Granica rozumienia pojęcia wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisie definicji ani nawet przykładowego katalogu tego rodzaju wydatków. W związku z powyższym, aby ustalić jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków…

CIT estoński nie dla przychodów z kryptowalut

1. Zagadnienie Zasadniczym przedmiotem sporu, który miał miejsce przed WSA w Gdańsku z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 342/23 było to, czy dochód uzyskany przez spółkę – podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, osiągany z tytułu sprzedaży walut wirtualnych w rozumieniu art. 4a pkt 22a ustawy o CIT (kryptowalut) podlegać będzie…

Przychody z odsetek od lokat bankowych a warunki brzegowe estońskiego CIT

Dochody z odsetek bankowych, lokat bankowych w okresie pomiędzy zbyciem jednej nieruchomości, a zakończeniem inwestycji i uzyskaniem dochodów z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu i dzierżawy nowej wybudowanej inwestycji w okresie opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu nawet jeżeli w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów…

Sprzedaż gier komputerowych a CIT estoński

Kwestię związaną ze sprzedażą produktu w postaci gier komputerowych w wersji cyfrowej poprzez platformę sprzedażową należącą do innego podmiotu rozpatrzył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-3.4010.37.2022.2.MBD. W stanie faktycznym podatnik posiada pełne prawa autorskie do sprzedawanych przez siebie gier komputerowych. Sprzedaż produktu w postaci gry komputerowej…

Wypłata zysku osiągniętego sprzed wejścia do estońskiego CIT

Zgodnie z art.  28m pkt. 1 ust 1) ustawy o CIT dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek stanowi wysokość zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony: a) do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)…

Estoński CIT a korekty

Problematyka związana z korektami dokonanymi przez podatników estońskiego CIT dotyczącymi okresu sprzed wejścia w opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie jest oczywista. W pewnym zakresie Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy o potwierdzenie poprawności stanowiska, zgodnie z którym w przypadku korekt dokonywanych przez podatników opodatkowanych estońskim CIT, w każdym przypadku należy…

Jak właściwie podpisać ZAW-RD

Wbrew pozorom podpis w zawiadomieniu ZAW-RD jest elementem, w którym pojawiają się często błędy wykazywane podczas przeprowadzonych audytów. Bezsporne jest, że zawiadomienie ZAW-RD jest powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania podmiotu, a do tego uprawniony jest kierownik jednostki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości przez…

NSA – przepisy związane z COVID-19 nie wstrzymują biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w biuletynie informacji publicznej RPO: NSA – rozpatrując skargę kasacyjną obywatela od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 2545/21)  – przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA zagadnienia  prawne:   1.    Czy art. 15zzr ust. 1 ustawy COVID-19 w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą z dnia 31 marca 2020 r. dotyczy również…

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT za 2022r.

Zgodnie z informacjami płynącymi z MF: Sprawozdania finansowe za rok 2022 należy sporządzić do 31 marca 2023 r. W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W bieżącym roku MF zdecydował się również na przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r.…

DAC7: Co nowa dyrektywa Unii Europejskiej oznacza dla rynku e-commerce?

Głównym założeniem Dyrektywy 2021/514 z 22 marca 2021 roku, zwanej Dyrektywą DAC7 jest rozszerzenie unijnych zasad transparentności podatkowej. Jest to szósta poprawka unijnej dyrektywy „Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej” w obszarze opodatkowania.   Zasadniczo prawodawstwo z powodu sformalizowanego proces legislacyjnego nie nadąża za błyskawicznym tempem rozwoju rynków w tym rynku e-commerce. Pewnym rozwiązaniem, choć posiadającym sporo…

CIT Estoński – okiem SPEC

Zdaniem Ministra Finansów: “Estoński CIT to niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie Twojego Biznesu”. Jeśli poddajesz pod wątpliwość to stwierdzenie to zapraszamy Cię do przejrzenia krótkiej charakterystyki tej formy opodatkowania opatrzonej komentarzem członków Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – SPEC. Pomysł SPEC: “CIT Estoński” jest oczywiście kolokwializmem, który szybko przyjął się w wiadomościach i komunikatach medialnych.…

CIT Estoński – utrata prawa do ryczałtu

Deklaracja złożona w ZAW-RD objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek na cztery następujące po sobie lata podatkowe nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego, zadeklarowanie spełnienia ustawowych warunków ustawowych jest bowiem wadliwe, podatnik nie wiem co go czeka w przyszłości. Ustawodawca uwzględnił możliwość wyjścia podmiotu z ryczałtu w trakcie jego trwania. Podstawową formą rezygnacji…

CIT Estoński – rachunkowe wyodrębnienie zysku

Kolejnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z treści art. 7aa ust. 1 pkt 2 CIT jest wyodrębnienie w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek: a)            kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, oraz…

CIT Estoński – dochód z przekształcenia

Zasadą ogólną jest, że spółka, która ulegnie przekształceniu, ma prawo, od razu po jego dokonaniu, korzystać z ryczałtu od dochodów spółek. W takim jednak wypadku będzie konieczność ustalenie tzw. dochodu z przekształcenia, rozumianego jako różnica pomiędzy księgową a podatkową wartością składników majątku. Wartość podatkową składnika majątku, zgodnie ze zdaniem Ministra Finansów, dla celów określenia dochodu…

CIT Estoński – korekta wstępna

Korekta przychodów i kosztów o której jest mowa w art. 7aa ust. 1 CIT ma na celu techniczne wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy różnicami w podejściu podatkowym i bilansowym mogącym tworzyć efekt podwójnego opodatkowania przychodu, ewentualnie jego całkowitego pominięcia lub przeciwstawnie podwójnego ujęcia tych samych kosztów lub ich pominięcia.  Tak więc w myśl przywołanego przepisu podatnik, który…

CIT Estoński – struktura kapitałowa

Wymóg dotyczące struktury kapitałowej został w roku 2022 dopasowany do oczekiwań rynku. Pierwotnie, ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, obejmował spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz spółki akcyjne. Obecnie katalog podmiotowy został rozszerzony o: proste spółki akcyjne spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne, a sama forma opodatkowania zmieniła nazwę na ryczałt od dochodów spółek. Zgodnie więc obecnym brzmieniem  art.…

CIT Estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza składu właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na…

NEWS: Czy można złożyć ZAW-RD za wcześnie?

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-RD,…

NEWS: Deklaracja CIT-8E – działa ale nie działa.

Na początku należy zaznaczyć, że Minister Finansów przedłużył termin dla złożenia deklaracji CIT-8E do 30 września 2022 r. Deklaracja CIT-8E składana jest  przez podatników ryczałtu od dochodów spółek ( CIT Estoński ). Termin i tryb ogłoszenia zmiany terminu granicznego na złożenie deklaracji, jest właściwy dla ostatnich tego typu rozporządzeń, mianowicie: rozporządzenie z dnia 28 czerwca…

Opłacalność opodatkowania ryczałtem

Poniżej została zaprezentowana różnica w całkowitym ekonomicznym koszcie redystrybucji zysku wypracowanego przez podatnika, który wybrał ryczałt od dochodów spółek względem podatnika na zasadach klasycznych. Zestawienie zawiera obciążenia na gruncie CIT oraz PIT z rozróżnieniem na małego i dużego podatnika. Estoński CIT (mały podatnik)Klasyczny CIT (mały podatnik)Opodatkowanie spółkizysk do opodatkowania – 1 000 000 estoński CIT…