Minimalny podatek dochodowy od roku 2024 – kto nie podlega

Like Don't move Unlike
 
4

Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. nie będzie już obowiązywało zwolnienie od minimalnego podatku dochodowy od osób prawnych popularnie nazywanego podatkiem od straty, jakkolwiek nie przypada on li tylko od straty.

1. Podatnicy podatku minimalnego 

Minimalny podatek dochodowy będzie przypadał od spółek będących podatnikami CIT (spółki będące osobami prawnymi, jak: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka z o.o., spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne osób prawnych), które w roku podatkowym (2024 – uwaga autora):

1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo też

2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% (niska rentowność – uwaga autora).

Przy czym dla celów obliczenia w podatku minimalnym straty oraz udziału dochodów w przychodach znajdą zastosowanie specyficzne reguły, korzystne dla podatnika. 

2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku minimalnego  

Stawka minimalnego podatku dochodowego będzie wynosiła 10% podstawy opodatkowania, to jest co do zasady kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. Względnie podatnik będzie mógł wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

3. Termin zapłaty podatku minimalnego

Podatnicy są obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy w terminie złożenia zeznania rocznego dla podatku CIT.

4. I najważniejsze, jacy podatnicy w ogóle nie podlegają obowiązkowi zapłaty podatku minimalnego  

Poniżej bardzo wybiórcza lista, wedle subiektywnego wyboru autora poczynionego z praktycznego punktu widzenia, z założeniem powszechności występowania podmiotów w poszczególnych kategoriach.   

Podatku minimalnego nie stosuje się do podatników:

a) mali podatnicy

będących małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o CIT, co oznacza takiego podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro;

b) estońscy podatnicy

których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, czyli z pewnymi zmiennymi do tych podatników, którzy są opodatkowani estońskim CIT albo którzy mogliby być opodatkowani estońskim CIT, ale nie poczynili tego wyboru;   

c) nowi podatnicy  

w tym roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;

d) tracący rentowość podatnicy 

jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

e) restrukturyzowani podatnicy 

postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *