Podmiot powstały z przekształcenia SC / SJ w spółkę z o.o. a rozpoczęcie działalności  

Like Don't move Unlike
 
2

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zwraca uwagę na zmianę linii orzeczniczej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która zmierza w kierunku stanowiska wedle którego każde przekształcenie podmiotowe przedsiębiorcy powoduje, że objętej estońskim CIT spółki powstałej w następstwie tego przekształcenia nie można uznać za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności w rozumieniu art. 28j ust. 2 ustawy o CIT, co z kolei znajduje swoje implikacje dotyczące wysokości stawki estońskiego CIT, czy też liczby zatrudnionych pracowników. 

Stanowisko powyższe znajduje także aprobatę w orzecznictwie sądów administracyjnych, czego przykładem jest (nieprawomocny w dacie publikacji tego wpisu) wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 lutego 2024 r., sygn. akt I SA/Ke 49/24 oddalający skargę strony.

Sąd administracyjny pierwszej instancji wskazał, że:

„Kwestią sporną w niniejszej sprawie jest to, czy podmiot powstały z przekształcenia ze spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności w rozumieniu art. 28j ust. 2 ustawy o CIT. Spór ten zatem w istocie sprowadza się do oceny prawidłowości dokonanej przez Dyrektora KIS wykładni pojęcia podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, zawartego we wskazanym przepisie ustawy o CIT.”

I dalej, zdaniem sądu:

„Słusznie podnosi skarżąca, że jako spółka cywilna nie miała osobowości prawnej, ani nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.”

Ale jednak: 

„Wadliwie (…) strona wywodzi, że tym samym spółka przekształcona staje się podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o CIT.”

Bowiem:

„Uzyskanie w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie czyni z niej podmiotu, który wskutek zmiany statusu podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności.”  

Co ważne:

Na poparcie swojego stanowiska WSA w Kielcach powołał także niekorzystny dla strony, a zarazem prawomocny wyrok WSA w Poznaniu z 26 października 2023 r., sygn. akt I SA/Po 469/23, który rozpatrzył analogiczny spór tyle, że dotyczący spółki jawnej. W sprawie tej, ujmując rzecz w skrócie spółka estońska uznała, że jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności i wobec tego w pierwszym roku po przekształceniu jej ryczałt wynosi 10% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Z kolei, Dyrektor KIS uznał, że spółka z o.o., która powstała z przekształcenia spółki jawnej nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

WSA w Poznaniu orzekł, co następuje:  

„(…) w sytuacji podatników utworzonych w wyniku wskazanego w tych przepisach przekształcenia ustawodawca traktuje ich jako „rozpoczynających działalność”, nie zaś jako „rozpoczynających prowadzenie działalności”, a tylko takim (oraz małym podatnikom) pozwolił na opodatkowanie dochodów ryczałtem w wysokości 10% podstawy opodatkowania. Oba te pojęcia nie są synonimami, dlatego racjonalny ustawodawca traktuje je odmiennie. Na gruncie ustawy o CIT za podatników „rozpoczynających działalność” ustawodawca uważa również podatników utworzonych w wyniku różnego rodzaju przekształceń, które wyszczególnił w przepisach ww. ustawy. Natomiast nie traktuje ich jako podatników „rozpoczynających prowadzenie działalności”, ponieważ podmioty przekształcone dotychczas prowadzoną działalność kontynuują, tym samym przekształcenie nie spowodowało rozpoczęcia prowadzenia działalności przez te podmioty, a zatem regulacja zawarta w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT nie znajduje do nich zastosowania.”

W konsekwencji:

„Zdaniem Sądu (…) stanowisko spółki jest błędne. Skarżąca nie dostrzega bowiem, że w powołanych przez nią przepisach nie ma mowy o „podatniku rozpoczynającym prowadzenie działalności”, a jedynie o podatniku „rozpoczynającym działalność”.

I finalnie:

„W tej sytuacji należy przyznać rację Dyrektorowi KIS (…). Zaznaczyć jedynie należy, że organ niezasadnie dodał do interpretowanego pojęcia przymiotnik „gospodarczej”, którego nie używa w omawianych przepisach ustawodawca, wskazując w nich na prowadzenie działalności, bądź rozpoczęcie prowadzenia działalności, ale nie używa do określenia tej działalności przymiotnika „gospodarczej”.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *