Projekt zmiany ustawy o PCC w zakresie obrotu nieruchomościami

W marcu 2024 r. w Sejmie został złożony budzący kontrowersje projekt zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mający na celu wprowadzenie dodatkowego opodatkowania transakcji związanych z flippowaniem mieszkań, czyli zakupem i szybką odsprzedażą nieruchomości z zyskiem. Celem projektu jest ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości poprzez nałożenie wyższych stawek podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zarówno…

Wzrost liczby kontroli celno-skarbowych w roku 2023  

Dane z Ministerstwa Finansów i analizy KPMG w Polsce wskazują na znaczącą zmianę w zakresie realizacji kontroli przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Liczba kontroli celno-skarbowych znacząco wzrosła z roku na rok, osiągając rekordowe liczby w roku 2023, gdzie tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy przeprowadzono aż 7396 takich kontroli, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do…

Szkolenia pracownicze a koszty uzyskania przychodów

Współczesny rynek pracy i biznesowy krajobraz wymagają od firm ciągłego inwestowania w rozwój umiejętności swoich pracowników. Szkolenia, kursy i warsztaty są kluczowymi narzędziami w utrzymaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednak nie wszystkie wydatki na edukację pracowników mogą być automatycznie uznane za koszty uzyskania przychodu, co potwierdzają działania organów Krajowej Administracji Skarbowej i interpretacje prawa podatkowego. Zasady ogólne…

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych w roku 2024

Planowane zmiany w podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w Polsce wywołują mieszane reakcje wśród ekspertów finansowych i inwestorów. Mimo że wprowadzenie kwot wolnych od opodatkowania dla oszczędności gromadzonych w specjalnych pakietach oraz dla dochodów z inwestycji kapitałowych wydaje się być pozytywnym krokiem, istnieją obawy co do ich rzeczywistej skuteczności jako zachęty do oszczędzania…

Implementacja Dyrektywy DAC7 na gruncie polskich przepisów w roku 2024

Polski rząd przyjął projekt ustawy, który wdraża dyrektywę DAC7 i ma na celu zwiększenie transparentności oraz zwalczanie oszustw podatkowych na platformach internetowych. Ustawa wprowadza obowiązek raportowania przez operatorów platform internetowych informacji o sprzedających w Internecie, co ma pomóc w lepszym monitorowaniu i egzekwowaniu przepisów podatkowych wobec osób i firm działających cyfrowo. Kluczowe elementy projektu ustawy:…

Wypłacane fundacji rodzinnej odsetki z lokaty terminowej są zwolnione od podatku CIT  

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK potwierdził, że osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych są zwolnione od podatku CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ interpretacyjny wskazał, co następuje: „Lokowania na…

Rozliczenie prywatnej sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-39

Jak co roku w kwietniu przypada nie tylko termin na rozliczenie podatku PIT z tytułu umów o pracę (PIT-37), czy też działalności gospodarczej (PIT-36 / PIT-36L). Nie zapominajmy bowiem, że każdy kto dokonał prywatnej sprzedaży nieruchomości, w tym: a) mieszkania, b) domu, c) lokalu użytkowego, d) budynku, oraz, co najczęściej jest pomijane: e) gruntu, -…

Prezentowanie ukrytych zysków w sprawozdaniu finansowym  

W deklaracji CIT-8E(4) dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a także należny i zapłacony od nich ryczałt prezentowane są łącznie za poszczególne miesiące, ponieważ podstawa opodatkowania, stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego są tożsame w obydwu powyższych przypadkach. Niemniej, w konsekwencji z deklaracji CIT-8E(4) nie będzie…

CIT estoński – zatrudnienie

Fundamentalną zasadą dla stosowania ryczałtu od dochodów spółek jest konieczność zatrudniania pracowników. Pamiętać należy, że prawodawca konstruując przepisy dotyczące ryczałtu wskazał, stosunkowo jasno, kierunek w jakim ta forma opodatkowania ma podążać. Wyłączył możliwość jej stosowania dla podmiotów o dochodach pasywnych. Kolejnym wyłączeniem są podmioty niezatrudniające nikogo spoza grona właścicieli spółki. Rozwiązanie to ma na celu…

NEWSLETTER

NEWS: Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT prześle wszystkim osobom zapisanych do newslettera: – dedykowaną dla podatników estońskiego CIT politykę rachunkowości, zaktualizowaną o: a) definicję wartości dodanej pod względem ekonomicznym oraz wyznaczenia dla niej progu „znikomego”, o którym mowa w art. 28j pkt 1 ust 2 lit g) ustawy CIT, b) określenie zakresu działalności oraz rozumieniu terminu…

CIT Estoński – okiem SPEC

Zdaniem Ministra Finansów: “Estoński CIT to niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie Twojego Biznesu”. Jeśli poddajesz pod wątpliwość to stwierdzenie to zapraszamy Cię do przejrzenia krótkiej charakterystyki tej formy opodatkowania opatrzonej komentarzem członków Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – SPEC. Pomysł SPEC: “CIT Estoński” jest oczywiście kolokwializmem, który szybko przyjął się w wiadomościach i komunikatach medialnych.…

Złożenie ZAW-RD do niewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego

Z treści art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wynika, że warunkiem koniecznym do skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek jest dopełnienie obowiązku informacyjnego, to jest podatnicy zamierzający korzystać z tej formy opodatkowania muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania w tej formie na formularzy ZAW-RD. Nieprzekraczalny termin…

Ukryte zyski na gruncie estońskiego CIT – kształtująca się linia interpretacyjna

Problematyka ukrytych zysków na gruncie ryczałtu od dochodów spółek od początku budziła wątpliwości. Pojęcie to nie było jedynym, które organy podatkowe błędnie definiowały. W pierwszej kolejności organy podatkowe próbowały zrównać znaczenie wydatków niezwiązanych z działalnością z pojęciem wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czyli popularnych NKUP. Podejście to dość szybko zostało zweryfikowane przez sądy administracyjne -…

Granica rozumienia pojęcia wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisie definicji ani nawet przykładowego katalogu tego rodzaju wydatków. W związku z powyższym, aby ustalić jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków…

CIT estoński nie dla przychodów z kryptowalut

1. Zagadnienie Zasadniczym przedmiotem sporu, który miał miejsce przed WSA w Gdańsku z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 342/23 było to, czy dochód uzyskany przez spółkę – podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, osiągany z tytułu sprzedaży walut wirtualnych w rozumieniu art. 4a pkt 22a ustawy o CIT (kryptowalut) podlegać będzie…

Przychody z odsetek od lokat bankowych a warunki brzegowe estońskiego CIT

Dochody z odsetek bankowych, lokat bankowych w okresie pomiędzy zbyciem jednej nieruchomości, a zakończeniem inwestycji i uzyskaniem dochodów z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu i dzierżawy nowej wybudowanej inwestycji w okresie opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania na zasadach ryczałtu nawet jeżeli w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów…

Sprzedaż gier komputerowych a CIT estoński

Kwestię związaną ze sprzedażą produktu w postaci gier komputerowych w wersji cyfrowej poprzez platformę sprzedażową należącą do innego podmiotu rozpatrzył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-3.4010.37.2022.2.MBD. W stanie faktycznym podatnik posiada pełne prawa autorskie do sprzedawanych przez siebie gier komputerowych. Sprzedaż produktu w postaci gry komputerowej…

Wypłata zysku osiągniętego sprzed wejścia do estońskiego CIT

Zgodnie z art.  28m pkt. 1 ust 1) ustawy o CIT dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek stanowi wysokość zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony: a) do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)…

Estoński CIT a korekty

Problematyka związana z korektami dokonanymi przez podatników estońskiego CIT dotyczącymi okresu sprzed wejścia w opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek nie jest oczywista. W pewnym zakresie Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje stanowisko w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy o potwierdzenie poprawności stanowiska, zgodnie z którym w przypadku korekt dokonywanych przez podatników opodatkowanych estońskim CIT, w każdym przypadku należy…

Jak właściwie podpisać ZAW-RD

Wbrew pozorom podpis w zawiadomieniu ZAW-RD jest elementem, w którym pojawiają się często błędy wykazywane podczas przeprowadzonych audytów. Bezsporne jest, że zawiadomienie ZAW-RD jest powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania podmiotu, a do tego uprawniony jest kierownik jednostki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości przez…