Zawiadomienie ZAW-RD

Like Don't move Unlike
 
10

Warunkiem koniecznym by podmiot został objęty w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński) jest złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru (ZAW-RD), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. Zasadniczo termin ten jest nieprzekraczalny. Zawiadomienie składa się na druku ZAW-RD, którego wzór opublikowany jest od 1 stycznia 2022 r. w BIP na stronie podmiotowej Ministra Finansów. W część C zawiadomienia wskazuje okres opodatkowania ryczałtem, przy czym, jak wynika z objaśnień do zawiadomienia, podatnik wskazuje cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe, co odpowiada regulacji zawartej w art. 28f ust. 1 CIT. Właściwemu wskazaniu okresu opodatkowania należy zwrócić szczególną uwagę w tym krótkim zawiadomieniu ponieważ błędnie wskazany okres czyni zawiadomienie prawnie nieskutecznym, co wynika również jasno z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której stwierdza się, że Wnioskodawca wskazał, że zamierza być opodatkowany w formie ryczałtu od dochodów spółek przez okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Ponieważ opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, a wskazany przez podatnika okres opodatkowania ryczałtem jest krótszy (obejmuje 3 lata), podatnik nie spełnia warunków do opodatkowania ryczałtem. Tym samym, skoro Spółka X nie spełnia warunków do opodatkowania ryczałtem, rozstrzygnięcie kwestii będących przedmiotem wniosku jest bezprzedmiotowe.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być obciążające dla podatnika, nie ma bowiem obowiązującej procedury, w której organ podatkowy w terminie, w którym upływa termin na złożenie zawiadomienia, zbada jego poprawność i powiadomi o tym podatnika. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że naczelnicy urzędów skarbowych różnie podchodzą do otrzymania zawiadomienia ZAW-RD. Jedni, i nie jest to przeważająca ilość przypadków, badają zasadność objęcia ryczałtem podmiot składający zawiadomienie, czynności te kończą się w prawdzie protokołem, z którego treścią podatnik jest zaznajomiony, lecz dzieje się to długo po upływie terminu dla skuteczności zawiadomienia. Podatnik zostaje wtedy postawiony w sytuacji, w której stosował w dobrej wierze i przekonaniu zasady wynikające z ryczałtu od dochodu spółek a w prawdzie faktycznie nie został tą formą opodatkowania objęty. Pozostali naczelnicy w sposób transparentny nie reagują na zawiadomienie, może się okazać, że wyżej przedstawiony przykład ujrzy światło dzienne po kilku latach powodując spustoszenie w rozliczeniach podatkowych podmiotu, który nie obliczał i nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy na zasadach odpowiednich dla klasycznego CIT. W praktyce zaleca się więc każdorazowo przeprowadzić analizę skuteczności złożenia przedmiotowego zawiadomienia w celu wyeliminowania negatywnych konsekwencji jego nieskuteczności.


Pismo z dnia 31 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.17.2022.2.MBD)

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *