Indywidualna interpretacja przepisów prawa

Like Don't move Unlike
 
2

W Ordynacji podatkowej (dalej Op.) zostały uregulowane dwojakiego rodzaju interpretacje podatkowe. Pierwsza z nich to interpretacja ogólna wydawana przez Ministra Finansów –  zgodnie z art. 14a Op., a druga to interpretacja indywidualna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – zgodnie z art. 14b § 1.

Interpretacja ogólna

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności:

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne),

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacja indywidualna

Zgodnie z art. 14b Op. na wniosek zainteresowanego, w jego indywidulanej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretację przepisów prawa podatkowego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji można wystąpić indywidualnie lub wspólnie z kilkoma zainteresowanymi w sprawie podmiotami.

Wniosek można złożyć na odpowiednim formularzu ORD-IN za pomocą:

–  elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP,

– Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): /KIS/wnioski,

– portalu e-Urząd Skarbowy, jako załącznik do pisma ogólnego,

– kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) – ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, czynnej od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,

– przesyłki listownej na adres KIS.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji wynosi 40 zł. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych – opłata wynosi 40 zł od każdego odrębnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. W przypadku wniosku wspólnego opłata jest pobierana od każdego z zainteresowanych.

Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi (WIS).

Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego:

1) regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych,

2) mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, czyli ocenę prawną danej sytuacji wraz z uzasadnieniem.

Składając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej należy wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszły oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej składa się oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego albo uzgodniona w porozumieniu podatkowym, albo porozumieniu inwestycyjnym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku. W tym przypadku w postanowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Na wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe w pełnym zakresie, Dyrektor KIS może odstąpić od uzasadnienia. Natomiast, gdy nasze stanowisko zostanie ocenione negatywnie, to powinien wskazać prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem. Po usunięciu danych, które umożliwiają identyfikację osoby, interpretacja podatkowa publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa, daje nam pewną ochronę. Zgodnie z art. 14k Op. zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Podsumowując, uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa i zastosowanie się do niej, w przypadku późniejszego, niekorzystnego wyniku kontroli celno-skarbowej umożliwia zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, uniknięcie naliczania odsetek za zwłokę oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Należy mieć na względzie fakt, iż interpretacje indywidualne mają zastosowanie tylko do wnioskodawcy oraz do sytuacji opisanej we wniosku. Interpretacja podatkowa nie ma wiążącego charakteru, nie stanowi wykładni prawa. Chroni podatnika w jego indywidualnej sprawie do momentu kiedy nie zostanie zmieniona bądź uchylona.

Autor

Magdalena Skonieczny

Agent celny (numer wpisu 19276), absolwentka studiów magisterskich na wydziale finansów i ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w przedmiocie prawo gospodarcze i handlowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w komórce odpowiedzialnej za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Autorka blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Specjalizuje się w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych (Ordynacja podatkowa, KPA) zarówno przed pierwszą, jak i drugą instancją.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *