeszcze dostępna. …

Fundacja rodzinna a ukryte zyski

1. Wstęp Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej jeszcze w tym miesiącu, z dniem 22 maja 2023 r. w polskim porządku prawnym pojawi się nowa osoba prawna – fundacja rodzinna, o której na łamach tego bloga już wspomniano: https://porozmawiajmyopodatkach.pl/alert/fundacja-rodzinna/ Tymczasem przedmiotowa ustawa jeszcze przed jej wejściem w życie została…

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym i jej opodatkowanie Fundacja rodzinna W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje organizację i funkcjonowanie nowego podmiotu w polskim porządku prawnym, to jest fundacji rodzinnej, a także prawa i obowiązki jej…