Kto może wybrać opodatkowanie estońskim CIT?

Like Don't move Unlike
 
4

Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem dla swojej spółki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) to poniżej przedstawione punkty pomogą Wam ocenić czy w ogóle spełniacie ku temu warunki.

Wystarczy odpowiedzieć na dziesięć poniższych pytań.

1. Czy mniej niż 50% przychodów Waszej spółki z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (liczonych wraz z podatkiem VAT) pochodzi:

a) z wierzytelności,

b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

c) z części odsetkowej raty leasingowej,

d) z poręczeń i gwarancji,

e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

2. Czy Wasza spółka:

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej trzy osoby (jedną osobę w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem w przypadku spółki będącej małym podatnikiem CIT) w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tej spółki, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym,

względnie

b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej trzech osób fizycznych (jednej osoby fizycznej w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem w przypadku spółki będącej małym podatnikiem CIT), niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tej spółki, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

Ale uwaga.

W przypadku spółki dopiero rozpoczynającej prowadzenie działalności warunek zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia tej działalności i dwóch lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że począwszy od drugiego roku podatkowego spółka ta jest zobowiązana do corocznego zwiększania zatrudnienia o co najmniej jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wymaganego limitu zatrudnienia.  

3. Czy Wasza spółka prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej:

której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (także fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, ale z wyłączeniem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

4. Czy Wasza spółka nie posiada udziałów (akcji):  

w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

5. Czy Wasza spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

6. Czy Wasza spółka nie jest:

a) przedsiębiorstwem finansowym,

b) instytucją pożyczkową w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, czyli kredytodawcą innym niż przykładowo bank albo SKOK,

c) postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

7. Czy Wasza spółka nie osiąga zwolnionych przedmiotowo od podatku CIT:

a) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, albo

b) dochodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu wydanej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

8. Czy Wasza spółka nie została utworzona:

a) w wyniku połączenia lub podziału, albo

b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

Jeżeli jednak Wasza spółka została utworzona na jeden z trzech powyższych sposobów to nie może być ona opodatkowana estońskim CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęła działalność, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia jej utworzenia.

Uwaga. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego ograniczenie powyższe stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

9. Czy Wasza spółka nie została podzielona przez wydzielenie albo wyodrębnienie.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

Jeżeli jednak Wasza spółka została podzielona przez wydzielenie albo wyodrębnienie to nie może być ona opodatkowana estońskim CIT w roku podatkowym, w którym dokonano podziału, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału. Uwaga. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego ograniczenie powyższe stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

10. Czy Wasza spółka nie wniosła tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, lub składniki majątku uzyskane przez tę spółkę w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ta spółka posiadała udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Powinno być TAK dla możliwości wyboru ryczałtu.

Jeżeli jednak Wasza spółka wniosła wkład do innego podmiotu to nie może być ona opodatkowana estońskim CIT w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

Uwaga. W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego ograniczenie powyższe stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

I na tym koniec.

Jeżeli odpowiedzieliście dziesięć razy TAK to Wasza spółka spełnia warunki wyboru opodatkowania estońskim CIT, a jeżeli chciałaby to faktycznie uczynić to powinna złożyć zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowana ryczałtem.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *