Moment wypłaty odsetek – jaka to data dla ukrytych zysków

Like Don't move Unlike
 
4

Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT do podlegających opodatkowaniu estońskim CIT ukrytych zysków nie zalicza się kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi akcjonariuszowi lub wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Tym samym, do podlegających opodatkowaniu estońskim CIT ukrytych zysków zalicza się kwoty odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat wypłaconych przez spółkę objętą estońskim CIT odpowiednio jej udziałowcowi, akcjonariuszowi, wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu w związku z pożyczką udzieloną tej spółce przez wyżej wymienione osoby.

Przy czym, zdarzeniem, z którym ustawa o CIT wiąże powstanie obowiązku podatkowego jest moment wypłaty odsetek przez spółkę objętą estońskim CIT, a nie moment udzielenia pożyczki spółce przez wspólników (uwaga – stanowisko powyższe wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2023 r. znak DD8.054.7.2022 stanowiącego odpowiedź na interpelację poselską numer 37738 w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek). 

Zatem, w przypadku odsetek datę rozpoznania obowiązku podatkowego przez spółkę objętą estońskim CIT wyznacza data wypłaty tych odsetek pożyczkodawcy, będącemu udziałowcem tej spółki (względnie jej wspólnikiem, akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym).

Do czynienia mamy zatem z metodą kasową, a zarazem podatek jest rozliczany miesięcznie, bowiem zgodnie z art. 28t ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT podatek ryczałtowy od dochodu z tytułu ukrytych zysków przypada do zapłaty do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Pytaniem jest jaką datę należy uznać za moment wypłaty odsetek.

Na przykładzie, jeżeli spółka objęta estońskim CIT wypłaca odsetki od udzielonej jej przez udziałowca pożyczki zlecając przelew w dniu 31 lipca danego roku, a przelew trafia na rachunek bankowy pożyczkodawcy w dniu 1 sierpnia danego roku, to czy obowiązek podatkowy spółka ta ma rozpoznać za lipiec czy też za sierpień?

Moim zdaniem, to zależy od samej umowy pożyczki, ponieważ obowiązek podatkowy związany jest z datą wypłaty odsetek, ale zarazem wypłata odsetek jest determinowana przez prawo cywilne, a tym samym może być uregulowana umownie na mocy oświadczenia woli stron, które w umowie pożyczki mogą zdecydować czy datą wypłaty odsetek w konkretnym przypadku jest data uznania rachunku bankowego pożyczkodawcy czy też data zlecenia przelewu w banku pożyczkobiorcy. Przy czym, w razie braku uregulowania tej kwestii w umowie pożyczki za datę wypłaty odsetek będzie należało uznać datę wpływu należności na rachunek bankowy pożyczkodawcy.

Powyższe wynika z uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94), zgodnie z którą: (…) zważywszy na oddawczy charakter długu pieniężnego, należy przyjąć, że dłużnik dający polecenie przelewu spełnia świadczenia dopiero wtedy, gdy suma dłużna dojdzie do wierzyciela (znajdzie się na jego rachunku), a nie kiedy zostanie zadysponowana przez dłużnika lub kiedy obciąży debet jego rachunku. Z tą chwilą następuje umorzenia (wygaśnięcie) zobowiązania” z zastrzeżeniem, że: (…) wywód należy natomiast uzupełnić stwierdzeniem, że art. 454 KC jest przepisem iuris dispositivi, a zatem strony stosunku zobowiązaniowego – korzystając z wolności kontraktowania (art. 353(1) KC) – mogą w sposób odmienny ustalić w umowie, z jaką chwilą nastąpi spełnienie świadczenia bezgotówkowego.”

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *