CIT estoński a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Like Don't move Unlike
 
4

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych przez podatnika korzystającego z zalet estońskiego CIT wynika wprost z art. 28d ustawy o CIT. Przepis ten określa, że zarówno prowadzenie ksiąg rachunkowych jak i sporządzanie sprawozdań finansowych powinno być oparte na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Dodatkowo konieczne jest zapewnienie prawidłowo określonej wysokości zysku lub straty netto, podstawy opodatkowania wraz z wysokością należnego podatku. Ponadto niezbędne jest określenie w kapitale własnym kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, a także kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

Poza powyższymi uregulowaniami podatnik i jego następca prawny są zobowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym zysków lub strat, o których mowa wyżej, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat. Wspomniane wyodrębnienie według objaśnień Ministerstwa Finansów ma służyć do kontroli prawidłowości rozliczeń w systemie ryczałtu od dochodów spółek i może zostać opisane w sposób bardziej szczegółowy w informacji dodatkowej stanowiącej element sprawozdania finansowego. Wyodrębnienie zysków i strat jest podstawą do odliczeń przysługujących wspólnikom spółki opodatkowanej ryczałtem od podstawy opodatkowania ustalanej od otrzymanej dywidendy na gruncie ustawy o PIT, a brak takiego wyodrębnienia skutkować będzie brakiem uprawnienia do skorzystania tych odliczeń.

Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości niesie jednak za sobą wiele pozytywnych aspektów. Trudno znaleźć inną księgę podatkową charakteryzującą się choćby zbliżonym poziomem szczegółowości w ujmowaniu poszczególnych zdarzeń gospodarczych. Ponadto prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco należy do podstawowych cech jakościowych wyszczególnionych w ustawie o rachunkowości. Warunek rzetelności zostaje spełniony jeśli dokonane w księgach zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. O bezbłędności świadczy wprowadzenie do ksiąg kompletnie i poprawnie wszystkich zakwalifikowanych w danym miesiącu dowodów księgowych, zapewnienie ciągłości zapisów a także bezbłędności działania stosownych procedur obliczeniowych.

Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych.

Natomiast księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli:

po pierwsze, pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych;

po drugie, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie, o którym mowa powyżej, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym;

po trzecie, ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.

Omawiając kwestię prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych pamiętać należy, że objętym ryczałtem od dochodów spółek nie może zostać podmiot, sporządzający sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1b ustawy o rachunkowości.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *