Kasa fiskalna – czy zapłata kartą płatniczą to zapłata gotówką 

Like Don't move Unlike
 
2

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przedsiębiorca świadczący usługę na rzecz konsumenta może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli tenże świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Pytaniem jest czy zapłata kartą płatniczą oznacza zarazem zapłatę gotówką, co uniemożliwiałoby skorzystanie z przedstawionego powyżej zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przedstawionym w wyroku z dnia 13 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 530/23 (nieprawomocnym w dacie publikacji artykułu) – płatność kartą płatniczą nie może być uznana za transakcję gotówkową, a tym samym opłacona w ten sposób transakcja może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z kasy fiskalnej.    

W uzasadnieniu orzeczenia sąd administracyjny wskazał, miedzy innymi, że:

„(…) gotówka to pieniądz pod fizyczną postacią banknotów lub monet. Przeciwieństwem gotówki jest pieniądz w postaci bezgotówkowej, tj. zdematerializowanej, w postaci środków (istniejących jako określony zapis księgowy i informatyczny) na rachunkach w banku, czeków etc. Użycie pieniądza bezgotówkowego wymaga użycia instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej) lub pośrednika płatniczego (np. banku).

W konsekwencji stwierdzić należy, że „transakcją gotówkową” może być tylko taka transakcja, która wymaga zaangażowania gotówki jako istniejącego fizycznie pieniądza. Transakcja gotówkowa musi się zatem wiązać z fizycznym przekazaniem banknotów lub monet drugiej stronie transakcji.

Zatem transakcja płatności kartą płatniczą nie może być uznana za transakcję gotówkową. W ramach płatności z wykorzystaniem karty płatniczej, gotówka na żadnym etapie nie jest angażowana.

Transakcja płatności kartą polega na dokonaniu zlecenia przekazania środków z rachunku właściciela karty na rachunek odbiorcy płatności, a karta służy jedynie do dokonania takiego zlecenia. Karta sama w sobie nie stanowi gotówki. W rzeczywistości – jak słusznie zauważono w skardze – transakcja dokonana za pomocą karty jest bardzo podobna do zwykłego przelewu. Różnica między płatnością kartą a płatnością przelewem sprowadza się wyłącznie do tego, że w przypadku płatności kartą instrumentem do dokonania transferu środków między rachunkami nie jest np. komputer czy placówka banku (gdzie następuje zlecenie przelewu), ale karta płatnicza, ewentualnie współdziałająca z terminalem płatniczym. Płatność kartą skutkuje przekazaniem środków z jednego rachunku bankowego na drugi, jest to więc transakcja o charakterze czysto bezgotówkowym.

Faktu tego nie zmienia ewentualne zaangażowanie pośrednika płatniczego czy też urządzenia w postaci terminala. Obecnie płatności kartą można dokonywać bez użycia terminala – telefonem czy za pomocą komputera. Nie można uzależniać, tak jak zrobił to organ interpretacyjny, uznania transakcji za gotówkową lub nie, od tego, czy do transakcji zaangażowano konkretne urządzenie (terminal, a nie np. telefon czy komputer), skoro po stronie dysponentów środków – banku i pośrednika – wykonywane są takie same operacje.

Okoliczność, że uregulowanie płatności kartą płatniczą nie stanowi „płatności dokonanej przelewem”, nie oznacza, że jest to transakcja gotówkowa. Płatność dokonywana kartą płatniczą to „zlecenie płatnicze”, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej. Jest to zatem inny instrument płatniczy niż przelew. Płatność dokonywana kartą płatniczą to „zlecenie płatnicze”, w efekcie którego środki pieniężne są przekazywane za pośrednictwem rachunków bankowych. W wyniku dokonania zapłaty kartą płatniczą, nawet w sytuacji wykorzystania terminala, beneficjent tej zapłaty otrzyma jej całość za pośrednictwem banku na swój rachunek bankowy.”

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *