Interpretacja indywidualna fundacji rodzinnej

Like Don't move Unlike
 
4

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), na wniosek zainteresowanego (wnioskodawcy), wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), przy czym wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć tak zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.

Oczywistym jest, że sama Fundacja Rodzinna może wystąpić o wydanie na jej rzecz interpretacji indywidualnej.

Ale co wtedy, jeżeli myślisz o założeniu swojej Fundacji Rodzinnej, lecz masz pytania co do zakresu jej opodatkowania, a od odpowiedzi Dyrektora KIS na te pytania uzależniasz ostateczną decyzję o założeniu Fundacji Rodzinnej?

Innymi słowy, czy można wystąpić z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania Fundacji Rodzinnej jeszcze przed jej założeniem?    

Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ zgodnie z aktualną treścią art. 14 Ordynacji podatkowej przepisy regulujące ochronę wnioskodawcy stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez fundację rodzinną do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem fundacji rodzinnej, na wniosek fundatora planującego utworzenie tej fundacji, w zakresie działalności tej fundacji. Poza, tym w takim przypadku zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej doręcza się fundacji rodzinnej wskazanej przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pamiętaj także, że interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla organów podatkowych, ale daje pewną ochronę prawną wnioskodawcy.

Co do zasady bowiem, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić wnioskodawcy również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się wobec wnioskodawcy postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a także nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia wprawdzie z obowiązku zapłaty podatku, ale i to może nastąpić w pewnych sytuacjach. Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *