Nieodpłatne użyczenie lokalu fundacji rodzinnej

Like Don't move Unlike
 
6

Fundacja rodzinna jako osoba prawna powinna posiadać tytuł prawny do lokalu, będącego adresem jej siedziby. Nie zawsze jednak fundacja rodzinna jest właścicielem takiego lokalu albo też chce zawrzeć umowę najmu lokalu.

A jeżeli tytułem prawnym do lokalu, w którym fundacja rodzinna ustanowi swoją siedzibę byłaby umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta z jej fundatorem na podstawie art. 710 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Czy w takim przypadku fundacja rodzinna, w szczególności taka, która nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, a której lokal siedziby mieściłby się w prywatnym mieszkaniu lub domu jej fundatora na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia powinna rozpoznać przychód do opodatkowania tytułem świadczeń nieodpłatnych na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

W ocenie autora tak nie jest, to znaczy fundacja rodzinna nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego tytułem świadczeń nieodpłatnych, ponieważ jest ona co do zasady objęta zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (por. art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT), a wyjątki od tej zasady określają art. 6 ust. 6-10 ustawy o CIT, z których żaden nie dotyczy świadczeń nieodpłatnych.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *