Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT za 2022r.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MF: Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF zdecydował się również na przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r.…

DAC7: Co nowa dyrektywa Unii Europejskiej oznacza dla rynku e-commerce?

Głównym założeniem Dyrektywy 2021/514 z 22 marca 2021 roku, zwanej Dyrektywą DAC7 jest rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej. Jest to szósta poprawka unijnej dyrektywy „Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej” w obszarze opodatkowania.   Zasadniczo prawodawstwo z powodu sformalizowanego proces legislacyjnego nie nadąża za błyskawicznym tempem rozwoju rynków w tym rynku e-commerce. Pewnym rozwiązaniem, choć posiadającym sporo…

CIT Estoński – okiem SPEC

Zdaniem Ministra Finansów: “Estoński CIT to niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie Twojego Biznesu”. Jeśli poddajesz pod wątpliwość to stwierdzenie to zapraszamy Cię do przejrzenia krótkiej charakterystyki tej formy opodatkowania opatrzonej komentarzem członków Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – SPEC. Pomysł SPEC: “CIT Estoński” jest oczywiście kolokwializmem, który szybko przyjął się w wiadomościach i komunikatach medialnych.…

CIT Estoński – utrata prawa do ryczałtu

Deklaracja złożona w ZAW-RD objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek na cztery następujące po sobie lata podatkowe nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego, zadeklarowanie spełnienia ustawowych warunków ustawowych jest bowiem wadliwe, podatnik nie wiem co go czeka w przyszłości. Ustawodawca uwzględnił możliwość wyjścia podmiotu z ryczałtu w trakcie jego trwania. Podstawową formą rezygnacji…

CIT Estoński – rachunkowe wyodrębnienie zysku

Kolejnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z treści art. 7aa ust. 1 pkt 2 CIT jest wyodrębnienie w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: a)            kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, oraz…

CIT Estoński – dochód z przekształcenia

Zasadą ogólną jest, że spółka, która ulegnie przekształceniu, ma prawo, od razu po jego dokonaniu, korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W takim jednak wypadku będzie konieczność ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Wartość podatkową składnika majątku, zgodnie ze zdaniem Ministra Finansów, dla celów określenia dochodu…

CIT Estoński – korekta wstępna

Korekta przychodów i kosztów o której jest mowa w art. 7aa ust. 1 CIT ma na celu techniczne wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy różnicami w podejściu podatkowym i bilansowym mogącym tworzyć efekt podwójnego opodatkowania przychodu, ewentualnie jego całkowitego pominięcia lub przeciwstawnie podwójnego ujęcia tych samych kosztów lub ich pominięcia.  Tak więc w myśl przywołanego przepisu podatnik, który…

CIT Estoński – struktura kapitałowa

Wymóg dotyczące struktury kapitałowej został w roku 2022 dopasowany do oczekiwań rynku. Pierwotnie, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obejmował spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne. Obecnie katalog podmiotowy został rozszerzony o: proste spółki akcyjne spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne, a sama forma opodatkowania zmieniła nazwę na ryczałt od dochodów spółek. Zgodnie więc obecnym brzmieniem  art.…

CIT Estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza składu właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na…

NEWS: Czy można złożyć ZAW-RD za wcześnie?

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-RD,…

NEWS: Deklaracja CIT-8E – działa ale nie działa.

Na początku należy zaznaczyć, że Minister Finansów przedłużył termin dla złożenia deklaracji CIT-8E do 30 września 2022 r. Deklaracja CIT-8E składana jest  przez podatników ryczałtu od dochodów spółek ( CIT Estoński ). Termin i tryb ogłoszenia zmiany terminu granicznego na złożenie deklaracji, jest właściwy dla ostatnich tego typu rozporządzeń, mianowicie: rozporządzenie z dnia 28 czerwca…

Opłacalność opodatkowania ryczałtem

Poniżej została zaprezentowana różnica w całkowitym ekonomicznym koszcie redystrybucji zysku wypracowanego przez podatnika, który wybrał ryczałt od dochodów spółek względem podatnika na zasadach klasycznych. Zestawienie zawiera obciążenia na gruncie CIT oraz PIT z rozróżnieniem na małego i dużego podatnika. Estoński CIT (mały podatnik)Klasyczny CIT (mały podatnik)Opodatkowanie spółkizysk do opodatkowania – 1 000 000 estoński CIT…

Wyłączenia podmiotowe

Prawodawca konstruując przepisy o podatku dochodowym od spółek od początku prac w sposób konsekwentny uniemożliwia określonym podmiotom stosowanie tej formy opodatkowania poprzez ich ustawowe wyłączenie. Zgodnie z art. 28k ust. 1 CIT wykluczone zostały w pierwszej kolejności podmioty z uwagi na zakres działalności: przedsiębiorstwa finansowe w myśl art. 15c ust. 16 CIT czyli między innymi:banki…

Przedmiot opodatkowania

Już w poprzednich artykułach na naszym blogu zostało wskazane, że konieczne jest osadzenie wiedzy na temat ryczałtu od dochodów spółek na carte blanche. Głównym powodem tego jest właśnie oderwanie konstrukcji podstaw opodatkowania od dotychczas znanych w polskim prawie podatkowym. Na gruncie ryczałtu nie funkcjonuje konstrukcja oparta na: dochodzie, rozumianym jako różnica przychodów i kosztów jego…

CIT Estoński – kryteria wejścia

Źródło przychodów Jednym z obowiązujących kryterium, które podatnicy chcący rozpocząć opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest struktura źródła przychodów podmiotu. Etymologia tego ograniczenia wprowadzonego w art. 28j ust. pkt 2 CIT sięga chęci wykluczenia możliwości stosowania ryczałtu podatnikom którzy osiągają głownie dochody pasywne, czyli nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej lub osiągają je z przychodów w…

Dochód z przekształcenia

Zasadą ogólną jest, że spółka, która ulegnie przekształceniu, ma prawo, od razu po jego dokonaniu, korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W takim jednak wypadku będzie konieczność ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Wartość podatkową składnika majątku, zgodnie ze zdaniem Ministra Finansów, dla celów określenia dochodu…

Korekta wstępna przychodów i kosztów

Korekta przychodów i kosztów o której jest mowa w art. 7aa ust. 1 CIT ma na celu techniczne wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy różnicami w podejściu podatkowym i bilansowym mogącym tworzyć efekt podwójnego opodatkowania przychodu, ewentualnie jego całkowitego pominięcia lub przeciwstawnie podwójnego ujęcia tych samych kosztów lub ich pominięcia.  Tak więc w myśl przywołanego przepisu podatnik, który…

Zawiadomienie ZAW-RD

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na…

CIT Estoński – perspektywy

Polski system podatkowy nie należy do prostych, przejrzystych ani stabilnych. Bez cienia wątpliwości odbija się to negatywnie na wzroście gospodarczym Polski. Podatnicy obciążeni mnogością niejasności w prawie podatkowym nie rozwijają w pełni swojego potencjału. Temat ten był poruszany w wielu pracach naukowych. Druzgocące dla polskiego prawodawcy są konkluzje zawarte w raporcie wydanym przez Organizację Współpracy…

CIT Estoński – w czym rzecz?

Ryczałt od dochodów spółek, potocznie nazywany CIT Estoński to nowy sposób opodatkowania wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego, poprzez jego odroczenie, co jest szczególnie istotne w czasach galopującej inflacji, oraz stanowi odejście od dotychczasowych zasad podatkowych i będzie dla podatnika oznaczał przystąpienie do systemu opartego…