Stawka VAT przy WDT

Like Don't move Unlike
 
2

WDT towarów na których wykonywane są usługi na terytorium Polski

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jednym z warunków zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku VAT 0% jest posiadanie w swojej dokumentacji przez podatnika dokonującego WDT i to przed upływem terminu do złożenia JPK VAT  za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski) i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (Polska). W myśl z kolei art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami tymi są następujące dokumenty (jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju): dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi) oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Pytaniem jest, czy niespełnienie powyższego warunku zawsze oznacza brak możliwości zastosowania do WDT stawki 0%? 

Otóż nie zawsze tak jest.

Mianowicie, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2495) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych (od czynnego i zarejestrowanego polskiego podatnika podatku od towarów i usług – uwaga autora) przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju (Polski – uwaga autora), a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Przy czym, przepis  powyższy stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:

po pierwsze, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;

po drugie, przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym;

po trzecie, wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;

po czwarte, otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;

po piąte, posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.

Czyli, będące przedmiotem WDT towary, które są przeznaczone do wykonania na nich usług na terytorium Polski, przed ich wywozem na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej także spełniają warunki wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i mogą być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 0%, jeszcze przed ich wywozem. Mowa bowiem o towarach przeznaczonych do wykonania na nich usług na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie przeznaczonych do wywozu (czas przyszły niedokonany) z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a nie o towarach wywiezionych.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika zatem, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT należy zastosować, jeżeli podatnik dokonujący dostawy towarów spełnia łącznie określone warunki, m.in. będzie zarejestrowany jako podatnik VAT UE, dokona sprzedaży dla odbiorcy zarejestrowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego, towary na których zostaną wykonane usługi trafią do podmiotu, który wykona na nich na terytorium kraju usługi na ruchomym majątku rzeczowym. Ponadto wykaże te dostawy w deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej. Istotne jest również, aby otrzymał zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru oraz aby posiadał dokumenty wskazujące, że towary (po wykonaniu na nich usług) zostaną wywiezione z terytorium kraju.

Zauważyć nadto należy, że wskazany przepis nie precyzuje ani formy, ani rodzaju dokumentów, z których ma wynikać, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zostaną po ich wykonaniu wywiezione z terytorium kraju. Należy więc uznać, że chodzi tu o wszelkie dokumenty, które w sposób jednoznaczny będą stwierdzały, że konkretna partia towarów przekazana podmiotowi polskiemu zostanie po wykonaniu usługi wywieziona z terytorium kraju.

Co więcej, do transakcji, opodatkowanej 0% stawką VAT, w oparciu o § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia nie jest wymagane posiadanie przez polskiego podatnika dokumentów potwierdzających wywóz, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Przepis § 5 ww. rozporządzenia nie zawiera bowiem odesłania do katalogu dokumentów określonego w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT właściwego do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Brak takiego odesłania jest uzasadniony, ponieważ katalog określony w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT obejmuje dokumenty potwierdzające sam fakt wywozu towarów, podczas gdy § 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego wskazują wyłącznie na przeznaczenie do wywozu towarów do innego kraju Unii Europejskiej po zakończeniu świadczenia na nich usług.

W praktyce obrotu gospodarczego polski podatnik dokonujący WDT w stanie faktycznym korespondującym z ww. rozporządzeniem najczęściej dysponować będzie potwierdzeniem w formie oświadczenia wystawionego przez świadczący usługi na rzeczowym majątku ruchomym polski podmiot, zgodnie z którym po wykonaniu usługi towary zostały wywiezione z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE.  

Podsumowując, polski podatnik dokonujący WDT posiadający przedmiotowe oświadczenie wystawione na jego rzecz przez polski podmiot świadczący usługi, na którym to oświadczeniu ujęte będą takie informacje jak:

  1. oznaczenie towarów otrzymanych od podatnika dokonującego WDT;
  2. numery dokumentów WZ podatnika, zgodnie z którymi towary zostały wydane, ewentualnie numery faktur podatnika;
  3. wskazanie, że towary zostały przyjęte od podatnika w celu wykonania usług zgodnie z zamówieniem złożonym przez kontrahenta z UE;
  4. adres przeznaczenia towaru w kraju UE innym niż Polska;
  5. wskazanie, że towary objęte oświadczeniem, po wykonaniu na nich usług zostaną dostarczone do innego niż Polska kraju UE zgodnie z zamówieniem złożonym przez kontrahenta z UE;

oraz spełniając pozostałe warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia będzie mógł transakcję rozliczyć jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką VAT 0%.

Przy czym, zastosowanie stawki VAT 0% nie jest uzależnione od posiadania oryginalnego lub potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu dostawy lub listu przewozowego CMR, w szczególności, gdy oświadczenie polskiego podmiotu świadczącego usługi zostało sporządzone z wykorzystaniem tych dokumentów. Wystarczającym jest posiadanie przez polskiego podatnika dokonującego WDT oświadczenia od podmiotu polskiego (mającego naturalnie odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji), któremu przekazano towary w celu wykonania na nich usług, wskazującego, że towary te zostaną po wykonaniu na nich usług wywiezione z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE zgodnie z kontraktem zawartym z podatnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski (tak również interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2010 r. znak IBPP3/443-447/10/DG).

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *