Przywrócenie uchybionego terminu a Poczta Polska 

Like Don't move Unlike
 
2

Polecam uwadze prawomocne postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt III OZ 235/23 w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Naczelny Sąd Administracyjny podjął rozstrzygnięcie, które może wpłynąć na przyszłe postępowania sądowe. Postanowienie dotyczy sprawy, w której spornym był brak złożenia przez skarżącą wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w wymaganym terminie.

Jak się okazało, podstawą sporu było domniemanie prawidłowego doręczenia przesyłki sądowej przez Pocztę Polską. Skarżąca argumentowała, że nie otrzymała powiadomienia o doręczeniu przesyłki (tzw. awizo), co powoduje, że nie mogła dopełnić czynności złożenia wniosku w terminie. Twierdziła, że przebywała w domu w dniu sugerowanego doręczenia, korzystając z urlopu wypoczynkowego i opiekując się chorym dzieckiem. Wskazała również, że odpowiedź na jej reklamację do Poczty Polskiej SA była niekonkretna i nie potwierdziła prawidłowości doręczenia przesyłki. Skarżąca złożyła reklamację do operatora pocztowego, który tejże reklamacji nie uznał.

Naczelny Sąd Administracyjny stanął natomiast po stronie skarżącej i podkreślił, że dokument urzędowy, jakim jest zwrotne potwierdzenie odbioru, korzysta z domniemania prawdziwości i zgodności z prawdą tego, co zostało w nim stwierdzone. W tym wypadku, domniemanie prawidłowości doręczenia mogło zostać obalone poprzez przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.

Na podstawie przedstawionych dowodów, NSA uznał, że skarżąca uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu, natomiast listonosz nie zostawił awiza w skrzynce pocztowej skarżącej:

„Zgodzić się również należy ze skarżącą, że odpowiedź na reklamację nie wskazuje źródeł informacji, które stanowiły podstawę tej odpowiedzi. Odpowiedź ta jest bardzo ogólnikowa. Nie wynika z niej kiedy po raz pierwszy podjęto próbę doręczenia przesyłki, jak również nie wynika kiedy nastąpiła próba doręczenia przesyłki po raz drugi. Zatem udzielonej odpowiedzi nie można uznać za wiarygodną. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, odpowiedź na reklamację nie potwierdziła prawidłowości doręczenia przesyłki sądowej. Skarżąca nie mogła więc dopełnić czynności złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w terminie. Było to niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, których nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego wysiłku jakiego w danych okolicznościach można racjonalnie oczekiwać. Strona nie może bowiem odpowiadać działania/niedziałania, czy też nienależyte działania podmiotu trzeciego (poczty), a w konsekwencji ponosić negatywnych skutków nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez doręczycieli operatora.”

Ważnym elementem postanowienia jest stwierdzenie, że strona nie może ponosić negatywnych skutków nienależytego wykonywania obowiązków służbowych przez doręczycieli operatora pocztowego. Sąd wskazał na konieczność respektowania praw stron przez operatorów pocztowych i stwierdził, że odpowiedź na reklamację nie potwierdziła prawidłowości doręczenia przesyłki sądowej.

To orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ma kluczowe znaczenie dla osób korzystających z usług pocztowych w kontekście procedur sądowych. Wpływa na interpretację prawa i wskazuje na konieczność respektowania praw stron w procesie doręczania przesyłek sądowych. Bez wątpienia, wyrok ten przyczyni się do zmiany praktyk doręczeń pocztowych, zwłaszcza w kontekście procesów sądowych.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *