Czy dochód z przekształcenia wymaga powstania przysporzenia majątkowego?

Like Don't move Unlike
 
2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (nieprawomocnym) wyrokiem z dnia 12 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Op 311/23 uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 września 2023 r. znak 0114-KDIP2-2.4010.310.2023.2.ASK rozpatrującą zagadnienie czy w związku z przekształceniem spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstał dochód z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT w brzemieniu: w informacji CIT/KW wykazuje się dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Zdaniem WSA w Opolu:

„(…) kluczowe w niniejszej sprawie jest prawidłowe odczytanie treści norm prawnych odnoszących się do opodatkowania dochodu z przekształcenia. W ocenie Sądu wykładnia językowa przepisu art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, może budzić uzasadnione wątpliwości, na co zasadnie wskazywała Skarżąca. O ile samo sformułowanie „w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień” nie budzi wątpliwości interpretacyjnych Sądu (rozumienie tej części przepisu nie jest też kwestią sporną w niniejszej sprawie), to w zestawieniu z początkową treścią przepisu – „dochód z przekształcenia”, nasuwa pewne wątpliwości, co do treści normy prawnej. Organ interpretacyjny przyjął, że dochodem z przekształcenia jest niejako każda suma nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień. Niemniej jednak – zdaniem Sądu – dostrzec należy, że owa suma nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień, powiązana została ze słowem „dochód”. Pojęcie dochodu wiązać natomiast należy z pewnym przysporzeniem majątkowym. Zatem dokonując językowej wykładni art. 7 aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT uprawnione będzie również stanowisko, że dla oceny czy, powstał tzw. dochód z przekształcenia, o którym mowa w art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT i w konsekwencji opodatkowania tego dochodu, konieczne jest powstanie swoistego rodzaju przysporzenia majątkowego, bazującego po pierwsze na czynności przekształcenia, po drugie na różnicach wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień. Inaczej mówiąc warunkiem podstawowym jest osiągnięcie dochodu z przekształcenia, którego wysokość pozostaje w pewnej korelacji z sumą nadwyżki wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień. W sytuacji gdy, nadwyżka tak formalnie istnieje, jednak z jakiś szczególnych powodów nie prowadzi i nie może prowadzić do powstania w przyszłości – w wyniku przekształcenia – do osiągnięcia dochodu (pewnego przysporzenia majątkowego), przepis art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT nie ma zastosowania, bowiem istniejąca nadwyżka nie jest powiązana w żaden sposób z jakąkolwiek formą dochodu. Opodatkowaniu podlega zaś dochód.”

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poleca uwadze powyższy wyrok sądu administracyjnego, ponieważ zawiera on wartościową wskazówkę co do zasad wykładni art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.     

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *