Jednoosobowa fundacja rodzinna

Like Don't move Unlike
 
8

Czy w praktyce może wystąpić jednoosobowa fundacja rodzinna, czyli taka w której ta sama osoba fizyczna łączy przymiot fundatora, jedynego beneficjenta i jedynego członka zarządu?

1. Fundator

Tak, ponieważ fundacja rodzinna ustanawiana czy to w akcie założycielskim, czy to w testamencie może mieć tylko jednego fundatora, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Fundatorami mogą być zatem osoby pełnoletnie 

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. A pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Poza tym, przez zawarcie małżeństwa małoletni (bez względu na płeć) uzyskuje pełnoletność i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Fundatorami nie mogą być osoby małoletnie i osoby ubezwłasnowolnione 

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

2. Beneficjent

Beneficjentem może być fundator. Przy czym, co najmniej jeden beneficjent musi być uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów, którym także może być fundator. 

3. Członek zarządu

Zarząd składa się z członka albo większej liczby członków, którym to członkiem zarządu również może być fundator.

4. Reprezentacja jednoosobowej fundacji rodzinnej w relacji z jej fundatorem

W umowie między fundacją rodzinną a członkiem zarządu oraz w sporze fundacji rodzinnej z członkiem zarządu, fundację rodzinną reprezentuje rada nadzorcza. W przypadku braku rady nadzorczej (zakładam, że tak będzie najczęściej – uwaga autora), fundację rodzinną reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów.

Przy czym, w przypadku gdy członek zarządu jest zarazem jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów czynność prawna między tym beneficjentem a reprezentowaną przez niego fundacją rodzinną wymaga formy aktu notarialnego, a każdorazowo o dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy. Wymóg ten nie dotycz jednak realizacji świadczeń przysługujących beneficjentowi będącemu zarazem członkiem zarządu.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *