CIT Estoński – utrata prawa do ryczałtu

Like Don't move Unlike
 
3

Deklaracja złożona w ZAW-RD objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek na cztery następujące po sobie lata podatkowe nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego, zadeklarowanie spełnienia ustawowych warunków ustawowych jest bowiem wadliwe, podatnik nie wiem co go czeka w przyszłości. Ustawodawca uwzględnił możliwość wyjścia podmiotu z ryczałtu w trakcie jego trwania.

Podstawową formą rezygnacji jest jej  złożenie u właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podmiot ma prawo zrezygnować z ryczałtu, z pewnymi konsekwencjami, bez podania przyczyny swojej decyzji. Rezygnacja taka jest skuteczna z końcem roku w którym podatnik taką deklaracje złożył. Jest to więc opcja dobrowolna.

Niezależnie od chęci podatnika, utraci on prawo do ryczałtu z końcem

 • roku podatkowego, w którym nie spełnił:
  • kryterium struktury przychodów, lub
  • kryterium zatrudnienia,
 • roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nie spełnił:
  • kryterium struktury kapitału,
  • kryterium formy prowadzenia działalności,
  • podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto,
  • datnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że:
   • podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem albo
   • podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa, w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami majątku,
  • podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

Prawodawca, nie bez przyczyny, rozdzielił możliwość utraty prawa do rozliczenia w formie ryczałtu na początek i koniec roku w którym zaistniała przesłanka ku temu. Zauważyć można, że podatnik nie ma, lub ma ograniczony wpływ na strukturę przychodów oraz na zatrudnienie. Nie spełnienie tych warunków nie powinno zdaniem ustawodawcy powodować negatywnych konsekwencji w postaci wstecznej utraty prawa do ryczałtu. Jeśli chodzi o pozostałe kryteria, to nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie większą siłę sprawczą ma nad nimi podatnik. Zakładając więc, że świadomie dokonuje wyboru, który w konsekwencji eliminuje go z ryczałtu, musi się pogodzić z utratą tego prawa od pierwszego miesiąca roku w którym nastąpiło to zdarzenie. W innym przypadku, podatnik byłby w stanie sprokurować sytuacje, w której pomimo jasnego ustawowego wyłączenia z możliwości stosowania ryczałtu mógłby faktycznie pozostać w ryczałcie w tym roku podatkowym. Taka sytuacja powodowałaby również zaburzenie konkurencyjności na rynku, ponieważ nie bez powodu pewny katalog podatników został pozbawiony prawa stosowania ryczałtu od dochodów spółek.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem, niezależnie czy na wniosek czy z mocy ustawy, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie ZAW-RD dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *