Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację – (CSR)

Like Don't move Unlike
 
4

Z dniem 1 stycznia 2022 r. do obydwu ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga CSR, która jest zachętą do stosowania przez przedsiębiorców reguł społecznej odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) poprzez wsparcie działalności w zakresie sportu, kultury i edukacji. 

Przedsiębiorcy decydujący się na zastosowanie ulgi CSR mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na kwalifikowane wydatki. W praktyce oznacza to, że sumarycznie w podatku dochodowym (PIT lub CIT) przedsiębiorcy rozliczą 150% poniesionych kosztów. Wydatki muszą być poniesione na działalność kulturalną, sportową bądź edukację. Istotne jest to, że świadczenie musi mieć charakter wzajemny. Dla przedsiębiorcy celem jest osiągnięcie lub zabezpieczenie źródła przychodów. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca powinien uzyskać wymierną korzyść poprzez na przykład umieszczenie jego logotypu na liście sponsorów.

Aby skorzystać z ulgi CSR, z punktu widzenia przedsiębiorcy należy złożyć formularz CIT-CSR / PIT-CSR „Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę” wraz z rozliczeniem rocznym za dany rok podatkowy. Informacja ta będzie musiała zawierać wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Przy czym, informacja ta nie będzie załącznikiem do zeznania rocznego, w którym podatnik dokonuje odliczenia tych kosztów. W lipcu 2022 r. Ministerstwo Finansów zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji nad wzorem formularzy CIT-CSR i PIT-CSR.

Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Aktualnie nie ma kwotowych lub procentowych limitów oprócz jednego – wysokość odliczenia nie może być wyższa od kwoty dochodu, którą podatnik uzyskał w danym roku z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych. Ulga CSR jest dostępna dla przedsiębiorców korzystających z różnych form opodatkowania: PIT (zasady ogólne lub podatek liniowy) oraz CIT. Mogą skorzystać z niej zarówno firmy działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek tak osobowych, jak i kapitałowych.

Wydatki kwalifikowane umożliwiające skorzystanie z ulgi CSR:

1. koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2. koszty poniesione na finansowanie stypendium sportowego;

3. koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

4. koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

5. koszty poniesione na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;

6. koszty poniesione na stypendia, o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 283 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

7. koszty poniesione na finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;

8. koszty poniesione na finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;

9. koszty poniesione na sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;

10. Koszty poniesione na wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

Sposób ujmowania wydatków objętych ulgą CSR w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty IPSO FACTO prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@ipsofacto.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *