Rola komornika sądowego w ustawie o podatku od towarów i usług. Część trzecia

Like Don't move Unlike
 
1

Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy dłużnik będzie występował w charakterze podatnika VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Ustalenie zatem, czy dana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług wymaga od komornika podjęcia oraz udokumentowania działań w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Poniżej przedstawiona została lista 15 pytań związanych ze sprzedażą w drodze licytacji nieruchomości, które mogą pomóc ustalić, czy dana transakcja powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług: 

1. Czy dłużnik jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?

2. Czy nabycie przez dłużnika nieruchomości, nastąpiło w ramach transakcji opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ww. transakcja została udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT?

3. Czy z tytułu nabycia nieruchomości dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Jeśli nie, to dlaczego?

4. W jaki sposób, do jakich celów, dłużnik wykorzystywał/wykorzystuje/będzie wykorzystywał nieruchomość od dnia nabycia do dnia sprzedaży?

5. Czy dłużnik wykorzystywał/wykorzystuje nieruchomość do działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

6. Czy nieruchomość była/jest/będzie do dnia sprzedaży wykorzystywana przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której była/jest/będzie wykorzystywana nieruchomość, dłużnik wykonywał/wykonuje – należy podać podstawę prawną zwolnienia?

7. Czy nieruchomość była/jest/będzie do dnia sprzedaży udostępniana przez dłużnika osobom trzecim na podstawie umów najmu, dzierżawy?

8. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 7 jest twierdząca, to należy wskazać, czy udostępnianie to miało/ma/będzie miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

9. Czy na działce posadowione są budynki, budowle lub urządzenia budowlane? Jeżeli tak to należy wskazać jakie.

10. Kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług poszczególnych budynków/budowli, posadowionych na działce lub ich części?

11. Jeżeli nastąpiło pierwsze zasiedlenie części poszczególnych budynków/budowli, to należy wskazać, w jakiej w części?

12. Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków/budowli, lub ich części a ich dostawą upłynął/upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

13. Kiedy nastąpiło zajęcie do używania poszczególnych budynków/budowli?

14. Jeżeli budynki/budowle zostały przez dłużnika nabyte, to należy wskazać czy przed nabyciem przez dłużnika były one wykorzystywane przez poprzedniego właściciela?

15. Czy dłużnik ponosił nakłady na ulepszenie poszczególnych budynków/budowli, posadowionych na działce nr 1, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej poszczególnych budynków/budowli?

Uzyskanie rzetelnych odpowiedzi od dłużnika na powyższe pytania pozwoli przybliżyć się do odpowiedniego zakwalifikowania sprzedaży nieruchomości jako sprzedaż opodatkowana, zwolniona lub niepodlegająca pod VAT.

O tym, co zrobić gdy nie uda się uzyskać odpowiedzi, lub będą one niezgodne ze stanem faktycznym będzie traktował kolejny artykuł.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *