CIT estoński a świadczenie usług przez udziałowca 

Like Don't move Unlike
 
8

. Zagadnienie

Czy w związku ze świadczeniem usług przez udziałowca jako zleceniobiorcy na rzecz spółki objętej CIT estońskim wartość usług tego udziałowca – zleceniobiorcy będzie stanowić ukryte zyski i czy w związku z tym po stronie spółki powstanie dochód podlegający opodatkowaniu CIT estońskim?  

Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej między innymi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2022 r. znak 0111-KDIB2-1.4010.489.2022.2.AR.   

2. Uzasadnienie interpretacji indywidualnej   

„Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnika będącego podmiotem powiązanym wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie zawartej umowy o współpracy, o której mowa we wniosku, nie stanowi dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak bowiem twierdzi Wnioskodawca świadczone przez Wspólnika – w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej – na rzecz Spółki usługi są niezbędne w realizacji podstawowej działalności Wnioskodawcy, tj. w realizowanej umowy franczyzy. Wynagrodzenie za świadczone na rzecz Spółki przez Wspólnika usługi zostało ustalone na zasadach rynkowych. Powiązanie podmiotów uczestniczących we wskazanych we wniosku transakcjach nie mają wpływu na warunki zawarcia umowy o współpracy, w ramach której Wspólnik świadczy wymienione we wniosku usługi. Ponadto jak wynika z wniosku wypłacane na rzecz wspólnika wynagrodzenie za świadczenie ww. usług nie będzie w rzeczywistości służyło dokapitalizowaniu Wspólnika jako podmiotu powiązanego.”

3. Konkluzja

Wartość usług świadczonych na rzecz spółki objętej CIT estońskim przez jej udziałowca jako zarazem zleceniobiorcę w ramach jego własnej działalności gospodarczej (umowa o współpracę B2B) nie będzie dla tej spółki stanowiła ukrytych zysków podlegających opodatkowaniu CIT estońskim. 

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *