Opinia zabezpieczająca Szefa KAS z dnia 21 grudnia 2023 r. znak DKP3.8082.5.2023

Like Don't move Unlike
 
2

Opinia zabezpieczająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (DKP3.8082.5.2023) z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczy utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację oraz otrzymywania świadczeń przez beneficjentów. Fundatorami fundacji są rodzice pozostający w związku małżeńskim, a beneficjentami są fundatorzy, ich dzieci oraz zstępni tych dzieci.

Czynności poddane ocenie obejmują utworzenie fundacji, wniesienie do niej mienia (w tym 1 mln zł w środkach pieniężnych oraz udziały i akcje spółek operacyjnych), prowadzenie działalności gospodarczej oraz otrzymywanie świadczeń przez beneficjentów. Głównymi celami planowanych działań są zabezpieczenie przyszłości członków rodziny, ułatwienie sukcesji majątku rodzinnego, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację oraz gromadzenie i zarządzanie mieniem w interesie beneficjentów.

Szef KAS ocenił, że korzyści podatkowe wynikające z planowanych działań, polegające na niepowstaniu zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn, są zgodne z intencją ustawodawcy. Fundacja rodzinna ma na celu zabezpieczenie przyszłości beneficjentów poprzez zapewnienie trwałości rodzinnego biznesu oraz łatwiejszą sukcesję majątku rodzinnego. Przekazanie kontroli nad spółkami operacyjnymi zstępnym fundatorów ma na celu uniknięcie konfliktów związanych z podziałem udziałów i akcji w spółkach operacyjnych.

Szef KAS uznał, że działania fundatorów nie są sztuczne i spełniają cele ekonomiczne. Fundacja rodzinna, jako podmiot posiadający mienie, w tym udziały i akcje spółek operacyjnych, będzie prowadzić działalność inwestycyjną, mając na celu powiększenie zgromadzonego mienia. Korzyści podatkowe uzyskane przez beneficjentów są zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które przewidują zwolnienie z podatku dochodowego dla beneficjentów będących członkami rodziny fundatora.

W ocenie Szefa KAS, korzyści podatkowe wynikające z planowanych działań nie są sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. Szef KAS stwierdził, że zespół planowanych czynności nie spełnia wszystkich kryteriów unikania opodatkowania. Pomimo możliwości osiągnięcia korzyści podatkowych, nie można uznać, że są one sprzeczne z celem ustawy podatkowej. W związku z tym, art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej nie znajduje zastosowania, co skutkuje wydaniem opinii zabezpieczającej potwierdzającej zgodność działań z przepisami prawa podatkowego.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *