Załącznik CIT/KW przy przekształceniu JDG w spółkę objętą estońskim CIT  

Like Don't move Unlike
 
3

CIT/KW to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, która stanowi załącznik do deklaracji CIT-8 (a nie do deklaracji CIT-8E). Informację CIT/KW wypełniają Ci podatnicy (czyli te spółki), którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatnik (spółka), który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem sporządzić informację (CIT/KW) o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Co ważne, zgodnie z art. 7aa ust. 8 ustawy o CIT przepis regulujący obowiązek i termin złożenia informacji CIT/KW stosuje się odpowiednio do podatnika (czyli spółki objętej estońskim CIT) utworzonego z przekształcenia w taką spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Innymi słowy, spółka powstała w wyniku przekształcenia z JDG także powinna rozpoznać dochód z przekształcenia i w tym celu powinna złożyć informację CIT/KW. Ale przecież na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem tej spółki ona sama jeszcze nie istniała (w sytuacji przekształcenia), a istniało jeszcze w jej miejsce JDG, które nie rozlicza podatku CIT i nie składa deklaracji CIT-8 do której mogłaby zostać załączona informacja CIT/KW.

Dlatego też, w takim przypadku ustawa o CIT wprowadza odmienny termin na złożenie informacji CIT/KW, a mianowicie podatnik estońskiego CIT utworzony z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą wykazuje przychody, koszty oraz dochód z przekształcenia w deklaracji z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, czyli deklaracji CIT-8 (a nie deklaracji CIT-8E z art. 28r ustawy o CIT) składanej do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.       

Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości. A jeżeli podatnik dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego, bowiem podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, to wtedy za pierwszy rok podatkowy opodatkowania ryczałtem uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca miesiąca przyjętego przez podatnika roku obrotowego.

Dla porównania spółka, która wybrała ryczałt, ale nie powstała wskutek przekształcenia z podmiotu niebędącego podatnikiem klasycznego CIT składa CIT/KW w załączeniu do zeznania CIT-8, ale składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Podsumowując, Ci podatnicy (spółki), którzy zdecydują się na wybór estońskiego CIT, a powstali z przekształcenia innej spółki, mogą być zobowiązani do uwzględnienia dochodu z tego przekształcenia w swoim rozliczeniu. Takie zobowiązanie występuje, gdy ich pierwszy rok działalności po przekształceniu jest zarazem pierwszym rokiem, w którym podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu. Dochód ten jest równy łącznej wartości wszystkich aktywów spółki na dzień przekształcenia, przewyższającej ich wartość podatkową, określoną zgodnie z zasadami rachunkowości (zgodnie z art. 7aa ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).

Zasada ta dotyczy również podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę (zgodnie z art. 7aa ust. 8 ustawy o CIT).

Pytanie czy jest wyjątek od tej zasady? Innymi słowy, czy są takie przypadki przekształcenia JDG w spółkę objętą estońskim CIT, które w ogóle nie skutkują obowiązkiem złożenia załącznika CIT/KW.  

Otóż czasem tak jest zdaniem Ministra Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 2 stycznia 2023 r. znak DD8.054.7.2022 stanowiącym odpowiedź na interpelację 37738 w sprawie obowiązków podatników opłacających ryczałt od dochodów spółek.

Na pytanie:

„W jaki sposób przepisy o korekcie wstępnej oraz o dochodzie z przekształcenia zawarte w art. 7aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosować spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która od początku funkcjonowania wybrała ryczałt od dochodów spółek, w przypadku gdy przekształcana osoba fizyczna nie prowadziła ksiąg rachunkowych a podatkową księgę przychodów i rozchodów?”

Udzielono poniżej odpowiedzi … 

„Stosownie do treści art. 7aa ust. 8 ustawy CIT przepisy art. 7aa ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną. (…) Odpowiednie stosowanie przepisu, o którym mowa m.in. w art. 7aa ust. 8 ustawy CIT, może polegać na jego zastosowaniu wprost, z uzasadnionymi zmianami wynikającymi z odmienności stanu „podciąganego” pod dyspozycję stosowanego przepisu, bądź na jego niestosowaniu ze względu na bezprzedmiotowość lub całkowitą sprzeczność z przepisem, do którego miałby być stosowany odpowiednio.

W tym kontekście na uwagę zasługuje również fragment Przewodnika, w którym wskazano że: „Korekta powinna mieć zastosowanie do różnic przejściowych między wynikiem finansowym, a podatkowym podatnika”.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie ustala przychodów, kosztów oraz wartości składników majątku, dla wyniku finansowego netto, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym, różnice przejściowe między wynikiem finansowym a podatkowym nie wystąpią.”

… której kwintesencję stanowi stanowisko, zgodnie z którym:

„(…) w przypadku spółki, która powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który nie był obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a prowadził jedynie podatkową księgę przychodów i rozchodów, przepisy o korekcie wstępnej oraz dochodzie z przekształcenia, o których mowa w art. 7aa ustawy CIT, nie znajdują zastosowania.”

Nasze Stowarzyszanie Podatników Estońskiego CIT naturalnie podziela ten liberalizujący pogląd, zawężający stosowanie przepisów o korekcie wstępnej oraz o dochodzie z przekształcenia li tylko do tych spółek powstałych z przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych, które od początku wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, przy założeniu, że przekształcana w spółkę jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej była zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Zakres działania przepisu nie dotyczy natomiast sytuacji, w której przekształcana w spółkę jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej była zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też zachowując konsekwencję ewidencji przychodów w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *