Zmiany w Polskim Ładzie 2022-2023

Like Don't move Unlike
 
2

Wstęp

W dniu 15 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265), wprowadzającą szereg zmian stanowiących uzupełnienie lub modyfikację zasad wprowadzonych przez Polski Ład.

1. Zmiany w zakresie PIT

Wprowadzono nową skalą podatkową poprzez obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali (tj. stosowanej do dochodu poniżej 120 000 zł rocznie) z 17% do 12%. Zmiana ta ma charakter retroaktywny, co oznacza, że nowa skala ma dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku.

Wprowadzono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez przedsiębiorców opodatkowanych liniowo mogą zostać:

– zaliczone do kosztów podatkowych lub

– odliczone od dochodu do wysokości 8.700 zł rocznie (łącznie).

Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców.

2. Zmiany w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego

Wprowadzono możliwość:

– odliczenia od przychodów 50% zapłaconych składek zdrowotnych przez przedsiębiorców płacących ryczałt

– obniżenia o 19% zapłaconych składek zdrowotnych podatku dochodowego przez przedsiębiorców na karcie podatkowej

3. Zmiana formy opodatkowania

Wprowadzono możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową.

a) Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo

Wprowadzono możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad skali podatkowej dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo ze skutkiem na cały 2022 r. Informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym. Wybór nie dotyczy lat następnych.

b) Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem

Wprowadzono możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad skali podatkowej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ze skutkiem:

– za cały 2022 r., informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym; wybór nie dotyczy lat następnych;

– od lipca 2022 r. konieczne jest w tym celu złożenie do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu dla przychodów osiągniętych w okresie od 1.07. 2022 r. do 31.12.2022 r.; oświadczenie dotyczy również lat następnych.

c) Wynajmujący prywatnie rozliczający się ryczałtem

Wprowadzono możliwość przejścia na opodatkowanie według zasad ogólnych dla wynajmujących rozliczających się ryczałtem od dochodów z najmu ze skutkiem za cały 2022 r. Informację o wyborze opodatkowania według zasad ogólnych przekazuje się w zeznaniu rocznym

4. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (ustawa o CIT)

Nowelizacja wprowadza zmiany w konstrukcji samego podatku minimalnego polegające w szczególności na:

a) podwyższeniu, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodyki jego wyliczania

b) wprowadzeniu alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania.

5. Uchylenie przepisów dotyczących „ukrytej dywidendy” (ustawa z 29 października 2021 r.)

Przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Nie mają one zatem jeszcze zastosowania w 2022 r.

W myśl wchodzącego wówczas w życie art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT nie będzie się uważać za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany (w rozumieniu ustawy – z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki), jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. Ukryta dywidenda może występować zatem u „podatnika będącego spółką”. Spółki – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – to takie spółki, które są podatnikami CIT, a więc spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz te spółki jawne, w których wspólnikiem jest osoba prawna i które nie złożyły oświadczenia o swoim składzie osobowym.

6. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (ustawa o CIT)

Zmiany dotyczą m.in.:

a) objęcia podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP

b) doprecyzowania, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydent

c) doprecyzowania warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),

d) uproszczenia warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego,

e) wprowadzenia zasady odpowiedniego stosowania przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

7. Zmiany w podatku u źródła WHT (ustawy CIT i PIT)

Ogólnym celem zmian w przepisach o podatku u źródła jest urealnienie i złagodzenie nowego mechanizmu poboru tego podatku, nazywanego w skrócie mechanizmem pay & refund  Chodzi o uchylenie obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. emitenta i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych) oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund.

8. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (ustawa o CIT)

Usunięto wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez podatników w związku z brzmieniem przepisu  art. 15c ust. 1 ustawy o CIT wprowadzonym ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.). Z kolei zmiana zaproponowana w art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT, dotycząca przepisów o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe ma na celu wyłączenie stosowania tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

9. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi (ustawy o CIT i PIT)

Zmiana polega na zniesieniu obowiązku zgodnie z którym podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. Oznacza to rezygnację z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, co pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

10. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ustawa o CIT)

a) zmiana zasad określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku na cele działalności gospodarczej oraz inne cele,

b) zmiana terminu zawiadomienia o wyborze opodatkowania Estońskim CIT (ZAW-RD),

c) dookreślenie, że termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych),

d) dookreślenie terminu zapłaty podatku od „dochodu z przekształcenia”.

11. Zmiana procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (ustawy o CIT i PIT)

Zmiana dotyczy przeformułowania i tym samym uproszczenia procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, poprzez doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości

12. Zmiana obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (ustawy o CIT i PIT)

Zmiana dotyczy urealnienia progów dokumentacyjnych dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, przez co dokumentację będzie musiało przygotowywać mniej podatników i w zakresie mniejszej liczby transakcji. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych proponuje się dwukrotne podniesienie dokumentacyjnego progu istotności. Natomiast w przypadku transakcji pośrednich, proponuje się przyjąć różne progi istotności w stosunku do określonych rodzajów transakcji (przy zachowaniu proporcji użytych w tym przepisie). Przewiduje się, aby podstawowy próg istotności pozostał na poziomie 500 000 zł, jednakże dla transakcji finansowych oraz towarowych był on pięciokrotnie wyższy i wyniósł 2 500 000 zł. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji. Ponadto zaproponowano odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *