Zaległe rozliczenie najmu za rok 2022 a wybór formy opodatkowania

Like Don't move Unlike
 
7

Jeśli przychody z tytułu najmu są osiągane poza działalnością gospodarczą należy je zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest najem prywatny.

Ze względu na zmiany w przepisach pojawiło się jednak pytanie w jaki sposób opodatkować taki najem, jeśli podatnik nie dokonał uprzednio wyboru formy opodatkowania.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. przychody osiągane przez podatników ze źródła najem prywatny, co do zasady są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wedle reguł wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Prawodawca wprowadził jednak przepis przejściowy, który wskazuje, że podatnicy osiągający w roku 2022 przychody ze źródła najem prywatny mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli zasady ogólne opodatkowane skalą podatkową. Podatnik nie miał przy tym obowiązku składania jakiejkolwiek deklaracji czy oświadczenia o dokonanym wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego na rok 2022.

Rozliczenie ryczałtem

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego należało opłacać w wysokości 8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę 12,5%. Podatek od uzyskanego przychodu należało wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano przychód, a za grudzień przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania rocznego. Podatnicy mogli także obliczyć ryczałt od przychodów ewidencyjnych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następującego po upływie kwartału, za który ryczałt ma być zapłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Po zakończeniu roku należało złożyć zeznanie roczne PIT-28 (w terminie od dnia 15 lutego do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym – w roku 2023 do dnia 2 maja).

Rozliczenie na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

W roku 2022, możliwe było także opodatkowanie najmu prywatnego na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W takim przypadku nie było obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Należało jednak złożyć po zakończeniu roku (do dnia 2 maja 2023 r.) zeznanie PIT-36 i wpłacić ewentualny podatek wynikający z zeznania.

Konkluzja

Podsumowując, najem prywatny za rok 2022 podlegał opodatkowaniu wedle skali podatkowej albo wedle ryczałtu – zgodnie z wyborem podatnika – również w przypadku dokonania rozliczenia po upływie ustawowego terminu, to jest po dniu 2 maja 2023 r. Podatek należy w takiej sytuacji uiścić wraz z należnymi odsetkami od nieuregulowanych w terminie wpłat ryczałtu albo podatku na zasadach ogólnych. Warto także skorzystać z instytucji czynnego żalu, aby uniknąć konsekwencji karnych skarbowych.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *