Wynagrodzenie prokurenta stanowi wedle NSA ukryte zyski, lecz nie zawsze

Like Don't move Unlike
 
5

W tym wpisie wracamy do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23, którego istota sprowadza się do tego, że wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki wynagrodzenie prokurenta, będącego zarazem odpowiednio udziałowcem, wspólnikiem, akcjonariuszem tej spółki objętej estońskim CIT stanowi dla niej ukryte zyski podlegające opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek i to bez limitu kwoty, czyli opodatkowana ryczałtem jest każda złotówka wypłacana powyższym tytułem.  

Niemniej, analiza przedmiotowego wyroku daje także podstawy do wyciągnięcia bardziej optymistycznych wniosków. Mianowicie, NSA stwierdził, że wynagrodzenie prokurenta spółki zawsze jest związane z prowadzoną przez tę spółkę działalnością gospodarczą, a zatem nie może być opodatkowane jako dochód z wydatku niezwiązanego z działalnością gospodarczą spółki objętej estońskim CIT.  

Zarazem, wnioskując z przeciwieństwa – skoro wynagrodzenie prokurenta, będącego zarazem udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki objętej estońskim CIT stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków to (z zastrzeżeniem opisanych poniżej podmiotów powiązanych) nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków wynagrodzenie wypłacane przez spółkę objętą estońskim CIT prokurentowi nie będącemu zarazem jej udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem.  

Idąc dalej, wskazać należy, że przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem (czyli spółką) lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Przy czym, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. A prokurentem może być (tylko) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Powstaje zatem pytanie kto oprócz udziałowca, akcjonariusza, wspólnika spółki objętej estońskim CIT będzie tym właśnie prokurentem, którego wynagrodzenie będzie stanowiło podlegający opodatkowaniu ryczałtem dochód z tytułu ukrytych zysków.

Załóżmy dla przykładu, że Jan Kowalski jest odpowiednio udziałowcem, wspólnikiem, akcjonariuszem opodatkowanej ryczałtem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Nazwijmy ją spółką A. Jeżeli zatem Jan Kowalski (udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz) byłby zarazem prokurentem tej spółki A to jego wynagrodzenie z tego tytułu stanowiłoby podlegający opodatkowaniu estońskim CIT dochód z tytułu ukrytych zysków.    

Identyczna reguła będzie dotyczyła sytuacji, w której prokurentem spółki A objętej estońskim CIT byłaby osoba fizyczna powiązana bezpośrednio lub pośrednio z samą spółką A, a także z Janem Kowalskim z naszego przykładu (będącego odpowiednio udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem spółki A).

Osoba fizyczna powiązana ze spółką A to między innymi osoba fizyczna z faktyczną zdolnością do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Z kolei, osoba fizyczna powiązana z Janem Kowalskim (będącym odpowiednio udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem spółki A) to osoba fizyczna z możliwością wywierania znaczącego wpływu, co oznacza w odniesieniu do Jana Kowalskiego pozostawanie z nim w związku małżeńskim albo występowanie wobec niego pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zatem, jakie osoby są powiązane z Janem Kowalskim? 

Krewni pierwszego i drugiego stopnia:

Pierwszy stopień pokrewieństwa pełnego w linii prostej: rodzice i dzieci

Drugi stopień pokrewieństwa pełnego w linii prostej: dziadkowie i babcie, wnukowie i wnuczki  

Pierwszy stopień pokrewieństwa pełnego w linii bocznej: nie występuje 

Drugi stopień pokrewieństwa pełnego w linii bocznej: rodzeństwo  

Pokrewieństwo niepełne: ojczym i macocha, pasierb i pasierbica

Powinowaci pierwszego i drugiego stopnia:

Pierwszy stopień powinowactwa rodzinnego w linii prostej: teść, teściowa, zięć, synowa  

Drugi stopień powinowactwa rodzinnego w linii prostej: nie występuje 

Pierwszy stopień powinowactwa rodzinnego w linii bocznej: nie występuje 

Drugi stopień powinowactwa rodzinnego w linii bocznej: szwagier, szwagierka

Zakładając zatem, że dana osoba fizyczna nie jest powiązana ze spółką objętą estońskim CIT, a zarazem nie pozostaje z udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem tej spółki w związku małżeńskim, tudzież nie jest jego rodzicem, dzieckiem, dziadkiem, babcią, wnukiem, wnuczką, ojczymem, macochą, pasierbem, pasierbicą, teściem, teściową, zięciem, synową, szwagrem czy szwagierką to wypłacane jej wynagrodzenie tytułem pełnienia funkcji prokurenta nie będzie opodatkowane estońskim CIT jako ukryte zyski.  

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *