Podstawa opodatkowania najmu w ryczałcie

Like Don't move Unlike
 
4

W roku 2023 najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym w stawce podstawowej 8,5% i stawce podwyższonej 12,5%.

Tym bardziej istotnym jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania najmu. W tej materii polecam uwadze interesującą interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 czerwca 2023 r. znak 0113-KDIPT2-1.4011.215.2023.2.MZ.

Wnioskodawca zadał w niej pytanie:

Czy rozliczając od 2023 r. ryczałt z tytułu najmu lokali na podstawie art. 6a ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, powinien uwzględnić w podstawie opodatkowania wyłącznie kwoty otrzymanego czynszu, a pominąć dodatkowe wydatki związane z lokalem jako nie stanowiące przychodu do opodatkowania?

Wydatki związane z lokalem to:

1. opłaty eksploatacyjne/opłaty za media związane z utrzymaniem lokalu i korzystaniem z niego:

a) opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej,

b) opłaty za dostarczanie ciepłej i zimnej wody,

c) opłaty za odprowadzanie ścieków,

d) opłaty za wywóz nieczystości,

e) koszty centralnego ogrzewania lokalu oraz inne koszty eksploatacji fakturowane przez administracje budynków,

2. kwoty należnego podatku od nieruchomości,

3. kwoty ubezpieczenia od zalania i pożaru lokalu oraz odpowiedzialności cywilnej za tego typu szkody.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie wydatków związanych z lokalem pełni on jedynie rolę pośrednika, przekazując pieniądze otrzymane od najemcy, dostawcom mediów i innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowanie przy wynajmie prywatnym, pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności, w tym udzielenia najemcy upoważnienia do zawierania umów i indywidualnego regulowania opłat związanych z eksploatacją lokalu.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w podstawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie powinno się uwzględniać kwot, jakie najemca będzie opłacał tytułem wydatków związanych z lokalem. Przyjęcie odmiennego poglądu oznaczałoby natomiast, że Wnioskodawca opłaca ryczałt od kwot, które nie zwiększają jego zasobów finansowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *