Fundacja Rodzinna a CRBR

Like Don't move Unlike
 
5

Założyłeś fundację rodzinną?

Pamiętaj o utworzeniu zgłoszenia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).    

W dniu 22 maja 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 326 z późn. zm.), która na mocy swojego art. 139 wprowadziła dwie zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (inaczej ustawie o AML) w definicjach:

1. beneficjenta rzeczywistego    

Ilekroć w ustawie jest mowa o beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym w przypadku trustu:

– założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,

– powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej,

– beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

– inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.

2. trustu 

Ilekroć w ustawie jest mowa o truście (trust) – rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku oraz fundację rodzinną w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej.

Pamiętaj, że w rozumieniu ustawy o AML fundacja rodzinna nie jest Instytucją obowiązaną, a jej beneficjent rzeczywisty to niekoniecznie każdy z beneficjentów fundacji rodzinnej.      

Niezależnie jednak od powyższego, w terminie 14 dni od powstania fundacji rodzinnej:

– fundacja rodzinna w organizacji powstaje z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu;

– fundacja rodzinna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych staje się fundacją rodzinną i uzyskuje osobowość prawną

należy utworzyć zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

ponieważ zgodnie z art. 58 pkt 6 ustawy o AML do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Utworzenie zgłoszenia Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  

Dla ustawy o AML fundacja rodzinna stanowi trust.

Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu podatki.gov.pl pod adresem: crbr.podatki.gov.pl

i w kolejności:

Utwórz zgłoszenie – tutaj wybierz „Utwórz”

Podaj formę organizacyjną podmiotu oraz NIP (lub ident.trustu):

Forma organizacyjna – tutaj wybierz „130-Trust, którego powiernik (os.równ.) zam./działa w RP”, a nie wybieraj „129-Fundacja”

NIP / identyfikator trustu – tutaj podaj NIP fundacji rodzinnej, jeżeli nim dysponujesz, a poniżej przeczytaj o identyfikatorze trustu:  

Komunikat nr 37 dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o trustach po 30 października 2021 r. stanowi, między innymi że:

„Ze względu na specyfikę informacji wymaganych przy zgłaszaniu danych trustu do CRBR, przed wypełnieniem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego w systemie teleinformatycznym CRBR, konieczny jest wstępny kontakt osoby zgłaszającej dane w imieniu trustu z organem właściwym w sprawach rejestru.

W tym celu dla osób zgłaszających dane w imieniu trustu uruchomiony został dedykowany adres poczty elektronicznej: identyfikator_crbr@mf.gov.pl

Osoby działające w imieniu trustu zgłaszanego do CRBR po raz pierwszy, prosimy o wysłanie informacji na ten adres przed wypełnieniem zgłoszenia w systemie teleinformatycznym CRBR. W e-mail’u prosimy zawrzeć podstawowe dane na temat trustu, które pozwolą go zidentyfikować (nazwa itp.) oraz informację czy trustowi został nadany NIP, ewentualnie dodatkowe dane ułatwiające kontakt. Za pośrednictwem tego kanału komunikacyjnego zostanie m.in. nadany identyfikator trustu w systemie CRBR – w przypadku trustów, którym nie został nadany NIP (numer identyfikacji podatkowej – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce, nadawany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego).”

W przypadku fundacji rodzinnej zgłoszenia do CRBR może dokonać zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o AML jedynie powiernik lub osoba zajmująca stanowisko. Stosownie do art. 61 ust. 1a ustawy o AML osoby dokonujące zgłoszenia podają:

1. imię i nazwisko

2. obywatelstwo

3. państwo zamieszkania

4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;

5. funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wymagane jest podpisanie zgłoszenia przez więcej niż jedną osobę, to nie ma znaczenia kolejność składania podpisów – podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej kolejności.

Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Z uwagi na specyfikę fundacji rodzinnej, moim zdaniem w jej przypadku beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy o AML będzie w pierwszej kolejności jej fundator w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej, a w dalszej kolejności jej beneficjenci uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów fundacji rodzinnej.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *