Jak właściwie podpisać ZAW-RD

Like Don't move Unlike
 
10

Wbrew pozorom podpis w zawiadomieniu ZAW-RD jest elementem, w którym pojawiają się często błędy wykazywane podczas przeprowadzonych audytów. Bezsporne jest, że zawiadomienie ZAW-RD jest powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania podmiotu, a do tego uprawniony jest kierownik jednostki.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

Jasnym jest już, że przedstawiciel biura rachunkowego nie może podpisać zawiadomienia. Mniej jednak oczywistym jest, zgodnie z przytoczoną definicją legalną kierownika jednostki, ze prokurent samoistny nie jest osobą odpowiednią do złożenia podpisu na zawiadomieniu ZAW-RD.

Definicję prokury zawarto w art. 109(1) kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem jest to szczególna forma pełnomocnictwa, którą udzielić mogą wyłącznie przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Prokurent należy więc do grona osób reprezentujących przedsiębiorcę, jako pełnomocnik składa własne oświadczenie woli, jednakże działa w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym dla mocodawcy. Taka konstrukcja umożliwia przedsiębiorstwom sprawne działanie w obrocie bez konieczności uczestniczenia w dokonywanych czynnościach osobiście przez ich organy. Kluczowa jest więc definicja kierownika jednostki a ta stwierdza, że jest nim właściwie reprezentowany zarząd z wyłączeniem pełnomocników.

Kto więc może podpisać zawiadomienie? Jedynie organ zarządzający, w postaci członka zarządu w sytuacji gdy zarząd jest jednoosobowy. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to zgodnie z art. 205 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wzorzec zawiadomienia ZAW-RD przewiduje w sekcji D złożenie podpisu przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania podatnika.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *