CIT estoński a wartość dodana pod względem ekonomicznym

Like Don't move Unlike
 
5

Zgodnie z art.  28j ust. 1 pkt 2 lit. g) opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik spełniający między innymi następujący warunek: mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Niestety zarówno w ustawie o CIT jak i objaśnieniach Ministerstwa Finansów nie znajdziemy wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem „wartości dodanej pod względem ekonomicznym” oraz „znikomym”.

Z pomocą w rozwiązaniu tej kwestii zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego zadała pytanie: „Czy B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągając więcej niż 50% przychodów z zakresu transakcji z podmiotem powiązanym – A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ma prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT?”.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym spółka wskazała, że spełnia wszystkie wymogi dla opodatkowania ryczałtem zawarte w art. 28j ustawy o CIT oraz nie zachodzą przesłanki negatywne wykluczające ryczałt, wskazane w art. 28k i 28I ustawy o CIT. Jedyna wątpliwość Spółki dotyczy tego, czy sprzedaż usług na rzecz podmiotu powiązanego – A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – wynosząca więcej niż 50% wartości osiąganych przychodów przez Spółkę – od podmiotu powiązanego, nie wyklucza możliwości opodatkowania osiąganych dochodów ryczałtem, o którym mowa w rozdziale 6 b ustawy o CIT. Artykuł 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT wskazuje: “Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma”. Z powyższego wynika, że dla oceny możliwości opodatkowania osiąganych dochodów znaczenie będzie miało pojęcie “wartości dodanej pod względem ekonomicznym”.

Wnioskodawca w swojej argumentacji wskazał na stanowisko przedstawione we wcześniejszej interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS:

„Mając na uwadze powyższe wątpliwości Wnioskodawcy należy zauważyć, iż wskazane w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT warunki dotyczące struktury przychodów mają w zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z nowej formy opodatkowania tym podmiotom, które nie prowadzą aktywnej działalności gospodarczej, a swoje dochody opierają na pasywnych źródłach przychodów (…) Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki z art. 28j ustawy CIT uprawniające go do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, a także nie zachodzą w jego przypadku przesłanki negatywne wykluczające ryczałt, a wskazane w art. 28k i 28I ustawy CIT. W tym Wnioskodawca spełnia również warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT. Wprawdzie bowiem więcej niż 50% przychodów Spółki pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 to jednak, jak wynika z opisu sprawy – przychody te generują znaczącą wartość dodaną pod względem ekonomicznym i nie jest ona znikoma. Tymczasem warunek dotyczący uzyskiwania przychodów z transakcji z podmiotami powiązanymi na poziomie niższym niż 50% dotyczy wyłącznie sytuacji, w której w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Powyższa sytuacja nie ma zatem miejsca w omawianej sprawie.”

(por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-1.4010.84.2022.1.SG).

Wnioskodawca wskazał, że w konsekwencji, wnioskując a contrario z art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o CIT przyjąć należy, że skoro spółka w zakresie transakcji z podmiotem powiązanym osiąga przychody wynoszące 50% i więcej wartości tych przychodów za poprzedni rok podatkowy, ale w zakresie tych transakcji powstała wartość dodana pod względem ekonomicznym, to stan faktyczny niniejszej sprawy nie wyczerpuje dyspozycji z ww. przepisu, wyłączającą możliwość opodatkowania ryczałtem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z interpretacji indywidualnej z dnia 18 stycznia 2023 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.194.2022.2.KW zgodził się ze stanowiskiem Spółki wskazując, że:

„Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji wartości dodanej pod względem ekonomicznym. Zatem w pierwszej kolejności należy odnieść się do słownikowej definicji tego pojęcia. Zgodnie z Encyklopedią Zarządzania – ekonomiczna wartość dodana (EVA – Economical Value Added) obrazuje efekt gospodarowania przedsiębiorstwa. Stanowi jedną z najbardziej popularnych metod pomiaru wartości firmy. Bazuje na zasadzie osiągnięcia przez firmę stopy zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. Natomiast odnosząc się do pojęcia znikomy wskazać należy, że zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego, znikomy, to bardzo mały pod względem nasilenia, liczby, rozmiarów lub znaczenia.

Przez usługi o niskiej wartości dodanej należy rozumieć usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie lub łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy. Będą to zatem usługi, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka gospodarczego i nie mają istotnego wpływu na pozycję rynkową stron transakcji.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione w opisie sprawy należy stwierdzić, że Spółka będzie spełniać warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT. Wprawdzie bowiem więcej niż 50% przychodów Spółki będzie pochodzić z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT to jednak, jak wynika z opisu sprawy – przychody te generują wartość dodaną pod względem ekonomicznym i nie jest ona znikoma.

W związku z powyższym Spółka osiągając więcej niż 50% przychodów z zakresu transakcji z podmiotem powiązanym będzie miała prawo do opodatkowania swoich dochodów ryczałtem, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT.”

Analizując przytoczoną powyżej interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy zauważyć, że nie zostało w niej czytelnie wskazane kiedy spełniona jest przesłanka, że przychody spółki z transakcji z podmiotem powiązanym generują wartość dodaną pod względem ekonomicznym, a wartość ta nie jest znikoma.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *