Fundacja Rodzinna jako płatnik podatku PIT

Like Don't move Unlike
 
7

Jednym z podstawowych zadań fundacji rodzinnej jest spełnianie świadczeń na rzecz jej beneficjentów. Świadczenia te to składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną, zgodnie z jej statutem i listą beneficjentów (art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej).

Świadczenia wypłacane przez fundację rodzinną stanowią dla beneficjenta zgodnie z art. 20 ust. 1g ustawy o PIT przychody z innych źródeł.

Za przychody z innych źródeł uważa się także bowiem przychody z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej.

Jeżeli przedmiotem tego świadczenia są pieniądze lub wartości pieniężne, przychód powstaje w dniu ich otrzymania przez beneficjenta fundacji rodzinnej.

Jeżeli przedmiotem tego świadczenia nie są pieniądze lub wartości pieniężne, przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym beneficjent fundacji rodzinnej otrzymał takie świadczenie, a w przypadku świadczenia przysługującego za okres dłuższy niż miesiąc, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który takie świadczenie lub mienie przysługuje.

Świadczenia wypłacane beneficjentom zaliczanym do I grupy podatkowej i zarazem także do tzw. „zerowej” grupy podatkowej wobec fundatora: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, etc.), wstępni (rodzice, dziadkowie, etc.), pasierb, rodzeństwo (bracia, siostry), ojczym, macocha nie są opodatkowane podatkiem PIT.

Świadczenia wypłacane beneficjentom zaliczanym do I grupy podatkowej, ale spoza tzw. grupy „zerowej”: zięć, synowa, teść, teściowa, a także zaliczanym do II grupy podatkowej: zstępni rodzeństwa (bratankowie, bratanice, siostrzeńcy, siostrzenice), rodzeństwo rodziców (wujowie, stryjowie, ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (to szwagrowie i szwagierki) i rodzeństwo małżonków (to także szwagrowie i szwagierki), małżonkowie rodzeństwa małżonków (i to także szwagrowie i szwagierki), małżonkowie innych zstępnych są opodatkowane podatkiem PIT w stawce 10%.

Świadczenia wypłacane beneficjentom zaliczanym do III grupy podatkowej: wszyscy inni beneficjenci poza wyżej wymienionymi, w tym również kuzyni fundatora są opodatkowane podatkiem PIT w stawce 15%.

Pytaniem jest czy fundacja rodzinna wypłacając owe świadczenia beneficjentom (osobom fizycznym) jest płatnikiem podatku PIT i potrąca podatek PIT w stawce odpowiednio 10% i 15% odprowadzając ten podatek do urzędu skarbowego? 

Fundacja rodzinna jest płatnikiem podatku PIT, pobierając od przychodów z innych źródeł zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty pobranego zryczałtowanego podatku fundacja rodzinna powinna wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek PIT na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (fundacji rodzinnej), a nie na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (beneficjenta fundacji rodzinnej).

Poza tym, fundacja rodzinna powinna wykazać pobrany podatek PIT w deklaracji PIT-8AR składanej do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (fundacji rodzinnej) w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Natomiast, wobec potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego, fundacja rodzinna nie sporządza i nie składa informacji PIT-11 o uzyskanych przez podatnika przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *