Jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2)

Like Don't move Unlike
 
7

Swego czasu na łamach naszego bloga pisaliśmy o tym, jaki jest termin na złożenie oświadczenia OSW-RD:

Poza tym, za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym, o czym pisaliśmy tutaj:

A teraz czas na wpis jak wypełnić oświadczenie OSW-RD(2), która ma zastosowanie do oświadczeń składanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przypominamy, że w oświadczeniu OSW-RD należy wykazać podmioty, w których osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, ale z istotnym zastrzeżeniem, że oświadczenie OSW-RD w ogóle nie obejmuje tych podmiotów, z którymi spółka opodatkowana estońskim CIT nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących.

Oświadczenie OSW-RD(2) zawiera 38 pól, ujętych w pięć sekcji oznaczonych literami od A do E.

Pole 1

Identyfikator podatkowy NIP / PESEL udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika

Należy podać identyfikator podatkowy osoby fizycznej składającej oświadczenie OSW-RD.

Rekomendujemy podawanie numeru PESEL, ponieważ prawo własności udziałów dotyczy prywatnej sfery osób fizycznych.  

Pola 2-3

Rok podatkowy

Należy podać dzień początkowy i dzień końcowy dla roku podatkowego spółki objętej estońskim CIT, na przykład:

Jeżeli dla spółki rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2024 r. a kończy w dniu 31 grudnia 2024 r. to podajemy te daty, jeżeli dla spółki rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 marca 2024 r. a kończy w dniu 31 grudnia 2024 r. to podajemy te daty, jeżeli dla spółki rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 września 2023 r. a kończy w dniu 31 grudnia 2024 r. to podajemy te daty, etc.

Pole 4

Numer oświadczenia

Należy podać kolejny numer oświadczenia w ogólnej liczbie składanych oświadczeń OSW-RD (na przykład 01/01 jeżeli jest tylko jedno oświadczenie, lub 01/02 jeżeli jest to pierwsze oświadczenie z dwóch, lub 03/08 jeżeli jest to trzecie oświadczenie z ośmiu, etc.), ponieważ jeżeli część C jest niewystarczająca do wykazania danych o wszystkich podmiotach to osoba fizyczna, będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT musi wypełnić kolejne oświadczenie, bądź oświadczenia OSW-RD (w jednym oświadczeniu OSW-RD można wykazać tylko trzy podmioty).  

Pola 5-16

Dane udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika  

Każda z osób fizycznych, będących udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem składa spółce opodatkowanej estońskim CIT swoje własne oświadczenie OSW-RD i podaje w nim takie dane jak: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

Pola 17-18

Dane podatnika opodatkowanego ryczałtem

Należy podać identyfikator podatkowy, czyli NIP spółki opodatkowanej estońskim CIT, a także jej nazwę, ale pełną, a nie skróconą. Zatem należy prócz pełnej nazwy spółki, także podać pełne oznaczenie jej rodzaju, to jest: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (a nie sp. z o.o.), spółka akcyjna (a nie SA), prosta spółka akcyjna (a nie PSA), spółka komandytowa (a nie SK), spółka komandytowo-akcyjna (a nie SKA).

Pola 19-35

Dane odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego podmiotu w którym osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym

Odnotować należy, że powyżej brak występującego w warunkach brzegowych estońskiego CIT zastrzeżenia: „z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej”, oznacza, że fundacje rodzinne, stanowiące trusty powinny być wykazywane w oświadczeniach OSW-RD.

Na temat zależności pomiędzy estońskim CIT a fundacjami rodzinnymi pisaliśmy tutaj:

Przechodząc natomiast do dalszego wypełniania oświadczenia OSW-RD:

W pierwszej kolejności podać należy dane identyfikacyjne podmiotu, w tym jego nazwę pełną, nazwę skróconą, identyfikator podatkowy NIP, względnie zagraniczny numer podatkowy lub inny zagraniczny numer identyfikacyjny wraz z krajem ich wydania.

Powyższe nie budzi wątpliwości. Niemniej wątpliwości budzi natomiast to, że podać także należy nazwisko, pierwsze imię i identyfikator podatkowy PESEL. Prowadzi to do wniosku, że podmiotem, w którym osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów, etc. mogłaby być także osoba fizyczna. Numer PESEL sugeruje dodatkowo, że podmiotem tym miałaby być osoba prywatna, która to sugestia jest trudna do przyjęcia. Bardziej mogłoby chodzić o to, czy w oświadczeniu OSW-RD należy ujawniać informacje o prowadzeniu przez udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika spółki opodatkowanej estońskim CIT jednoosobowej działalności gospodarczej. Co także zresztą może wydawać się nadinterpretacją, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest żadnym odrębnym bytem prawnym, którym nadal jest ta sama osoba fizyczna (tyle, że występująca w roli przedsiębiorcy) będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT.

Wykładnia zgodnie z którą w oświadczeniu OSW-RD ujawniać należy także jednoosobowe działalności gospodarcze udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników spółek objętych estońskim CIT skutkuje w konsekwencji uznaniem, że należy ujawniać także to, że przykładowy Jan Kowalski (udziałowiec spółki) posiada prawa sam do siebie, jako przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewne prawa w 100%, chociaż kto wie w przypadku małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.    

W dalszej kolejności podać należy adres siedziby „podmiotu w którym” poprzez wskazanie kraju, województwa, powiatu, gminy, ulicy, numeru domu, numeru lokalu, miejscowości i kodu pocztowego – co zresztą jest oczywiste. Niestety, przedstawione dane adresowe odnoszą się także do miejsca zamieszkania, a takie może mieć tylko osoba fizyczna, a zatem to kolejne wskazanie, że podlegającym ujawnieniu podmiotem mogłaby być będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna, co nadal może wydawać się nadinterpretacją.  

W ostatniej kolejności podać należy rodzaj i wielkość praw w podmiotach, w których osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Akcent pada zatem na to jakie prawa majątkowe posiada osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej estońskim CIT. Należy wyszczególnić:

Rodzaje praw – udziały w spółkach z o.o., akcje w spółkach akcyjnych, prostych spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych (akcjonariusz), prawa i obowiązki w spółkach komandytowych (z uwzględnieniem spółek z o.o. spółek komandytowych) i spółkach komandytowo-akcyjnych (komplementariusz), tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania, prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu (w tym fundacji rodzinnej) lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.  

Wielkość praw przysługujących w sposób bezpośredni – dotyczy osób fizycznych posiadających osobiście i bezpośrednio co najmniej 5% powyżej wskazanych praw majątkowych.

Przykład: Jan Kowalski posiada 5% udziałów w spółce z o.o. A. Jan Kowalski ujawnia w OSW-RD spółkę z o.o. A.

Wielkość praw przysługujących w sposób pośredni – dotyczy osób fizycznych posiadających nie-osobiście i nie-bezpośrednio co najmniej 5% powyżej wskazanych praw majątkowych, czyli dotyczy to osób fizycznych sprawujących kontrolę nad podmiotami posiadającymi w sumie co najmniej 5% powyżej wskazanych praw majątkowych.

Przykład: Jan Kowalski posiada 4% udziałów w spółce z o.o. A oraz 4% udziałów w spółce z o.o. B, które to spółki A i B łącznie posiadają 100% akcji w spółce akcyjnej C. Jan Kowalski ujawnia w OSW-RD spółkę akcyjną C. Zależności i powiązania należałoby dla czytelności opisać, czemu może służyć niżej opisane pole 36.    

Pole 36

Dodatkowe dane i wyjaśnienia, w tym data zaistnienia zmiany stanu faktycznego

W tym miejscu można podać dodatkowe dane kontaktowe udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika spółki opodatkowanej estońskim CIT, takie jak numer telefonu, czy też adres e-mail.

Poza tym, w przypadku zmiany stanu faktycznego (na przykład nabycia albo zbycia udziałów w spółkach przez osobę fizyczną składającą OSW-RD) termin na złożenie oświadczenia OSW-RD ujawniającego te zmiany wynosi 14 dni (zakładać należy, że dni kalendarzowych, a nie dni roboczych) licząc od dnia zaistnienia tych zmian – w takich przypadkach należy podać datę zaistnienia zmiany stanu faktycznego, jak można przypuszczać dla umożliwienia weryfikacji terminowości złożenia oświadczenia.    

Pola 37-38

Podpis składającego / pełnomocnika

Należy wskazać datę sporządzenia oświadczenia OSW-RD z pamięcią, że ustawowy termin przypada do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego spółki, w którym stosuje ona opodatkowanie estońskim CIT, a ponadto, w przypadku zmiany stanu faktycznego (na przykład nabycia albo zbycia udziałów w spółkach przez osobę fizyczną składającą OSW-RD) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Należy złożyć podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do złożenia oświadczenia, przy czym za osobę uprawnioną należy uznać osobę fizyczną (udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika), której dane figurują w polach 5-16, a za osobę upoważnioną należy uznać pełnomocnika tego udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika.

Niestety to nie rozwiewa wątpliwości kogo za takiego pełnomocnika można uznać. Niewątpliwie pełnomocnikiem tym musiałaby być osoba fizyczna, z ostrożności osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych.

Ale o jakim pełnomocnictwie mowa – zapewne nie będzie to pełnomocnictwo do podpisywania (w tym elektronicznych) deklaracji podatkowych (UPL-1), ani pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG.  

Czy zatem będzie to pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) umocowujące do działania w konkretnej sprawie, czy też pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) umocowujące do działania: „we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych (…) / we wszystkich urzędach skarbowych i przed innymi organami podatkowymi (…)”? (por. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0091)

Ale przecież odbiorcą oświadczenia OSW-RD jest spółka opodatkowana estońskim CIT, a nie organ podatkowy – czy zatem w ogóle ma to być pełnomocnictwo w sprawach podatkowych?

A jeżeli nie, to czy miałoby to być pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 98 Kodeksu cywilnego o treści: „Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności” (bo chyba bowiem pełnomocnictwo procesowe z Kodeksu postępowania cywilnego należy w ogóle wykluczyć).

Wiadomo tylko, że nie wiadomo na pewno.

Niestety, wątpliwości dotyczą także podpisu. Pomijając podpis własnoręczny, który zawsze będzie skuteczny pytaniem jest czy skuteczny będzie podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej złożony za pomocą ePUAP. Wydaje się, że odpowiedź jest negatywna, ponieważ profil zaufany (PZ) to bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych, tylko czy oświadczenie OSW-RD to załatwianie sprawy urzędowej. Mniej wątpliwości jest przy podpisie kwalifikowanym, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Podsumowując, rekomendowane jest podpisywanie oświadczeń OSW-RD osobiście (to jest bez udziału pełnomocnika) przez udziałowca, akcjonariusza lub wspólnika spółki opodatkowanej estońskim CIT z użyciem podpisu własnoręcznego, względnie podpisu kwalifikowanego.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *