Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-RD

Like Don't move Unlike
 
1

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zapytało Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy prokurent może skutecznie podpisać zawiadomienie ZAW-RD:

Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera zwrot: „Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika”.

Czy zwrot ten oznacza, że zawiadomienie ZAW-RD może podpisać nie tylko członek zarządu spółki, a także jej prokurent?

Odpowiedź jest jak się wydaje twierdząca, ponieważ Dyrektor KIS wskazał, że:  

„Zawiadomienie ZAW-RD powinno być podpisane przez osoby reprezentujące podatnika, bądź osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania podatnika.

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej, w tym jej art. 138a, art. 138d i art. 138e dotyczących działania przez pełnomocnika, właściwą formą udzielenia pełnomocnictwa jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego (pełnomocnictwo PPO-1) lub pełnomocnika szczególnego (pełnomocnictwo PPS-1), wskazanego do reprezentowania w konkretnej sprawie (np. do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT).”

Z zastrzeżeniem, że:

„Zasady reprezentacji podmioty określają zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi zasady ich funkcjonowania. Nie wynika to z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

W tym miejscu sięgnąć zatem należy do Kodeksu cywilnego, który w art. 109 (1) § 1 stanowi, że prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

A także do Kodeksu spółek handlowych, który w art. 205 § 1, stanowi, że jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Przy czym przepis ten nie wyłącza ustanowienia prokury i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

W konsekwencji, jeżeli prokurent jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki to jest uprawniony zarazem do samodzielnego podpisania zawiadomienia ZAW-RD, a jeżeli prokurent jest uprawniony do reprezentowania spółki wraz z członkiem / członkami zarządu to jest uprawniony zarazem do wspólnego z nim / z nimi podpisania zawiadomienia ZAW-RD. Niemniej, z uwagi na doniosłe znaczenie skutecznego złożenia zawiadomienia ZAW-RD nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT rekomenduje, aby podpis(y) na tym dokumencie składali tylko członkowie zarządu spółki (czyli bez udziału prokurentów) i to w miarę możliwości wszyscy z nich, niezależnie od wybranego w umowie sposobu reprezentacji spółki. Ostrożność procesowa jest bowiem w tym przypadku na miejscu, jako że skutki nieskutecznego wyboru opodatkowania estońskim CIT mogą być nieodwracalne. 

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *