Zdarzenie determinujące wysokość stawki estońskiego CIT od dywidendy – zdaniem WSA w Lublinie  

Like Don't move Unlike
 
3

Wedle poglądu przedstawianego przez organy interpretacyjne wysokość stawki estońskiego CIT (10% albo 20%) przypadającego od wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) powinna być ustalana w odniesieniu do stawki ryczałtu obowiązującej w roku podatkowym, w którym podejmowana jest uchwała o podziale wyniku finansowego. Natomiast termin faktycznej wypłaty tego zysku (dywidendy) lub rok, za który jest on wypłacany pozostają bez wpływu na stosowaną stawkę ryczałtu (tak na przykład Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2023 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.405.2023.2.ASK).

Warto zatem spojrzeć na wydany w tej materii ciekawy wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 listopada 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 390/23. Uwaga – orzeczenie nieprawomocne w dacie publikacji artykułu.

Przedmiotem sporu pomiędzy skarżącą spółką a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej było ustalenie właściwej stawki podatkowej w estońskim CIT, która powinna zostać zastosowana do opodatkowania dochodu z tytułu podzielonego zysku (dywidendy). Spółka estońska posiadała status małego podatnika w pierwszym roku objętym ryczałtem od dochodów spółek, natomiast wypłata zysku udziałowcom nastąpiła na podstawie uchwały podjętej w kolejnym roku, w którym status małego podatnika już jej nie przysługiwał.

Rozbieżności wzbudza kwestia określenia momentu opodatkowania wypłaty zysków – czy powinien to być moment podjęcia uchwały o podziale zysków, czy też moment faktycznej wypłaty tych zysków, czy też może w ogóle ten rok, za który zysk ten jest wypłacany.

Stanowisko organu interpretacyjnego

Dyrektor KIS uznał, że wysokość ryczałtu od wypłacanego zysku za pierwszy rok opodatkowania ryczałtem powinna być ustalona na podstawie stawki ryczałtu obowiązującej w tym roku podatkowym, w którym podjęta została uchwała o podziale zysku. Zarazem organ interpretacyjny uznał, że moment faktycznej wypłaty zysku ani też rok, za który zysk ten jest wypłacany – nie mają wpływu na stosowaną stawkę estońskiego CIT.

Stanowisko skarżącej spółki

Skarżąca spółka prezentowała stanowisko odmienne, twierdząc, że wypłacając udziałowcom zysk w kolejnym roku podatkowym, będzie uprawniona do stosowania 10% stawki ryczałtu, wynikającej z jej statusu małego podatnika posiadanego przez nią w pierwszym roku podatkowym. Zdaniem spółki, opodatkowanie estońskim CIT wypłaty dywidendy nie zależy od momentu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku, a zależy od momentu faktycznej jej wypłaty.  

Stanowisko WSA w Lublinie

Sąd administracyjny poddał analizie kluczowe przepisy ustawy o CIT, w szczególności art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 28n ust. 1 pkt 1 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1. Przy czym, art. 28m stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód z tytułu podzielonego zysku, określony w uchwale o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. Art. 28n ustala podstawę opodatkowania w roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku. Natomiast art. 28t określa termin płatności ryczałtu do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podjęcia uchwały. Zdaniem sądu administracyjnego, stanowisko Dyrektora KIS jest błędne i nie znajduje uzasadnienia w treści powołanych przepisów. Stawka ryczałtu została unormowana w art. 28o ust. 1 i jej wysokość nawiązuje do statusu podatnika. Dla małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność stawka wynosi 10%, a dla pozostałych podatników 20%. Stawkę ryczałtu należy odnosić do podstawy opodatkowania, czyli dochodu z tytułu podzielonego zysku. Dopiero po podjęciu uchwały o podziale zysku możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania i powstanie zobowiązania podatkowego.

Finalnie sąd wywiódł, że momentem opodatkowania wypłaty zysków jest moment podjęcia uchwały o podziale zysków, a nie faktyczna wypłata dywidendy, ale przy opodatkowaniu zastosowanie znajduje stawka ryczałtu właściwa nie dla roku, w którym podejmowana jest uchwała o podziale wyniku finansowego, a stawka właściwa dla okresu wypracowania zysku podlegającego wypłacie.

Dla przykładu:

Spółka objęta estońskim CIT wypłacająca w roku 2024 (w którym nie ma statusu małego podatnika) dywidendę wypracowaną dajmy na to w roku 2022 (w którym miała status małego podatnika) – zdaniem sądu wyrażonym w przedmiotowym wyroku – może i powinna zastosować 10% stawkę ryczałtu, zgodnie ze statusem małego podatnika w roku podatkowym (2022), za który to rok (2022) zysk jest wypłacany dopiero w roku 2024.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *