Reprezentacja fundacji rodzinnej w sporze z członkiem jej zarządu

Like Don't move Unlike
 
3

Fundacje rodzinne to instytucje, które odgrywają kluczową rolę w rodzinie gwarantując jej stabilność finansową i spełniając misję zgodne z wolą fundatora. Jednakże, jak każda organizacja, fundacja rodzinna także może napotkać sytuacje konfliktowe, w tym spory z członkami jej zarządu. W tych okolicznościach, reprezentowanie fundacji rodzinnej staje się kwestią o kluczowym znaczeniu.

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej w umowie zawartej pomiędzy fundacją rodzinną a członkiem jej zarządu, a także w przypadku sporu pomiędzy fundacją rodzinną a członkiem jej zarządu, fundację rodzinną reprezentuje rada nadzorcza. Rada nadzorcza pełni rolę organu kontrolnego, zapewniającego bezstronność i obiektywizm, co jest niezbędne do rozstrzygnięcia wszelkich sporów i konfliktów.

Na wypadek braku rady nadzorczej (wszak nie każda fundacja rodzinna będzie musiała powołać radę nadzorczą), reprezentację fundacji rodzinnej przejmuje pełnomocnik powoływany uchwałą zgromadzenia beneficjentów, co gwarantuje, że osoba ta posiada niezbędną legitymację do działania w imieniu fundacji rodzinnej.

Sytuacja ulega jednak komplikacji, gdy członek zarządu fundacji rodzinnej jest zarazem jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów. W takiej sytuacji, fundacji rodzinnej nie będzie mogła być reprezentowana ani rada nadzorcza, ani też przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia beneficjentów. 

Wtedy czynność prawna pomiędzy tym beneficjentem a reprezentowaną przez niego fundacją rodzinną wymaga formy aktu notarialnego. Wymóg ten jest konieczny do zapewnienia jasności, bezpieczeństwa prawnego i ochrony interesów obu stron. Po wykonaniu takiej czynności, notariusz ma również obowiązek zawiadomić o tym fakcie sąd rejestrowy, co dodatkowo wzmacnia bezstronność i prawidłowość procesu.

Warto jednak zauważyć, że powyższe wymogi notarialne nie mają zastosowania do realizacji świadczeń przysługujących beneficjentowi będącemu zarazem członkiem zarządu.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *