Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – (CSR)

Like Don't move Unlike
 
4

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obydwu ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga CSR, która jest zachętą do stosowania przez przedsiębiorców reguł społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) poprzez wsparcie działalności w zakresie sportu, kultury i edukacji. 

Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na kwalifikowane wydatki. W praktyce oznacza to, że sumarycznie w podatku dochodowym (PIT lub CIT) przedsiębiorcy rozliczą 150% poniesionych kosztów. Wydatki muszą być poniesione na działalność kulturalną, sportową bądź edukację. Istotne jest to, że świadczenie musi mieć charakter wzajemny. Dla przedsiębiorcy celem jest osiągnięcie lub zabezpieczenie źródła przychodów. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien uzyskać wymierną korzyść poprzez na przykład umieszczenie jego logotypu na liście sponsorów.

Aby skorzystać z ulgi CSR, z punktu widzenia przedsiębiorcy należy złożyć formularz CIT-CSR / PIT-CSR „Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę” wraz z rozliczeniem rocznym za dany rok podatkowy. Informacja ta będzie musiała zawierać wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Przy czym, informacja ta nie będzie załącznikiem do zeznania rocznego, w którym podatnik dokonuje odliczenia tych kosztów. W lipcu 2022 r. Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji nad wzorem formularzy CIT-CSR i PIT-CSR.

Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Aktualnie nie ma kwotowych lub procentowych limitów oprócz jednego – wysokość odliczenia nie może być wyższa od kwoty dochodu, którą podatnik uzyskał w danym roku z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych. Ulga CSR jest dostępna dla przedsiębiorców korzystających z różnych form opodatkowania: PIT (zasady ogólne lub podatek liniowy) oraz CIT. Mogą skorzystać z niej zarówno firmy działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek tak osobowych, jak i kapitałowych.

Wydatki kwalifikowane umożliwiające skorzystanie z ulgi CSR:

1. koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2. koszty poniesione na finansowanie stypendium sportowego;

3. koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

4. koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

5. koszty poniesione na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;

6. koszty poniesione na stypendia, o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 283 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

7. koszty poniesione na finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

8. koszty poniesione na finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

9. koszty poniesione na sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

10. Koszty poniesione na wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Sposób ujmowania wydatków objętych ulgą CSR w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *