Problematyka cesji leasingu na gruncie podatkowym

Like Don't move Unlike
 
2

Wstęp

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną Nr DD6.8202.4.2020, wydaną w dniu 15 lutego 2021 r. Interpretacja ta odnosi się do kwestii związanych z dopuszczalnym zakresem modyfikacji postanowień umów leasingowych oraz określeniem wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej w trakcie trwania umowy. Wydana została na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe.

Zakres Przepisów

Interpretacja dotyczy przepisów:

 • art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w brzmieniu obowiązującym,
 • art. 23a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w brzmieniu obowiązującym.

Definicje i Klasyfikacja Umów Leasingowych

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, umowa leasingu definiowana jest jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie, podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Skutki podatkowe umowy leasingu zależą od jej kwalifikacji do leasingu operacyjnego lub finansowego, zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale 4a ustawy o CIT oraz rozdziale 4a ustawy o PIT.

Leasing Operacyjny i Finansowy

 • Leasing operacyjny (art. 17b ustawy o CIT, art. 23b ustawy o PIT):
  • Umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji dla rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych, lub co najmniej 5 lat dla nieruchomości.
  • Suma opłat leasingowych, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu, co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy.
 • Leasing finansowy (art. 17f ustawy o CIT, art. 23f ustawy o PIT):
  • Umowa leasingu finansowego musi być zawarta na czas oznaczony.
  • Suma opłat leasingowych, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia kolejnej umowy leasingu tego samego przedmiotu, co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy.
  • Umowa leasingu musi zawierać postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, albo finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Modyfikacja Umowy Leasingu

Zmiany w umowie leasingu mogą dotyczyć różnych aspektów, w tym:

 • Obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy.
 • Zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu).
 • Zawieszenie przez określony okres płatności rat.
 • Obniżenie przez określony okres płatności rat.
 • Wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu.

Zgodnie z art. 17a pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 2 ustawy o PIT, jeżeli wymienione modyfikacje nie powodują naruszenia warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny lub finansowy, nie wpływają również na późniejsze stosowanie przez finansującego art. 17c albo art. 17g ustawy o CIT (art. 23c albo art. 23g ustawy o PIT) w odniesieniu do transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu.

Zmiana Stron Umowy Leasingu

Zmiana stron umowy leasingu, np. poprzez cesję lub wstąpienie w stosunek leasingu (finansujący albo korzystający), nie wymaga ponownej weryfikacji podatkowej umowy, pod warunkiem, że inne jej postanowienia nie ulegają zmianie. Ustawy o CIT i PIT nie definiują pojęcia „innych postanowień umowy”, jednak należy przyjąć, że odnosi się ono do warunków determinujących byt prawny umowy leasingu dla celów podatkowych, w tym do minimalnego okresu trwania umowy, zawarcia umowy na czas określony oraz wysokości sumy ustalonych w umowie opłat leasingowych.

Sprzedaż Przedmiotu Leasingu

Sprzedaż przedmiotu leasingu przez finansującego na rzecz osoby trzeciej w trakcie trwania umowy skutkuje zmianą strony umowy leasingu. Nabywca staje się nowym finansującym i przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu. Zgodnie z art. 14 ustawy o CIT oraz art. 19 ustawy o PIT, przychodem ze sprzedaży przedmiotu leasingu jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, chyba że cena ta znacznie odbiega od wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy określa przychód w wysokości wartości rynkowej.

Jeżeli cena sprzedaży będzie odpowiadać wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy uznać, że jest ona zgodna z wartością rynkową. Przychodem finansującego w takim przypadku jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Podsumowanie

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. precyzuje zasady modyfikacji umów leasingowych oraz ich wpływ na klasyfikację podatkową i przychody finansującego. Dokument ten jest kluczowy dla zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie leasingu w Polsce. Zgodnie z interpretacją, modyfikacje umowy leasingu oraz zmiany stron umowy, o ile nie naruszają warunków uznania umowy za leasing operacyjny lub finansowy, nie wpływają na możliwość stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania sprzedaży przedmiotu leasingu.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *